Skip to main content

Full text of "Teachers' companion to Irish composition"

See other formatsTeachers' Companion TO • ^a » Irish Composition » BY * The Christian Brothers it&«5« 

(7^ 


mm 


If 


JDHNTHUGHE^^P 

MEMDRIRL COLLECTION 

im& BOSTDN COLLEGE Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/teacherscompanioOOcong Wo 

Bate 19 

This Key is entrusted confidentially to on the express tinder standing that it shall not 
get into the hands of any pupil. TEACHERS' COMPANION TO IRISH COMPOSITION. 

BY THE 

CHRISTIAN BROTHERS, BOSTON CO vy 

Ckm&HUT HILL, MASS. 

DUBLIN : 

M. H. GILL & SON, Ltd., O'CONNELL STREET. 

LONDON : 
BURNS & OATES, 28 ORCHARD STREET, W. 

i 

1920. '3*7 The pieces in this Key are in most cases the originals 
from which the English passages in " Irish Composition " 
have been translated. This applies to the greater number 
of the short sentences, as well as to the longer passages. 
The' following pieces, however, are translated from the 
corresponding English passages : Nos. I, 3, 6', 7, 16, 71, 
72, 74, 76, 79, 81, Sz, 84, S6, Sy, 92. Nos. 2, 4 and 83 
are from a version of An CjVQC $ eA ^> taken down from 
oral narration in Cojaca Hi *6tnone. 205799 1. 

A. 

I. Cuif An cftAC fAt)A bAn yoir» Af An jcAUAOin 
Aifo, mA'f e -oo cent e. 2. Af bfiftf An ftnnneog 
rom, a SeAmAif? 3. *Oo bfireAf, a -oume uAfAit 
(a tiiAijircif), ac ni f Aib Aon tei jeAf ajaiti aija. 4. Oi 
fi Ag *oun<v6 nA fumneoije moife -j trie A5 ueAcc 
irceAC. 5. T)ubAifc fe 50 fAib cuifre Ajuf ocfAf 
Aif , 1 cujAf f Aot *oo. 6. Ua Aiune ttiaic a^ahi Af nA 
feAf &ib fin, ac nit Aon ttieAr ajatti OfCA. 

B. 

X)o puj eAf Af rciACAn teACAip, t&. " UAbAif 
f.AoireMti -com, "oo'ii cufAf fo, lAffAim -j Accumgmi 
one e," Af f An rciACAn teACAin. > ITlAfbui giro nA 
h-em 1 gcoitintn'oe," Af f An eAf. T)ubAifU An rciACAn 
teAUAin n&fb eAn e, ac tuc. T)'mpuc An e&f e 50 
5CA]i, -j *oo rcAoit fi uaici e. 

t)A jeAf f 'nA *6iaid rom $Uf fu^; e<vp eite Af An 
rciACAn teACAi]\. *0'iAnn fe An An eAr e Y CA01 ^ eA '° 
UA1C1. *OubAifu An eAr nA cugAt) ri -out Af *oo tucAib. 
" feAc ! ni tuc mire, ac eAn. Sm iax) mo fciAUAin !" 
"if gfeAnmriAf rom *oe " (if 5. An fU*o e pn), Aff An 
eAf. " SiteAf Af *ocuif juf tuc cu. Ac if T)6c& 50 
bruit An ceAfc ajac. ScAoitreAt) UAim uu m>f prt.'\ rneAbUAi. 

byeACAir jviAtji eAf? niyeACA; no, connAC cuptAUMn, 
50 tmnic, -]|\t. 

b r e A cAi r TMAtfi fciAu^ti Uauaija? ConnAC A tAn ACA f 

mbtiAtmA, i fit An cf Ariif <mo, -3 ft. 

Cat) 6 An meAT) aua tonnuA? ^ eA ^ beAjAn niof mo 
tiA f nAnncAc mon ac i beic niof fuit>e -] niof feinge. 
(Ua ornceAtt te n&oi n-ontAig Af f ait) -j cfti h-ontAij 
An Aoijroe innci.) 

Ua fciACAn teACAin com rnon te ttnc. 

Cat) Leif 50 bjrtnt, eAf (f ciACAti LeAUAin) "oeAUlnAUAc ? "£& 

eAf "oeAttfACAc te f nAnncAc (no te f ineit)). Ua f ciauah 
teACAin *oeAttnACAc (corniAit) te tuic, ac fCiACAin a 
beic aiji. 

Cat) 'r>A UAob 50 t)Uu^t:a]\ "fciAUAn leAUAin" Ain? SciACAin 

a beic Ain •] ia*o *oeAnuA *oe teACAf, bA *66ic teAC. 

Ciaca ^Ati no Luc " f dACAn LeACAin"? flf h-eAtl e, AC 

f AJAf tince. (SAJAf tuice if eA*6 e.) 

Cat) e An upAu a bionn ha nAininix)ce f eo Ag foLAcAn bit) ? CM*o 

(bionn fiA*o) A5 fotACAn bit) *ooib fern An feAt> ha 
h-onoce. 

Cat) -oubAinu An fciACAn beAuAin feo Leif An £ceAT) eAf? *Oub- 

Ainc f e tei nAc cati e 1 n-Aon con ac tuc. 

Ca-o e An yn-eAgna tu% An eAf Ain? >Se T)ubAinC fl le'lf 

riA gun t)6ic tei 50 nAib &n ceAnc Aige. 

An nic Leif T)uL 6'n gceAt) eAf? *0 w\t 9 

conur? T)o ceAfbAin fe *6i 50 nAib cumA (5116) 
tuice Ain *\ cuin fe 'ha tuige An An eAf, mAn fin, gun 
tuc e. 

Conuf a > 6 , eini§ Leif T)uL 6'n UAnnA h-eAr ? UeAfOAin fe A 

fciACAin x>o'n CAnnA h-eAf, -j *oo cneit) fife tAiuneAc 
gunb' eAn e 

Cat) e An Ainm a cu^UAn An rceAL •oe'n cpA§Af fo ? t?AbAt 

no f Aiu-fceAt ['feAt)] cugcAn Ain. 

tiymL fior a$au ce mm r An t)rtnr e ? AefOp A X)'innif AJ1 

•ocuif e. e£ 6mt\ gAoltttrnj Aip? x>6 ctnn An t-Ac£in pe^vOAn 
Ua L^ojAi|\e 5^°^ uinn ^ 1 F> 1 V^ ^a iridic cunje. — *Oia 
a beAnnACA-6. 

Ca ]AAili> Aefop 'tta coirmm-oe? Sa 5T^ 1 5 a ^ 1 ' V^ ' X]A ' 

comnuvoe. 

Cat) cuTge 50 mbio-6 fe A£ cutyiat) f ceAtcA -oe'n Uf A§Af fo ? Ctirl 

ttA n*OAOine x>o riieAttAt) (m&n A*oeAnj:A) -o'^onn a teAf a 
'oeAnAih. Oionn coriiAi]\te An teAfA reAnb coicceAncA 
A|1 nor LeijeAfAnnA eite. Hi cog]: aid (jtACfAit)) 
x)uine teijeAf UAineAnncA gAn e fr&jjAii cne fitncne. 
An An jcumA gce^yonA "oineAc 5 reA*6 *oo celt Aerop Ar 
coiiiAinte feAnb y6 fceAt jneAnniiiAn 615111 1 *ocAob 
Ainnn-oce. foi jptof -Mje 50 jjcui^it) nA -OAoine (50 
gcuinueAn) rpeoir 1 rceAtcAib T>e'n crAJAf rom. 

Cat) e An tnthrieAt) if c6i|A a bAinn Af ah fceAi yo? 5 3£ 

mumeA-o if ceAnc a bAinu (a bAinpmir) Ar ah rceAt 
yo nA gup niAic An ntm gAn beic a bn&c An Aon T)ume 
AtTiAin nA An Aon nut) AiriAin cun ceAcc cun cmn no cun 
fAopcA 1 n-Ani An An^Aice. 

Ca-o e Ati r 6tvo pti-o "bogA"? StAU f-A-OA CAot nijltt 

Cfo-tubcA -j a *6a ceAnn ceAngAite te ceite te rneAngAa 
tAix)i|A. Cui|AceAn An crAi jeA*o teir An rneAnjAn ro ^ 
CAnnAicceAn An rneAn^An 1 t)cneo 50 tubAnn An crt&£ 
•j 50 n-ontn'oeAnn a *6a ceAnn te n-A ceite. Annroi* 
nuAin bojcAn "oe'n urneAngAn, pneAbAnn t>a ceAtt^ 
ft&ice 6 n-A ceite te jrumneAiri riion -j rcAoitceAn An 
crAijeA-o An tuAr unit) An Aeji. 

An t3rAit)ueAtA bogATTriA V e Uuatta ? |1i tlf A1t)UeAn bo§AnnA 

Anoir ac iriAn cAiceAiti Airnpne. gunnAi A urAi*oueA|\ 'nA n-ionA-o, Ca-o e An b]Ai§ aca teif An AbAi|\r pn, ?"6a ftAAinj t>o beTc ata 
a bogA Ai^e? M *o^ mbeAt) -6a fpAing aj x)ume An a 
bo^A 1 50 nAmijeA-o 50 nibnifp f nAng aca t)'f eA-opAt) pe An cppAng eite a cup 1 bpeitim. Aji An gcurriA 
jce-yonA, ttia bice^p A5 bpAc Ap T>uine no Ap thpUp 
cun cAtjibe 615m a bAinc aitiac ip ttiaic An put) e -ourne 
eite no uipbip eibe a beic Ann rriApA n-eipeoc<yo teip ati 
jceAX) ceAnn. 

. . . leif Ati Aguifin? ttlA ca fe x>e buncAipce aj 
T)uine "*oa f levins a beic Af a bo§A Aije " (mAp tnimg- 
ceAp uuAp), ca fe ceAngAitce Aip jAn An buncAipce pm 
a cup 1 bpei-om 1 pbije 50 n-oeAnpAD fe T)io5bAib 
-o'emne tia beA*6 corii coriiACCAC teip pern. pReA^RAI ^RAmATDACA. 

1. Ua An fOCAb u LeACAip" fA CAp 5 eineA ^ iriA c. 

" LeACAp " An CAp AmmneAc. 

2. " Hi cu^Aitn," An t^AiupeAc, a \\e (Aimpip). An 

^oibbpi jceAC, a -mot). 

3. "T)'peAC." An tie cApc, a Aimpip. "peACAimi-o" 

An c6a*o peAppA iobpA *oe'n tie (Aimpip) LAicpij. 
u peACAmc" An Amrn bpiAUApt)A. 

4. " CeApc." T)en £ip-mpcm e. "An cipc," ati 

JemeAirmAC. 

5. "T)eipim"; bpiAUAp neAiri-piAJAVoA, AipueApAC e; 

-ce'n b^AoiD j™ ™^ 1 ^; V^ fflot) foibbpijjceAC ; 
-oe'n tie t,Aicpij; T)iubcAij; An ceAt) peAppA *oe'n 

U1iriip UACA1t>. 

6. " Omig," T)u^p (Amm) *oen pip-mpcm ip eAt) e, 

Ua pe pA CAp J> eiri eAriinAC. " OineAC," An cAmrn- 
neAC. 

7. " X)a fpAinj." Ua pAn tliTtnp T)eit)e. fi *Oa pp^ng" 

An 5 eiri eArrinAc. 

8. " t)e^nAiri " : T)uAp bpiAUApoA t)en £ip-inpcin e; 

pAn cpiiriAT) peA]ApAin -oen VJirhipv uacait), Agup pA 
CAp cAbApcAC, Ap ceAnj^Ab x)en Ueift-beApbA "do.'! % 

A. 
I. An bpApjiocA-o -oe UotriAp CAp cuip ye ia*o ? 2. 
T)ubAipc pe tiom nA pAib 'pop Ai$e CACAm "o'ltncig- 
eAT)Ap. 3. T)a mbeiceA Annpo ni *6eAnpAt) pe e. 4. An 
AOip-oe Se^An tiA SeAmAp (An bpint SeA§An niop 
Aoip-oe tiA SeAmAp) ? 1p Aoip-oe (ca) ; 'pe An buACAitb 
<\y Aoip-oe pA pcoib e. 5. ConnAC nA bAt)6ipi -j iat> a$ 
cojAinc tiA cloice moipe cjttume a biot) ['iia binge] A5 
bun nA cpA§A. 6. An e An buACAitl mop -pom itiac 
An bAt)6]AA? Hi h-e. 

B. 

bi cpiupmAC A5 An mb AptD-p^otoi^. Hi pAib emni-6 
nA pAib A|\ eotAp aca ac cpi put) -j bi pop aca 50 
pAbA*0Ap -pom A5 a n-uncAit. Sm beo[cA], Ia, 50 
n-AicneocAit)if nA cpi put) pom tiAi"6. biot)Ap A5 1m- 
ceACC i biiAib pe teojcA]. TVpAppuij pe tnob ca 
pAb<voAp A5 *oub. *OubAipc An peAp cpionnA beip 50 
|\AbA"OAp A5 -out Ag obAip. *0'pAppuit; fe T>e ca*o e An 
ceApx) t>o bi Aige. T)ubAipc pe pm nA pug emne pi&m 
Ap ptnpce *oo btiA'OA'o Aip pern. T)'piAppui5 fe -oe'n 
CApnA "oume Annpom cat) e An ceAjvo t>o bi Aij;e. 
*OubAipc ye pm nA pug emne piAm Ap cuaij a beAgpAt) 
cpAnn com cApAi-6 beip pemig, TD'pAppuij ye -oe'n 
bpeAp 65 Annpom cat) e An ceAp*o t>o bi Aige. T)ubAipc 
An peAp 65 nA peACAi-6 pe emne ptAm a jioppocAt) An 
01-oce com rriAic teip peimj;. " Conup a jioppoccA An 
oi-6ce ? " App An "ouine eite. '* bemn A5 pAo pceit," 
App An peAp 65, " -j niop coj emne piArii mo beipc 
•oeApbpAUAp nA cojpAt) mipe 1 n-empeAcc teo." Soc- 
pui j An *oume UAfAl beo[c<\] Annpom. Uug p^e ,-uipce 
t)o *6ume aca -j "oubAUu: re teip -out "oo'n pciobot, •] 6 

£us fe cua-j t>o'n ntnnne eite -j •ou'bAipc pe teif t>ut 
■oo'n covlt A5 geAHHA'o nA gc|\Ann ni6]\ & bi Ann. 

3. 
A. 

I. Oio'OAn aj cacat> nA cntncneAccA in*oe um 
riieAT)on-tAe. 2. ITIa cim ArriAineAc e, lAnpfA'o Ain 
An teAbAn aca uaic. 3. UAinij; feAng riion Ain 
nuAin A*oubAnc teif (-o'mnf e&f *oo) cat) a *oubnAif . 
4. An bf tut Aicne ajjau An An bf eAn ■] An cuLaic -6ub 
Aip (An f eAf nA cutAice mnbe) ? Ua. Sm e (re fin) 
SeAmAf 6 LAOJAipe. 5. 5 Se An "oocctnn if f eAnn [da 
bt/uit] f a cAUAin e. 6. *0emeA*6 $ac emne a xMceAtt : 
ni fei*oin 'Do a ctntteAt) '-oeAnAiri. 

B. 

" Anoif," Aff An pi, "fe c'obAip tAe AiriAipig n^ in 
cLoca *oo cogAibc Af An bfAijA^e Agur An CAifteAn *oo 
cup An bun fe triAn a bi fe ceAnA." Cuai*6 fe 50 
bnuAc nA f Aippge, ac niop f eA*o fe oip eA*o if Aon ctoc 
AiriAin a t)'feifcinc, bi An c-inrce coin mib f om. Sinu 
fe fiof Ap cAf |\A15, Aguf nio]\ b'f ada gup cAimg 
m^eAn An pi cuije. " SeA*6," An fife, " cat) ca ajac 
te "oeAnAni mt)iu ?" *0'innif fe "61 e. "11a biot) ceifc 
ope," An fife, "if feitnp tiom An obAip fin vo 
T>eAnAin." Annp om C115 f i biAt> if "oeoc "oo. UAf f A15 
fi attiac An CflAicin x)f AOioeAccA, biiAib tiifce nA 
fAippge bei, Ajtif fe ceAnn nomnc bi An reAn<N- 
CAifteAn An bun [-oipeAc] inAp bi An 1a ponnif fin. 
"An *oo bAf," An fife, " nA h-mnif t)om' acaij\ 511)1 
•oemeAf An obAip feo -ouic, nA 50 bftut Aicne Ap bic 
ajac onm-f a." 9. 

A. 

I. 1p Attnrm An cip i ConAmApA: 2. If rmpe cum'o 
go 'OpoiceA'o Aca La £eite pAopAig. 3. Caic ah cboc 
pom cap An bpAbtA. 4. 61^15 ! Ua pe ceAcpAtriA CAp 
eip a h-ocu a (=T>e) clog. 5. bi cimceAtt be cpi picix) 
•otnne [tAicpeAc] a$ An ^cpu inniugAt)* 6. bi pe aj 
■oeA^jAt) a piopA Ap cAob An bocAip nuAip a §Aib An 

CApp (cptlCAlt) CA1|A1f. J. t\V(\ pUT) 615m AJ COpptllge 

pA bpeAp. An jA'OA-p (rtiAT)pA) no cac e? 8. tli pAib 
Caic piArft i gCoittce 'rtiAc 50 *oci An Ia p e •oeipeA'6. 

B. 

gtAO'otiig ye Ap beipn btiACAitti -j twbAipc pe 
teocA *out a "o'lAppAif) nA y Aig*oiui|Ai 50 •ocojpAi'oip An 
cjAiti|i. Sm teip nA p Aig-oitnpi 'nA nt)iAi*6. bi 'piop 
aj An *oupiup 50 pAib nA pAi^ounpi 'nA n"oiAit>. 1 
jcionn cAtnAibt T)'peAc An peAp cpionnA cAp a guAtAwn 
•j *oubAipu 50 pAib beipce opcA Anoip. ConnACAt)Ap 
cpAnn *j cofnui5eAT)An Ap bptngin rriAp geAVl Ap An 
jc^Ann, rriAp -o'eAti. UAimg nA pAig'oitnpi puAp •] 
'o'piAfpinjeA'OAp t)e'n bpeAp cpionnA cat) 'nA CAob 50 
pAbA*OAp aj bptnjpn. *OubAi|ic pe pm teip ^u^aV in 
cpAnn •o'fAg a AUAifi Aige, " Ap p a$ p e pumn AgAC-pA 
•6e?" '"O'pAj; ye a^aiti a pAib catti ip T)ipeAc." 
" *0'p^5 ye Ap pA*o aj^c e tnAp pm." 'O'pAFpuigeA'OAjf 
•oe'n cA]\nA t)tiine Ap pajjat) pumn Aige pern. T)ubAipc 
ye j;up pA^At) a pAib 65 ip cpionnA. 'O'piApptnjeA'OAp 
•oe'n cpiortiAt) xnime Annpom Ap pAg a AUAip pumn Ai^e 
pern. T)ubAipc ye gup pA$ a pAib op cionn caIaitti -j 
pe caLaiti. " *0'f^5 ye Ap pA*o mAp pm a^ac e," AppA 
nA pAijoiuipi. Hiop peA'OA'OAp pei*6ceAc cacojaca, "j 8 ■o'lonnuwgeA'OAy oycA &t>Aite. "O'fiAf jimj; An niAijifriii 
t)iob An b^eACA'DAji ah ryuiy. "OubjiADAji ha yeACA-oAy 
emne ac cyiuy vo bi a^ yomnc cyAinn. " Sm kvo 
1A"0," An yeiyeAn, u *j CAicyi"6 rib -out 'ha iroiAit) Ayiy." 

5. 

A. 

I. TViAyyAy An teAbAy Aiy -] uuj re *6om e. 2. An 
fiiAic teAC |Yia h-] ojiAffci? 1r ttiaiu, ac ff yeAyy liom 
[nA h-] ubbA. 3. bi re aj nonuinc An CApAitt 
cyeAynA nA y>Aiyce moiye rm. 4. faioy mi comnuroe 1 
n-Ac-£ejvoiAT) -j me im buACAitt (nuAiy biof, ~\\\L.). 
5. An e rm An teAbAn a ciigAf An iAr acc *otnc? 

B. 

'11a "61 Ait) ym, t)o cAiueAtriAn raon-ctut) t>e'n 1a A5 
CAifoeAt An oiteAin -j aj byeAcnu jat) (yeACAinc) aji ha 
reAn-ueAtnpAttAib -7 eite aca te yAJAit Ann, *j 50 
hAiyice An CAifleAn jyAinne Hi lt)AiVle aca 'ha ytnt>e 
(yuroce) Ay AjvoAn §tAf ctu\y of cionn nA yAiyyge. 

1 t)CACA nA cyAcnonA (a|\ ceACC An cnAunonA) ntiAin 
bi ytimeAt) nA gyeme UAyu (cAy eiy nA gpeine t)o -out 
ye) -j a h-iAn-yotAf A5 ctncwi An X)un ^TeAyburoe Ay Ay 
n-AJAit) Am ac, -j ycAite nA neAtuA teAjuA cioy fA 
byAiyyge cAoib uoiy t)o'n Coir, vo cyiAUlAmAy [u]Ay 
n-Aiy Ayiy 50 h-1niymeAt)on. *Oo btiAiteAmAy An yAnAn, 
DiyeAC mAy "oo bi (t>iyeAc -j) nA h-iAycAiyi aj cuy attiac 
An An byAiyyse rA comne (1 gcoiy) nA h-omce. 

t)A mime t)umn 'nA t>iAit) ym Ay An OiteAn UeAy, 
acc if e ceAt)-yAt)Ayc Ay aic &y bic bioy (bionn) buAibue 
lyceAc 1 n-AijneAt) mime. 

tin a 11 i ^AiyceAtiAig. 6. 

A. 

I. pAppuij "oe An e An peAp mop pom An 
c-UACCApAn. 2. bi pe 'a *6eAnAtTi *o'Aon §no cun 
peipge 'cup ope. 3. HuAip a bi An cij epiocntnjee 
(•oeAncA, co^ca), ni "oeAgA-OAp (niop cuA-oA-oAp) cun 
coTrmtngue Ann 50 ceAnn cuptA (pownc) mi. 4. An 
jctntrmeocAip opm UAipeAtfCA nuAip a beA*o 1 bpAt> uaic 
(6 bAite) ? 5. Sm a bpuit te pAt) AgAm. 6. An e pm 
An peAp 50 pAbAip aj; CAinnc leip mt)e ? B. 

Ap mAiom Ia'p nA rhAipeAc cuai*6 LopcAn attiac 1 
nieApc ha gcorrmppAn peACAinc An bpeACADAp An 
bpAimin, ac ni peACAit) emne e. " Ua pe CAp eip -out 
^mu/' ApfA LopcAn, " Agup CAicpe<vo *out Ap a tops." 
Siu*o cun piubAit beip Annpom, Agup tug pe ajaid Ap 
An gcAipteAn. tluAip a cAinig pe coth pAT>A teip An 
gCAipteAn connAic pe An c-acac Agup t>'iApp pe peipbip 
Aip. " *OeAnpA*o-pA mApgA-o teAc," App An c-acac. 
"ITIa peAt)Ann cu jac nit) *oa n-op*oocAT) *ouic Ap peA*6 
teAu-btiA'onA vo -oeAnAtri, CAbAppA*o *ouic *oo cotticpom 
pern -o'op bui*6e, ac tiia ceipeAnn ope [pom *oo T)eAnAiri], 
bAinpeAp An ceAnr. *oioc." " Uaitti pApcA," ^f 4 
Lope An. " Ueip[i 5] 1 pee ac pA pcAbt,A Agup CAbAip ino 
cui"0 cajdaLI cun An Voca aca op coriiAip An cAipteAin 
aiuac -| teij T)6ib t)eoc ■o'pAJAit." UiomAin LopcAn 
a bpAimin pem attiac Agup ni pAib CApAtL pA pcAbtA 
nA|\ leAn e (~\ -oo teAn a pAib x>e CApAbtAib pA pcadIa 
e). xo 

7. 

A. 

I. Of f 6 at; rACAnc ('a uAUAnc) onrn e '-oeAnAtri. 
2. CAicfeA*o -out a "o'lAffAif) An Aingfo cfAcnonA 
AtnAineAc. 3. Tli feA*OAf An mtnteAnn e fin no nAc 
eA*6 (nAc rntnteAnn). 4. Ha h-irnci§ Anocc, rriA'f ttiaic 
LeAC t)o jno a beic T)eAnuA r a ceAfc. 5. Hi ctnrce *oo 
connAic fe fmn ha t)o ueic fe (nic fe teir fein) con? 
c^pAi*6 i ^ bi 'nA cofAib (-] •o'yeA'o fe e). B. "La AnA-bnocAtAc f a f AtrinAt) t)o cAinis pf eACAn 50 
•oci LocAn cun t)eoc tnrce -o'f AJAit. Ac bi An Aimre^n 
AnA-ce -] An tocAn 1 n*oirc. bi An pf eACAn piopuA te 
CAttc -j nion f eA*o fe ceAcc Af tnrce 1 n-Aon bAtt. pe 
loeineAt), t)o connAic fe cnufCA cArriAtt uai*6, -j fitm 
teif fe n-A "oein An a 'oiceAbt. ConnAic fe 50 fAib 
tnrce Ann ac bi rcnuj^t An cnurcA coin caoL rom n^n 
feAt) fe a ceAnn a fAUA-6 irceAc Ann, nA An c-uifce 
•o'ot. U115 fe f e'n jcnuf ca 'teA^AT) ac bi f e no-enow 
00. Ca*o a bi te x)eAnAth Aige? t)i An c-tnrce Ann- 
fom cuptA oflAC UAit), ac tiioji f eAT) f e ceAcc Ain •] e 
1 n*oeifeA"6 a AnmA te CAfc. Di fe 1 gcntiA'o-CAf. 
CuAit> fe cAniAtt 6'n ^cnurcA ac nion VfA*OA 511)1 
tAimg fe uAf n-Aif. Annfom vo C115 fe fe n-oeAfA 
CAf n beAj jAifbeii, Cf om f e Af nA cloicini be&^A a 
CAbAifc beif 'nA 50b •] a cAiceAtn irueAc fA cnurcA. 
^e -6eineA*6, *oo cAimg An c-tnrce Aniof 1 fCf ujaI ait 
cjitifCA -j "oo CAimg leif a -661cm a *6'6L (a cajac a 

fAfAril). II 

A. 

I. tf teicne An cSionn&[inn] n<s An tfluAit) (or Ua 
An cS. niof leicne nA, "jpt.). 2. ^y eAgAt Uom 50 
mbeit) An 1a 1 mbAipeAc fbiuc. Haj\ teigit) 'Oia fom ! 
3. bi ceic|\e CApAitt x>eA5 be t)iot A5 60m HIac gtottA 
b|Ai5*oe a|a AonAc An $ui]iu *oe tTlAipc feo cAicce 
(cAiceAitiAjA ; > o'imui5 uopAinn). 4. pit gAn moitt, no 
beit> UAigneAf opAinn. 5. ^An (bi) pocAip Anoif, a 
Site, no beio a AicpeACAf ojtc (-oiot^Aip Af). 6. Hi 
•061c tiom 50 bptnt An ceAj\c ajac f a mei*o aca a$ac 'a 
jaao 1 "ouAob nA hCipeAnn. 7. Siut) e An f?eAp gup 
toifceA"6 Auij. 8. *OubvM|\c pe tiom gAn coppuije (cop 
a cup t)iom) 50 bpbleAt) (bpttjreAT)) \e* 

B. 

6 1a beAtcAme 50 tyiignAf a, fin niAp Aipmi§ceAp 
An Satti^at) 1 n6i]\mn. bionn nA tAeceAncA Ag vu\, 1 
bpAix) 50 peib SeAJAin, Agtip Ap -pom attiac ceijeAnn 
pA*o 1 ngioppAcc Afu'f. 1 ^A|\ ah cSAtripAit) bionn nA 
tAeceAncA com j?a"oa fow nA bionn Aon oit>ce AgAinn, 
ce 50 "oceijeAnn An gpiAn f e Ap feA*6 cAmAitl. 

Ap -peA*6 An cSAmpAVo Ap j?a*o bionn An §piAn A5 
-out 1 *oceo, Agup ni ViAnnAm bpocAtt mop Y At1 ^ U1 ^« 
Ace bionn mi nA beAtcAme 50 bog cneAfCA 1 gcom- 
nui"6e. 

'SAn cSAmpA-6 bionn An *opucc 50 upom if 50 lonn 
p&c Ap An bpeAp Ap mM-om, Agtip if bpeAg yottAin An 
put) beic A5 pubAt upe bAnuAib mine, Agup An *opticc 
50 cpom optA. 1p Aoibinn beic aj; eipceAcc teiy nA 
heAnAib A5 CAnuAin Ap geAgAib nA gcpAnn. 12 

Ace 1 t<An An tAe Ajtif AtnAc 50 *oci n-A ceAUAin no 
a CUI5 a ctoj ir tninic a bionn An bnocAtt com *oiav 
rom gun -oeACAin ptifoLoix) -oo -oe-AnAm. |?iti nA bA feir 
fuciD 6'n *oceAr Agur U1151T) 50 citnn ir 50 rocAin £* 
rcAu riA gc^Ann. 

1r bneAg bonb a bi"o nA momp ein, A^ur 1 n-AiceAnn 
Aib biueA]A t)'a mbAinc le rpeA^Aib no te h-mneAttAib 
bAmce. th'onn mumnceAn nA utiAice 50 *oiceAttAC mr 
^ac Aon bAtb aj jAbAit "oe'n feAn, Aj^iir *o'a ftiAUAt) 
Agur X) a teAUAt) 1 -oqAeo 50 -oci|AimeoccAi e. 

An c-AcAin pAUjAAig Ua X)umnin. 

9. 

A. 

I. ConnAC e 'a cojAmu -j 'a cun irceAc 'nA pocA. 
2. *Oa mbAt) nA]\b e pn An teAbAn if reAnn An -ocojpA 
e? 3. AbAip teir An gcAibin gAn An "oonAr a -ounAt). 
4. TMobcAn nA teAbAifA feo An nAot An ceAnn. 5. Hion 
pe-AXDAr ^An 56,i|Mt)e f-oe^AnAm) nuAip a connAC An T>nitic 

A bl OjiUA (An "OnitlC 50 nAbAT)Ap). 6. CA J^OC AniAjA 

An-oeAf Ann ; ni pAt)A tiAinn An t^irceAC (1, ^fc^jyp 50 
mbeit) peAntAinn AjAinn). 

B. 
Cuai"6 pe a$ obAip 50 vzi peAp a bi aj •oeAnAiri 
cui|\ni, •] bA jeApp 50 pAib An btiACAitt niopA bpeAnp 
ha An ttiai jircip peimj. Di cij An meipe 1 n-Aice teo -j 
bico cAoipe An meine aj ceAcu 'cAob Amine -oe'n n-oonAp 
cuca: Cuait> pe pern -j a ppincireAc atdac, La, -] 

nUJADAjA A]A "OA CAOipe 1 TTIAnbtnjeA-OAIA 1AT). bi 'fiof 

A5 An meine 50 pAib T)ume eicmc(eAc) aj 501-0 nA 
gCAOine. bi cig oip A5 An meine -j v'y A5 re An -oopAf *3 

orcAibce, oit>ce Ainice, ■] cuaii) re rem -j cnmn buACAibb 
i brobAc reACAmc An nAJAo emne Ann. Cu&i"6 An 
buACAilt reo i a iiiAijircin irceAc -j cu5<vo&n diaIa 
x>e'n on beocA -] ni yeACAit) An meine ia*o. Ac An 
rriAi-om bi por Aige 50 nAib An c-6n nncijce. Uahh^ 
ye Annrom -] ctnn re a triA'onA A5 An n-oonAr An oit>ce 
rm. UAimj re reo -j ctiAif) re irceAc -j ni £eACAi*6 An 
mADnA e. An mAi*om, bA 5 n nA rriAineAc cAimj An rneine 
50 T)ci An cij i bi ctnbbeA*6 ve f n on miuijce. Hi nAib 
ac Aon creirc AtriAin Aige Annrom. UAimg re -j ctun 
re roiueAc CAnnAit) ira§ rA cij -j 'o'iait) (-our) ye An 
•oonAr ac "o'fAg ye poll beAj ctm t)tib irceAc. bi poy 
Ag An mbuACAiVl 50 nAib An cAnnA"6 ircij -j *oubAinu re 
be n-A TTiAijirap "oub irceAc Anocu. bi eAgbA An An 
mAigircin, rru/pA n-oeAnrA-6 ye nut) Ain, 50 n-imceocA"6 
re uai*6 •] cuAit) re irceAc. bi An U15 *ooncA -j ni 
peACAi-6 re An roiceAC. Cui]i re a cor An An *0CAnn<v6 
1 cuAif) rior f a croiceAc. UAimg An buACAibb irceAc 
Annrom -j connAic re a itiAijircin ceAn^Aibce mr An 
UAnnAt). 11 ion ye&x> ye a CAnnAC aitiac -j *oo mucAt> Ann 
e. Hi nAib Aon creirc a$ An mbuACAibb Annrom ac 
ceAcc 1 An ceAnn a bAmc -o'a itiAijiran 7 An cobAnn 
a t>'y AjAmc ifcij rA 05 'nA t)iAi*6. U115 re An ceAnn 
beir -j -oo cuin re e. HuAin a CAmig An tneine 50 
oci An C15 6i|A Ap mAHDin, connAic re An cobAnn gAn 
Aon ceAnn *j n'feA*0Aip re cenb' e. 

10. 
A. 

I. tli jiAib Aon comne AxjArn be cu 'feircmc m-oiu. 
2. Sit) iat) nA comnbeoini 50 nAbAr aj; riAriAtnge a 
briAc(A). 3. brtub oineAt) beAbAn AgAC-rA -] aca 
AgAC* (= Ag 00) oeAnbnACAin? 4. bi An ci^'a (="6a) 14 

teAjAt) -j me aj ^AbAit cai]uj\ 5. Cioca b'peAnn teAU, 
An jaoc An-oeAf no An jaoc AniAn ? 

B. 

" 6 La £eite bjugt)© 50 beAtcAine," rm mAn 
AinrinjeA*6 An c6-AnnAc 1 n€h]\inn jUAtti. bionn a tin 
•oe'n 6-a}\|\ac 50 yuAn, ftiuc, rcoinmeAc, 50 m6]\-mon 
te "oei-oeAnAije, Ajur ir AnnArii a cAjAnn tAeceAnrA 
geAtA bneijcA 50 nibeineAnn An beAtcAine onAinn. 

tluAin cA^Ann An c6aja]\ac, ttiococca 'y&n Ae|\ e. 
UAjAnn btnje Ajjur cneAfCACc Y Arl -frtrofin - ™^1t ^ on 
teir. UAjAnn bticA An nA cnAobACAib, Ajur bionn nA 
cnAinn A5 eArcAip An a ntnceAtt. Uorntnje^nn An 
f eAn An fir Af An cAtAtri, ir bionn An jaoc A5 *out 1 
■oueo ir 1 mbuije. 

Hi f At)A 50 tnbionn nA piinceAnnA tin t>e btAUAib 
cuirinA gteijeAtA, A^tir nA coittce ir nA rcAinueACA 50 
jtAf, mAifeATTiAit. 1r Aoibmri e CAncAin nA n-eAn aj\ 
nA toncAib, Agtif if rAocnAC a bit) A5 "oeAnAni a neA*o. 
1 tt'oeineA'6 An CAnnAig ir eAt> pneAbAnn An cuac 
cujAinn jAn comne. UAjAnn ri AnAtt cAn V A1 W5 e > 
Agur ir bmn e jjton a 50CA An ^uaid nA cine. 

5 SAn 6AnnAc cnoniAnn nA reinnieoini-6e a|\ An tAtAtn 
a f AounuJAT), ^juf riot *oo cun, Agtif bionn j^ac Aomne 
50 *oucnAccAc A5 obA»|\ 6 niAit)in 50 h-oiT)ce. t)At) 
bneig teAC beic aj rAine An nA luiAnAib 65 a aj x>AiiiAr 
An nA bincAib, no A5 nic 1 ntnAio a niiicneAc, Ajup 
jac Aon beic aca. 

A^ur ni bneigcA ro peui nA beic aj fAipe An nA 
rctiAim*6ib geinncAC A5 eiceAtt -061b pejfi 6 jeig 50 
5615, no A5 rnitri 50 cunn nei-6 An ucc An tnrce Agur 
gAn cunAtn rAn crAogAt ojaca. 

An c-AuAin pionAig Ha X)umnin. 15 

11. 

A. 

I. *Oo fin fe a meAn jtuca mAn comAncA CAnctnrne. 

2. An mbnACAnn cu a purine (ir) aca An AimreAn m-oiu ? 

3. T)'a btiACACC a ceijeAnn -pe AbAite, if eAt) (AmtAi-o) 
if feAj\n e. 4. tlion feA-o fe An c-ubAtt a §AbAib 
nuAin a caic fi cuige e. 5. *Oo C05 pionn tAn a *6a 
Iatti (Iaitti) *o'uifce Af An *ocobAn, acc "oo T)oinc fe 
An An *ocAtATti e rAn An uAimg y e 50 (-oci) T)iAnmui*o. 
6. Hit *otij;e An niACCAnAf. 

B. 

"ili cnei*oim acc An ntfo *oo cinj;im," AftfA'n 
•oinne ua^aI. "fflAireAt), a tmitie iiArAit," Anps'n 
biiACAitt, " mAnA gcnemeAnn cu ac An nut) a cuigeAnn 
cu, mmr An mem yeo *6om : Conur ir f eit)in teAC *oo 
meAn "oo con]\uit;e nuAiji ir mAic teAC e ? ,: " Conntngim 
mo meAn nuAin ctnpeAnn mo coit gtiiAifeAcc An pubAt 
1 bf eicib mo mei^e." " Acc a' T)ctM5eAnn cu conur a 
x>eAncAn rom?" "6, ctn^im." " Ua 50 mAic ; ttia 
cmgeAnn cu e rm, mmr *oom ca*o 'n-A CAob 50 breA*o- 
Ann xyo coit x>o meAn x>o connuije Agur nA reA*orA*6 ri 
•00 ctuAf a conntuje time mAn a connuijeAnn AfAb a 
ctuAr *o6 rein ?" 

Di An ceirc rm no-cnuAit) *oo'n *oume ua^aL ro£- 
tumcA. Cuin re *onAnnA*6 Ain rem Aguf *oubAinc re r e 
n-A pAct&ib, " beig t)om, a mic 6, ca curA no-65 cun 
mumeAt) -oo cAbAinc •oom-rA." *Oo cnom re a|\ a 
pAipeAn Anif "] nion cog re a fuite t)e gun fAg An 
buACAibb An CApAirce. 

X)ub AmnJA. 16 12. 

A. 

I. Diof A5 cinmneAm a t)6 no a cni *oe fcAccmAimb 
6 fom 50 jcAicp An obAin a teijinc A|\ l&n (no, ei|\je 
Ar ^n obAin). 2. SeACAin ir iia beineAt) An ^A-c-An 0|\c. 
3. Ha ceil Aon nut) onm yeArcA. 4, Sit) e An leAbA]\ 
50 fiAbAr A5 cnACc A1]\ An La ye *6ei|AeA*6 ; cauti [t)ij\eAc] 
ca]a eir por a cnn Ain. 5. tlA biot) lonncAOib a$ac Ar 
An bj:eA]\ u*o no t)iotrAin Af. 

B. 

Hion triAic tmn An bocAn t)o gAbAit. tlionb por 
ce cAffAi onAinn. D'ye Ann tmn nA reicreAt) nA 
rcotAini eite pnn. Di An La AnA-cipm Ap f?A*o -j bi 
por AgAinn 50 mbeA*6 An 5eAt)Ac 1 brAt) nior irte 
Anoir nA mAn a bi p' An mitt>in. IrceAc tmn 1 tTloin- 
feAn SeAinAif tli SeAJT)A -j cAn ac Anonn A5 bun nA 
rAitte. Tli |AAbAmAn 1 brAt) A5 cii]\ An boicp'n roin 
•oinn cnn gun AimpjeAmAn An con Wn fAjAiriAji nA 
bnojA -j nA LeAbAin. ITIo 6]\eAc ir mo en At) ! ni nAib 
bnog nA beAbAn rA t>con ! bi An rceAt *oonA 50 teojt 
A5 luce nA teAbAn, ac -oocuic An cubAirce An rAt> An 
tucc nA mbnog. Cnom cuit> A^Ainn An purAijeAt 
gtub. "flit Aon gno AbAite AgAm Anocc 5&n mo 
bnoj;A," AnfA SeAJAn. "Ac *oa mbeiceA A5 otAgon 
cnn 50 "ouuitpeAT) n& pjite Af ac cat) a beAt> t)'a bAnjiA 
ajac 1 nt)ei]\eA'6 nA rcp'be?" A]\rA "omne eite. "Ua 
por AgAtn-r a 50 p'o|\-riiAic cat) a beit) A$Am x>e bAjin An 
iAe intnu," A^rA mire; " belt) 5]\eAt)At) 6m acai|i -j 
rcAttAt) ceAngAn 6111 iiiacai]\. Ac cojaji, ca bpor 
x)umn nAC Aiiit<Mt) t>o C05 -ornne 615m nA bnojjA -j nA 17 

teAbeip cun iat) x)o cun 1 brotAc 1 n-Aic eite, t)'forin 
tr 50 mbAinreAT) re pjteafo ArAinn ? C« A^imftijl in if t)a 

cl<yme An boicju'n." X)o cuAtvotnteArriAn, ac -pin a nAib 

•o'a bAnpA AjAmn. 

beinu £een. 

13. 

A. 

I. Cat) e ah caI aua aj^ac teir An teAbAp ro 
(cat) e An ceApc aca ajau cun An LeAbei-p reo) ? 
2. Hi i?eAt)Aim rcniobA*6 An £ait) aua cm 'f A c T^ 1 5 e 
onm. 3. UeijeAT) ye 50 5^ 1 ^ 1 ™ C P 1 ' b-uAire 'fA 
rnbtte-oAin. 4. Sa rnbt,iAT)Ain (: mbbiAt)Ain a) mite, 
CU15 ceAiD, a nAOi *oeAj if -oa pci-o, *oo -oemeAt) rtArc 
An a cpeib -oe SeAJAn An *OicmiAir. 5. bi An C15 'a 
cun 1 jcoin ntiAin (a tV) ptleer. 6. Hit a ctntbeAt) 
(pn a brtnl) le nAt) ajatti 1 -ocAob An rceit reo. 7. Ua 
'por AjAtn 50 brtub An reAi\ fo nior t)a cnionnA (nior 
cpionnA re "66, *6a uai]\) nA An reAn ut>. 8. 1 (re y 
mbtiA-DAin tnite, nAd jceAT), a C1115, ir beAj ttia bi 
Aon-t)uine rA bAibe irion nA pAib aj rojlinm [ha] 
5^o-6buinne, 

B. 

6 SAtriAin 50 La £eibe bpi j-oe, rm rAro An § ei ™~ 
ni-6, t>e jieiji Aitiirii nA n5^^"6eAb. If *oeme 1 brAT) a 
biot) re noirhe reo 'nA thau bionn re Anoir. 'Sen 
nJerrineA-o CAjAnn rtiAcc ir rioc ir rneACCAT). UAgAnn 
bAirceAc Ajirp ^aoc ritoft. 

Hi bionn pur nn f&tiQ 'rnA bAeceAncAib, Agur bionn 
nA boit)ceAncA An-yA'OA 50 bei|\. bionn beAC dinn Ap 
An tnrce, ^jur if *oeAf rotlAin An niro beic aj; rbeAth- 
nugAT) tnnci. CAiceAnn ne -oAome bneir eA*0Aij *oo 
cun umpA -o'fronn iat) rem *oo corAinc An An briiAcc. i8 1rc-oroce, caja eip oibne An bAe, jniroe-Mfin An bion 
cije coir nA cemeAt) 50 reArcArp, Ajur if rrnnic a 
bionn a bAn -oe piA com^nrAnAib 'n-A bfocMft, Ajur 
bionn Attain a]a pubAb aca, Ajur rceAbuA pAnnAii)- 
eAccA d'a n-Aicpr, Agur pubc ir rcbeip ir AoibneAf 
aca. Uionn p<vo A5 cjaacc An £ionn TDac CurriAibb 
^S^r A P Oifin, ir An OrcAn ir an An bJTemn 50 bein 

1r rrnmc, beir, a bionn rceAbcA aca An nA T)A0irnb 
tTlAice, no An CAii)bfit)ib — rceAbcA uAi^mr ctnnreAt) 
eAjtA An twine. Agur nuAin a bionn nA cotriAnf Am aj 
T>ub AbAite 50 niAbb ('oei'oeAnAc ; aitiac) 'rAn oi-oce, 
bionn ca^La aj\ cunt) aca, 50 rnon-mon t>a mb'eijpn *ooib 
t)ub ca|a neibig no coibb, no CAn aic UAigm 5 mAn pn. 

An t-AcAin Pa*0|aai5 Ua T)uirrn'n. 

14. 

A. 

I. Ce Aige 50 brtnb An beAbAn if reAnn ? Ua An 
beAbAn ir tno A^Arn-rA, ac ni '0615 biom jupAb e An 
beAbAn if reAnn e. 2. Hi nAib re Annro be reACxtriAin, 
50 bpor -oorri-rA. 3. Scp'obrA*o nA re ceA*o AbnAi 
•oe'n ceA*o ceAcc eibe. 4. 1&nn Ain An beAbAn a uAbAinc 

t)tl1C A]\ 1AfACC (lAfACC An beAbAIJA A UAbAlttC T)U1C). 

5. Sm i An ceA*o Ainbe *o'a breACA 1 tnbbiA'onA. 

B. 

CuAbA-fA An beAn 65 'a |aa*6 be rriAncAc a bi 1 
n-Aice bei gun ttiaic bei por a beic aici ce '|Vb e An 
buACAibb -o'ofCAib geAUA An boicnin 6 ciAnAib noimpi. 
"An breiceAnn cu Annro e?" An reireAn. " T)a 
breicmn rem," An pre, "ni AitneocAinn e; bi a beicei-o 
riu*o "o'i?iia"oa]a rem cApAbb nA nAib Atn A5Am reACAinc 
Ain, -] me A5 -oub cneArnA An boicnin. feAC An brinb *9 

fe Annfo, mA'f e *oo coil e." "bfint fiof a$ einne," 
AffA An -otnne tiAfAt 50 h-of ajvo, "ce h-e ofCAib 
jeACA An boicnin 6 ciAnAib -oo'n mn&oi tiAf Ait f eo ? " 
*0'feACAf y em Anonn Af SeAJAti, ac ni j\Ait) bogAt) Af . 
"Ua 'p°r ^5^tn-rA ce h-6 fern," AffA mire. " Siut> e 
caIL e." " Uaji 1 teic Annfo cujAinn, a SeAgAin," 
A|)f' An "ouitie UAfAt. UAimj An beAn iiAfAt AniiAf 
*o'a cApAtt. "Anoif, a buACAiVtin," An fife, " if 
ceAnc TDom-f a beic 50 h-AnA-bin-oeAC *oioc, -j CAim AnA- 
btnoeAc -oioc An fAt>. *Oo fAfc>At<Mf m'AnAm mtnti. 
TTIujaa tnbeA*6 $un ofctAif-fe An geAUA nomAtn-fA 6 
ciAimbin if bAojAtAC nAc Annfo *oo bemn Anoif, ac 
motAT) te *Oia ^An fceAt bponAc A^Ainn 1 n*oeipeAT> An 
Lac, -] if ojtc-f a ATii<Mn -] An *6ia nA 5^^ine if ceApc mo 
btntieACAf a beic. A^iif mo Latti if m'pocAt -owe," An 
fife, A5 fineA-6 a lAime cun SeAJAin, " nAc bAO§At 
•oom-f a "oeAnmAt) "oo *6eAnAm An An La m"oiu An da Ia 
t)6a5 i mAinfeAO." 

beifc £eAn. 

15. 

A. 

I. UAim com mAiu -o'feAf le^u-fA. 2. T>'iAnn fe 
onm bnofcugAt) (-oeAbA-6 '-oeAnAm) f An a mbemn *oeit)- 
eAn^c (An eAjlA 50 mbemn, i|VL). 3. " UAim [50 h-] 
AnA-btiiTi>eAc -oioc 1 "ocAob An "oemif Af mo f on ! " " tli 
fiu e AineArti ! " 4. ^n -oocctnp a bi n-A fm-oe CAob 
tmn ('n-An n-Aice) A5 An gcmnm ceoit, 'fe An feAn if 
bneAJCA, t)A]A Ltom, -o'a bfeACA piAm. (1f 'ooig tioni 
gufAb e An T)occtnn, ipt., An feAn, *]nt.)- 5- Hi. fAib 
Aon put) if mo -oo ctnn lonjjnAt) onm nA a clof 511 1\ 
ciif a a *6em e. 6. "Oa mei"o aca A^Amn *f e ^ 1 F m ° ^a 
liiAiu Imn a beic A^Ainn ('feAt) if mo aca UAinn). 20 B. 

lArcAini 'reAt> An cult) ir mo *oe rnA t)Aoinib ('reAt) 
runirion nA n-oAome) a coriintngeAnn 1 mbinn e-AT>Ain, 
Ajur ca cocuJAt) Ajur rAojAt rriAic aca, triAn 50 bruit 
An c-iArc AnA-fltnnreAc cimceAtt nA h-Aice. Ua 
nomnc iTiAic riopAi f a bAite beA$ Leir , A^ur cuptA cij 
orcA, UAgAnn mop-cult) -OAome 6 t)Aite Aca CUac 
Ann jac SACAnn ir TDottmAC 1 -jaic An cSAirinAi-o A^ur 
rAnAnn cui*o aca cuptA La — 6'n SACAnn 50 -qui An 
LtiAn, — ^5Uf cuit) eite 50 ceAnn reAccttiAine no coio 
citnre. Ua bAt)6ini rriAice rAn aic teir, Ajur ir rei*oin 
te -oume "out AtriAc An An inrce -j cuaijvo a cAbAinc An 
1mr ITIac HeAffAn, An c-oiteAn beAg An a n^tAo-ocAn 
" Ireland's Eye" 1 rntoeAfitA. Uniun pe^ji nAotricA, 
imc tleArfAn, ni Ctnge t/AijeAn. vo coriintnj Ann rA 
creAcctriAt) Aoir, ^uf 1 f uaca rtiAin An c-oiteAn a 
Ainm. Aicin gAnb uAijneAC 'reAt) e, ac ca rocnAc 
reAn-citte te reircmc Ann. Hit emnro eite Ann, ac 
reAn-ctoigceAC, Ajur, An bnuAC An turce, ca uaitti 
™6ja. SAn oiteAn ro t>o coimeA*OAT), Agur *oo rcniobAt), 
b'feiTHjt, An LeAbAn AnnAtAc An a -ocugcAn " CnAoib- 
frteArc bmne CA'DAin." 

ttlAipe Hi Cmneix>e. 

16. 

A. 

I. *OubAnc teo n& nAib Aon bneic acu An "out Ann. 
2. Dio-oAn 'a jcun 1 *ocneo Wn coriiAinte. 3. tli moi-oe 
Aon pocAt *oe'n pijimne beic Ann. 4. 1r t>6ic t/iom gun 
joitt An freoit Ain. 5. bi re 1 jCAr itnn *6a coiriAinte. 
b. Hi reAnn tiotn put) a "oeAnpAmn nA ^AnAtriAins triAp 
a bruitim. 7. Ua a pone remnce [Ai^e], 21 B. 

t/A bf ocAttAc *oo CAinig triAccife Ajuf tiAn [-oifeAc] 
Af An UAif ceA-onA A5 6t (cun a DCAfCA 'f^f^™) 1 
fpocAn a bi A5 fiic be f AnAii) cntnc £Aifb (cAff A1515). 
bi An triAccine 'ha f eAfArh An An aic bA f ia cuAf (tAf- 
cuAf) Aguf An c-tiAn CAtriAbb beA$ UA1"6 ciof Af bfttAC 
An crpocAin. bi An rnAccife ceApAice An bftngm *oo 
cuf An An UAn, Ajur -o'fiAfftng -pe *6e ca*o 'nA uAob 50 
f Aib re (cat) 'nA cAob *oo beic) A5 conntuje An tnr ce Ajnr 
ja f AiUu jA*6 Aif 1 jcaoi (1 t)cneo) nAf f eAt) re e tVob. 

u Conuf rom," Anr An c-UAn, "Ajuf (nA ftnt) An 
c-tnrce aj fie AntiAf uaic 1m cneo-fA (cujAm-rA)? " 
" bio-6 f m mAn a ua," Af f An niAccif e, " ctA*0Aif e 
reA-6 cu, A$uf "oubAfCAf biom [coni ttiaic] 50 fAbAif 
A5 cub-cAmnc oftn cimceAbt ir teAc-btiA*6Ain 6 fom." 

" *6om bniACAn tri6i*oe," Anr An c-UAn, " nA fAbAf 
beince An An UAif fin " (nA ftnt teAc-btiAT)Am rof 6 
f ujat) me). 

" SeA'o, a ctAt)Aife," Anf An triAccif e, " mun An cur a 
a T>em e, fe cVcAif a -oem [e], Aguf if iriAf a ceite 
[•oorri-f a] e." 

t^eif fin t)o fug f e Af An uaa bocc. X)o run ac f e 
Af a ceite e ^guf *o'ic [f e] e. 

17. 

A. 

I. 1f Af eigin bAif a fug f e nA cof a teif . 2. bi 
(f e) T>e tMceitte Aif a mnf mc T)1 50 n Aib f e An niAtAifc 
Aigne (mncmne). 3. 1f *ooic liom nA teijf eAt) eAjlA 
•oo a mnfmc *oom cat) a CAimg Af . 4. 1f longnAt) bom 
A f At) nAf ciiAbAif cf acc Af An n^eAf aLcac. 6-aI- 
At)Ancoif bA ttiop CAit -oo b'eAt) e. 5. O ! An bftnt cu 22 

A 5 ^AgAinc ('* ^gAi^c f om) Wn *oume ut) oe tritnnnciji 
JeAnAitc A*oubAinc nA nAib in piA feAnA-JAo-oAtAib 
ac "OAoine AttcA? OttArii 1 gCotAirce nA CnionoiDe 
t)o VeAt) e, nAnb' eAT> ? 6. bionn An *ouit i n*oiAit> nA 
CAicigce. 

B. 

An An t)CAob ciaji t>e toe tern if eAt) ca PAnoirce 
nA Uuaca, i*oin nA CniiACA *OubA i An LeAtriAin ; nA 
cnuic Aitne An ah -ocAob ceAf , *j " AbA nA bpiAnn " aj\ 
An *ocAob CUA1-6 Wn pAnoirce. *Oa mbeiceA a$ 
gAbAib fiAn 6 Citt Ainne, " An imeAtt-bonx)Aib Loca 
t,em, n nit ajac ac t)ttt 6 *6eAr caja tDnoiceAt) nA 
LeAitinA 1 n-meA*o teAnAtiiAinc aja bocAn Citt OngtAin, 
1 caoi 1^15 1 bpAfioifce nA Uuaca. LeAn one btnbte 
beAj eite -j bein A5 nA h-AcnAi. buAiteAnn An bocAn 
-po 50 "oineAc 6 *6eAf cnt *6un t>6j;, cni beAnnAin nA 
jAoice -j Af yuv irceAc 50 flei'oin. 

bAite beAg AnA-'oeAf An jtat) YeAt> nA h-AcnAi. 
6'n mbAibe reo ca bocAn A5 jAbAit pAn caja T)noici*oin 
nA Spi^eoije enn 50 mbuAiteAnn ye LeAbA nA bo. 6 
cnoir teAb& nA bo riAn ca t>a bocAn, ceAnn A5 gAbAii 
pAn rior coir UeAinpAibt An Cnoe&m, caj\ 'OnoiceA'o 
ioccnAc nA 5 exVOA1 5 e cnix) An tnbA.n-CtuAin, *j p'or 
cAob teir An LeAtri<Mn 50 "oci Citt OnjtAin. An bocAn 
eibe 6 LeAbA nA bo, gAbAnn ye p&n cni Iaja nA 
.pAnoirce, cni Citt LocAin, -j CAn *6noiceAD uAccAnAc 

nA 5 e ^"°^ 1 5 e « 

beinc £eAn. 

18. 

A. 

I. Sm i An rcnibneoineAcc if peAnn *o'a bpe&CA 
por. 2- Hi -oAibie 50 x>ci e. 3. 61JA15! ca ye ceAcnAtnA *3 

ctin a reAcc. 4. bi cnnceAtL (t,e) oeicneAbAn ir 
•oaca*o A5 (An) An jcnumniujAt). 5. bi re a$ 
•oeAn^At) a piopA 1 LeAc-CAOib An bocAin -j An cnucAit 
A 5 S^bAiL cAinir. 6. bior a^ cAinnc le cajaa teAc An 
La re -oeineAT). 7* 'Oo Leim An cApAtt ve -ontnm An 

f aIIa ATTIAC. 

B. 

6 cAntA 50 brtnLim A5 cnAcc An tfltnnnan St. 
Lawrence, ca rceAt eite ajaui le h-mnrmc 5 nA T>cAob. 
HuAin a bi ^T 1 ^ 1 * 1116 ^ ttlAilte Ag ceAcc cAn n-Air 6 
SA^AnA, CAn eir cuAnT>A a cAbAinc An Citir, bAnniojAn 
nA SAfAnAc, f a mbtiA*6Ain 1575, 'oo rcAO -pi *o'a cunur 
Annro. bi mumnceAn &n CAirLeAW A5 ice a n*oinneAnA 
Ajur bi nA jeACAi -ouncA aca. UAimg F^Ang A P 
jn&mne A^ur *oubAinc ri ^un bneAJ An cotriAncA r eite 
nA jeACAi a "ounAt) niiAin a beA*6 An T)inneAn An 
rmbAt. *0'fonn beAfA nior reAnn a rtiumeAt) t>6ib 
nuj fi tei An c-oijne 65 a bi aj uninc *oo pern An 
f Aicce An cAifteAin. U115 ri Lei 50 ConAtriAnA e, Ajur 
coimeAt) Ann e, gun geAtt An UijeAnnA nA geACAi 
•o'pA^Ainc An orcAitc 1 gcottinunoe An reA*6 uAine An 
*oinneAnA. Hit Ann ac rtnrn beAj bbiAt)An 6 rcA*0A*0An 
•oen nor rom. bi rAitce noun $ac emne a cuit) *oe'n 
■oinneAn a beic Aige, ac niiAin corning An cnAen An 
ceAcc irceAc cun bmne e-AOAin, bi An lorriAncA "o^ome 
A5 ceAcc Ajur 00V eijjeAn x>o lf)umncin St. Lawrence 

rCAT) o'a brtACATTllACC. 

tTlAine Hi Cmnei*oe. 

19. 

A. 

1. bi re "oine&c CAn eir einijce nuAin a CAnA(5). 
2. brtnL Aicne ajac An TTiuinnci]\ CAncAig? 3. If 2 4 

longn^vd tiom a ]\&-6 nA peACAip e. 4. AbAin teip e 
'cAbAi|\c acji lApAcc "ooin. 5. TTiApuAmAn ceAnn Ain, 
ac -o'eicij pe aij\ pmn. 6. Ua gAbAt) AjAinn be tw 
Xeiceit)i. 7. bi fe 'a piApntnje -oiom conup a bip. 

B. 

^n^"5 eA Vr 5 U 1 A cAinig An tniine tKspAb 65 cAn n-Air 
Anir *| ^ f*uip *oeA|\ttiA*ocA Aije : " A tfloinin," aji 
peipeAn, " reAc An bpAJpA m'ptnp "oom mAn a -oeAnrAt) 
CAitin rriAic." 'O'imcij ffloinin Ajjur ruAin fi An 
cuAibte rriAn a -oem -pi ceAnA -j cng -pi 611156 An ptnp 
mnci. Ap 50 b|\AC teip -j •o'wicij tTioinin 50 *oui An 
cAicm. . . . "Anoir," AnrA'n cAicin, " cAin 1 n-Ai]voe 
An An eAc ro, -| coniAin teAC 50 "oci An c-AonAc. UAbAiji 
cunpA nA pAince ipceAc rriAn a cu^Aip ceAnA, r\ nuAin a 
faetn aj T)eAno.TTi An An n^eACA CAn n-Air, bem An 
'otnne UApAt 65 aj An ngeAUA noriiAC ^TiAf pocAit) re 
■oioc ca*o Ap cu, 1 AbAin-re teir §u\\ 6 bAite nA ptnpe. 
Ua re ceApmjue 'nA Aijne gAn rgAnAriiAinc beAc in-om 
gAn ctincAf niop peAnn 'pAJAib uaic nA mAn ca pajaLca 
A^e, 1 CAbAnpAi-6 re Amur An bneic (89) Api ppiAn -oo 
cApAitt. Hi tiocpAi-6 rom beir, ac 1 n-A ionA*o rom 5 re 
nut) 50 mbeAnpAix) re Ain, nA An vo coir, 1 beAnpAit) ye 
An bnog teir 'oo'n lAnnAcc y om. Ha cuin-re Aon crtnm 
-pA meiT) rm, ac coniAin teAC AbAiie, com meAn 1 
n6i|\mn ip 'o'feADpAin e, 7 beAT)-pA nomAC Ann. 

ConcubAn 6 T)eArmumnA. 

20. 

A. 

I. An buAit niAm turiAC reAn *oe mumncin Aoda ? 
2. *0'yiApnui5 re -oiom An ciiaIa C]\acc niArii A]\ 25 

CogAn tluAt> 6 fleitt. 3. ITIac t>o-rAn 'ye&K) mire. 
4. T>o ceAnnuig ri nA 1i-6]AAirci feo An pmgmn An 
ceAnn. 5. Seo cni teAbAin— biot) *oo noJA ajac *oiob. 
6. UogrAii) re -6a tA UAim e 'f |\oipnc. 7. TIa -oem Aon 
put) moiu 50 mbeAt) cacujat) one AniAineAC 1 -ocAob a 
•oeAncA. 

B. 

CuAit> Pa-ojvms An rcoit fA bpnAinnc, 4,5 Uou]\r, -\ 
bi Ann reAt rA oix)eACAr TlAoim ttlAincin. TluAin *o'ptt 
re 50 h-Cinmn, bi re 'nA f AgAnc. bA mon e a un^Aim 
•oo rnA h-CineAnnACAib. ^1115 re a n6f a -j a "oceAnjjA 
-] *o'oibni5 re 50 cnuAit) r>e to -j T)'oitice An a yon A5 
-pcAipeA-6 An cneiDim 'nA meArc. bi CniorcAit)ce 1 
n-6inmn noirmr, -j nAoim teir, mAn bi bAinc aj; nA 
h-6ipeAnnACAib teir An U6im 1 brA*o rub a -ouAimg 
Pax)]\ai5. *OubAncAr $un (bA) CniorcAfoe ConmAC 
rriAC Ainc rem *\ 50 nAib y\oy An Cneit)im A5 £ionn 
mAC CuttiAitt com mAic. T)o feot An pAp<\ Cetercin 
rAgAnc An Abb 50 h-6inmn, "OAn b'Ainm pAttA*ouir, acc 
ni Ainijim 50 nAib eotAr An An n^Aetntg Aij;e, •] 
cm pe ax) An cum riubAib e tAicneAc. Hion mAn pn do 
PA-onAig. tuig re i<vo -j tutgeA^An e, -] bi An jaac An 
a f AOCAn, acc nion [bA] gAn x)ua*6 e. 

ConAn THaoU 

21. 

A. 

I. *OubAinc ye tiom mo rotjA nut)' a t>eAnAiti. 
2. 'OAbcA An rceit, An cuAtAir 50 bruit An bj\eAcnAC 
CAn e\y An bAite tVf AjAinc (ca]\ e\y imceAcc(A) Af An 
mbAite) ? 3. 1r t)6ic tiom gup re&]\ (nA) reot a *6eAnAm 
e. 4. £*nnntAic fe me a|\ ye&x) CAmAitt *oe'n mbocAn. 26 

5. 'Se if peAfjiA •oumn nA a cehle. 6. b^ seAffi a 
•oeAJAii) fe nuAif Aipi§ (a cuaLai-6) fe An beiceAc Ag 
An bpeAf [eite]. 7. 1f beA^ An CAbAip *oo a 6111*0 Ai}\^it) 
Anoif. 

B. 

"1f "OOCA, A TTIAIglfCIH," Aff An *0Uine UAfAl, CJ nA 

furl cofnuigce Aj;<Mb a|\ obAif An tAe f 6f." " Hit 1 
jjceAfc, a *6ume UAfAit," Aff An rriAigifcif . " fti 
beA^An te f ao a^ahi teif nA biiACAittib feo 1 *ocAob 
^An ia*o *oo beic Af fcoit m*oe." " 1f '0616 tiom 50 
n-Aicmjun cum aca ; -j f m e "oif eAc a £115 Annf o f inn, 
me fern -j An beAn UAf At fo cun teAu-fceit nA mbiiAc- 
Aitti a JAbAit 1 "ocAob An tAe in'oe." " tliop ttiaic 
tiorn-fA ctif ifceAc Af *oo 6111*0 oibfe, a triAijifcip," Aff 
An beAn UAfAt; " ac ceApAim *oa mbeA-6 fiof ajac ca*o 
•oo *6em buACAitt aca f o m*oe, nA beiceA coin *oiAn opuA 
1 caoi Anoif. TTIupA mbeA*6 An buACAitt ti*o CAtt, if 
bAogAtAc nAc Annfo *oo bemn-fe m*oiti," -j "o'mnif fi 
An f ceAt *oo upi*o f iof, rn aj\ aj\ f aoaiL SeA§An a h-AnAm 
nuAip *o'ofCAit fe ^eACA An boiupin ponnpi m*oe, -j gAn 
mnci pern An 41c conncAbAfCAc *oo f eACAinc. " ^S^f 

Anoif, A ItlAljIfClfl/' A|\ fife, AJ feACAinU 1*01 jl An *oa 

fuit Aif, " f CAoit teo An bobcA fo." T)o tAbAip An 
•otnne UAf aL 1 jcojjAf teif An mAigifcif , *j b'e *oeipeA*6 
An fceit (e) 50 bfiiAipeAniAp f em 7 fcoit nA gCAitini 
teAc t&e f Aoif e 1 n-onoip t^Ae An P1A6A15. 

beifc IpeAf. 

22. 
A. 

I. t11 mof t)om beiu if cij 'f A§Ait 6'n Aep. 2. ConnAic 
f e C15 aja beAj uaix) ifce^c 6'n mbocAf . 3. *OubAfC 
teif ceAcc ifceAc -j coiti itiaic vo "oem. 4. Di *oiotcA 27 

go iyiaiu Aige Af . 5. tli f AnpAt> niopA fiA Atitfpo m^p 
pm. 6. fliop b'pA-oA bi pe Ann, nuAip Aipi§ pe An 
CAinnc Ag ceAcc pe n-A tiem. 7. SiteAp 50 pAbAp 
pero. 

B. 

T) , itnci5 An rtiAigipcip Aip (1 eip) Annpoin, ^ t>o 
comAin (ciorriAin) SeAgAn teip a bA. *Oo tiein pe 
•oeicneAf mAic cun ia*o t>o cup ipceAC pA coitt, r\ •o'lmctg 
pe poirmp A5 ctJA|A*OAC cun 50 *oci 50 bpuAip pe aiiiac 
ctnpc An ACA15, puAip pe eAc Ajup cuIaic Atpm Agup 
eADAij An ceA*o ACA15 a tiiAipb ye, -\ cuip ye uime ia*o --j 
CAimg ye i-nAip*oe Ap An eAc. tliop b'e a t)eApiriAt) a 
cteiu a bpeic teip, rriAp bA tiio An lonncAoib a bi Aige 
Aipci nA a h-Aon Aprn eite. *Oo bi cnoc mop ajvo it)ip 6 
pern Agup An cuati 50 nt)ubAipc a tiiAijipcip 50 -ocioc- 
pAt) An piAfc po cun mgeAn An pi 'bpeic lei, -j tug 
pe A^Ait) a cApAitt Ap An gcnoc -j ye *6em An cuAin. 
HuAip CAimg pe 1 p At) Ape An cuAin, *oo connAic ye nA 
t)Aome 50 teip Ap cliACAn An entne Agup Ap nA cIacac- 
Aib, A^up t)o connAic ye uai*6 An 615-beAn ceAt^Aitue 
•oe cpAnn a bi Le h-Aip nA upA^A : t>o com^m pe cpi 
pnA t)Aome 50 Leip ipceAC. TDo ueiceAt)Ap Ap 5A6 Aon 
CAob UAit), nuAip a connACA*oAp An imceAcc cuiceAC t>o 
bi pe. fliop pcop ye 50 t)ci gup -oeA^Ait) ye ipceAC 1 
bpiA*6nAipe nA h-65-TrmA. 

ConcubAp 6 "OeApiriuthnA. 

23. 

A. 

I. t) , Aictn pe input nAC einnit) po^AncA a cug i. 

2. Ua An peAp pom Ag ^Laooac ope , -oo leig pe peAt) 28 

ope a cpi no a ceACAip t/uAipib, 3. *Oo f eAp Aim pe" mA]i 
a pAib Aige, 50 -ocAn^g) piiAp (ctnge), 4. T)o teim pe 
te h-ACAp coipc e pern a cojat) cAn emne eite. 5. tli 
beAg *otnc a UiAice a belt) a piop -pom a^ac. 6. Ca 
mbei-6 An t)cpiAtt cpAcnonA inx)iu ? 7. Uaitti ctin 
cuptA mi (pAice) 'cAbAipc p An e-itbeip, 

B. 

Apooi*6ce AmAi|ieAc a ciocpAit> pe. 1p 1061c t,eip gup 

An UAip An rtieA'oon-oi'oce Afooi"6ce AmAipeAC a belt) ati 

Aimpip CAicce. Hi bei*6 ah Aimpip CAicce 50 ceAnn 

ceicpe h-uAipe 'ctoig 'nA -6iaij p An. b'e An mApjAf), 

pe bpig nA mionn, An ppApAn *oo beic AgAC-pA -j e 'pAn- 

AtiiAinc aj;ac, cpi bbiAgnA "oeAj; ptAn. An La ut> a 

cuA*6Aip An An AonAc A5 ceAnnAC cApAitt ^5«p bo 

bAinne *oo cojAt) uaic An ppApAn, Agup bi fe Ap T)o 

peitb-pe An peA*6 ceicpe h-UAipe 'cloig. tThre a cog 

uaic e. UogAf e a gAn piop *oo-pAn. *Oa gceAnningceA 

An bo no An CApAbt An UAip pm, Aj;iip AipgeAt) t)o *6iot 

Ap An gceAnnAc, bi An mAngAt) bpipce ajac, Ajup 

neAnc *oo a toit •o'lrmpc one. tluAip a conAC-pA An 

puA-OAn a bi puc *oo cogAp uaic An ppAUAn 1 t)cneo *oa 

gceAnnuigceA nAn bAogAt 50 n*oiobpA. 1p ciin teACAin 

a ceAnnAC a puApAipAn c-AipjeAt). Ua pe Ag pAipe one 

poim 6 pin peACAmc An gceAnnoccA Aon put) ac LeACAjt 

A1]\, 

An c-AcAip peA-oAji. 

24. 

A. 

I. Hi pAbAp piAm com mop ^AbAt) teAc ip CAim 
Anoip. 2. *Oo puj pe Ap An op*o ; bAin CAfAT) Ap T cum 2 9 

•oe cAiceAtri e Ap po 50 T>ni * An gCAppAig bAm fin. 
3. Sa cfbje *66ib, CAfA-6 opcA pcibAp-o teip An 
•ocijeApn^ CAlriiAn. 4. " bio*6 pom AgAU," Ap peipe&n, 
" "oe bApp *oo 'opoc-muinceAccA." 5. T)o cuip pe 
pcpeAt) Ap cuca peib mAp t)em An peAp eite. 6. Ap 
cuip (caiu) pe An ctoc An pAi*o ceA*onA teip An gcAp up * 
7. *OubAipc pe teip bpeic (gpeim a bpeic) Ap An poc -j 
gAn teigmc t>o cApA*6 An pAit) a beAD pe Ag tmtcAipip. 

B. 

T)o CAimg 1a pneAccAi-6 pA geimpeAt). T)o caic 
SeAgAn ^AbAit Am ac Ag combine a gAbAp, ac nuAip a 
connAic pe gup p An An pneAccA*6 Ag cuiom t)o pic pe 
AbAite •] t)'p Ag pe nA gAbAip 'tia -6iaio. Attiac pA Ia, 
nuAip a connAic a riiACAip nA pAib Aon T>eAVlpAm pcop 
Ag An p neAccAt), x>ubAipc pi le SeAgAn *oul 1 nA gAbAip 
'peipcmc. *Oo cpoic pe a ptmneAin 7 x>ubAipc pe 50 
pAib An uAm AnA-f UAp. *OubAipc pi teip bpeic Ap a 
coca mop -j i t 'cAf At) cimceAtt Aip pern *j nA gAbAip a 
CAbAipc teip pAp a mucp Ai 1A-0 f a cpneAccA-6. *Oo cog 
SeAgAn teip a coca mop -j *o'imcig pe, -j aitiac Ap puAi*o 
nA bpAipceAnnA teip, Ap topg nA ngAbAp. X)o buAit 
uime, 1 gceAnn *oe pnA pAipceAnnAib, gAUlAn mop p a*oa 
'nA feApAm, -j niop Aicm pe An g&UtAn, coipe An 
cpneAccAit) a beic 'a cacat) Aip, -j vo p&oit pe gup 
•oume bi Ann. X)o -oeirt pe Ap An ngAtlAn 1 *oo beAnn- 
uig pe "60. -j -o'piAppuig pe -oe ca*o e An -oonAp a bi Aip 
Agup beic 'nA peAfAm Annpom, a teiceiT) peo r>e Ia 
pneACCAit). Hiop tAbAip An gAttAn pocAt. " TTIo 
cpuAg cu, a t)uine boicc," AppA SeAgAn, "ip -ooca 50 
bpuitip teAucA Ag An bpu^cc." 

ConcubAp 6 *OeApmumnA. 

* In Minister 50 t>ci is usually construed with the dative case, 
■f The feminine pronoun is used, since cAfo^, the usual word for a 
coat, is feminine. 30 

28. 

A. 

I. 'Oo le^if rne'jontugA'o. 2. TVpApitnj; re *6ioni 
An riioji a bi uAirn. 3. "O'lriArnuigeA-o^n -oinn ^An e 
'-oeAtiATi?. 4. T)ubAinc re nAn ueArting uai-6 a teicei-o 
-oe nut). 5. Tli peit)ip biom jAn beic rAfCA. 6. 
T)ubA|\c <^o rcp'obrAinn a reAcc n-oipit) pn (reAcc 
n-oip-o An mei*o pn). 7. Uai™ at>' cup cun An lomAncA 
cniobtoi-oe. 

B. 

An reAn a bi An An *ocAob eite , oe , n p, bi gntiAis 
frA"OA biAc Ain teir , Agur bi pjmr a oin a]\ a ceAnn a$ 
coimeAt) nA jnuAige pAn t/a eA*0An, Ajur bi reAroj; 
p ada Uac Ain, x)i|\eAc niAn a bi An feAn ha cbAinpje. 
Ac bA cnvnme Ajur bA riio -o'^eAn e 50 moji ni peAfi nA 
clAipp5e. t)i SAt)b aj CAbAipu nA nu-OAi pn 50 tein 
ye n^eAjAA Ajur i Ag ^AbAit An c-u}\tAn piAf ye -oem 
An pig. VluAin a bi ji 1 nponnAcc CU15 tIaca, no rnAn 
pn, t)6, -oo i/cat) p. " "Opjro CAniAtt eibe a 1 n i o r, 
a mjeAn 6, M AnrA An p\ tlion ctnn p con 01 " *Oj\tn*o 
Ainiop 11a biot) ceip: one," AnrA 'n pi. " *0]vjix) 
ru Ap tlib Aon yux) be h-nnceAcc one," &pp\ reAn nA 
cuaja bei, 1 gcojjAn. tlion *6em fi Aon btuipe AitiAin 
ac a cLoca *oo rjAOiteAt) pap pop X)1 Ajjur "0111 "oe teim 
1 breAroig An pn nioip a bi A|\ tAirii cbe An pit; Aj;iir 
-oipugAD Ap An breApoig *oo tcacat), ye rru\p -oem ri te 
peAp An bpArnAi j, oi-6ce An AonAij. An -OApnA cApAr.5 
•OAn bAin p Ap An bpeApoij, -oo jbtiAir Lei 1 n-Aon 
P5PA1C AtTiAin, roip peApo^ ^jup 5P UA1 5 A 5 u r funpA 
oip, Ajup ce beAt> Ann 'nA pceitibeAUAig aici ac An 

SiojAi-oe niACAncA ! 

An c-Auai)\ peA-oAn. 3i 

26. 

A. 

I. Ua pe pAipeip 1 n-eApnAm opAinn. 2. tlA bi Am 
moittiu jat) ! 3. T)o fin pe Ap An T)cubj; "] bA §eApp 
gun cuit a co-oWo Aip. 4. *Oo bAm An biAij (-ooccuip) 
a cop "oe. 5. Uug pe An cop ceATmA *66ib a cug pe 
•oo'n cuit> eite. 6. UU5 pe cuipeA*6 T)inneip T)om. 7. 

T)0 JAbA*OAp CAp C1j 50 pAlb A T)OpAp Ap OpCAlbc (Ap 
teACAt)). 

B. 

"A *6omnAibb," AppA SeAtnAp An oit)ce pAp Ap 
£uai*6 pe A5 obAip, "ca*o e An mei*o AipgiT) -oo-geobAt) 
fA bo, Ajur cat) e An p^j^p oibpe hew AjAm?" 
"*Oeic pcibbmj;e pA to" AppA T)omnAbb, "Agup ni 

CAbApfAT) AOn CUAipifC Ap An obAip T)U1U, tTlAp ip peApp 

biom beigmc 'oiiic pern 1 'cApcAib Agup Anpom peA*o- 
pAiT) ru T)o bpeic pem T)o cAbAipc uipci." (i Ha 
T)ubpAip, n ApfA SeAtnAp, " 1 pcpibmn *oo cuipip cun 
c'auap 50 pAib *oeic pcibbmge piceAT) pA bo aj^ac, &gup 
mupA mbeA*6 An pcpibmn pm b'peiDip nA bemn Annpo 
mtnu." " Hlo cpuAj mop cu,* 1 AppA *OomnAbt. "Cuip- 
eAp An cuAipipc pm cun mVuAp cun trnpnij T)o cup Ap 
An n-oume mbocu. Hiop mAic biom piop *oo cAb^ipu -oo 

Ap An 5CpUA1T)-pAO JAb ACA Ag peApAlb Oibpe pA -OUCAIJ 

peo, rriAp cuippeAT) pe buAT)Aipc mop Aip a Aicmc 50 

pAbAp AJJ obAip Ap nop CApAlbb gAC bA 6 pAJAp CAbATTI 

nA h-e-ipeAnn. "Cog mo comAipbe ^$up cuip pop Ap 
AipjeAT) 50 T)ci c'AUAip, a^up imcij AbAibe com CApAiT) 
1 ip pei*oip beAC e. T)a mbeAT) Aon T)ub AgAm-pA Ap An 
oipeAo AIP51T) -oo cup be ceibe Agup -oo *6iotpAT) Ap mo 
pbije 50 h-Oipinn, ip geApp a bemn pA cip peo." 32 

An rn&i-om ArriAineAc biot)An 'n& fume noirii a ctnj; 
a ctog A^uf bicroAn Ag obAin An UAiji a fe. bi Se*MriAr 
A5 CAbAinc rriAncAOit &]\ a *6f om 6'n FjtAiT) f UAf ceicne 

-oneinnne, Ajur bi pee nun^A m^ j;ac ■oj'ieirnitte 

UmiceAtt a h-Aon-oeAj a clog bi fe niof tno na teAc- 
flije f UAf An ceACfAriiAt) •oneitmne tiu^p fteATrnung fe 
1 tunc pe AntiAr cni h-untAin -j buAiLeAt) An a *6nom e 

An ad unban ioccAnAC *0'uttniui§ An f agAnc 

cun bAif e, 1 Anfom "oo feniob fe AbAile man leAnAr. 

THiceAt 6 TlAJAttAig. 

27. 

A. 

I. TlAib An bojvo betjue AtnAc nuAin a CAn^oir? 
2. T)ubAinc fe 50 rnb'fei-oin 5unab e feo An bAtt. 3. 
bionn An fUACc com jeAn rom 1 *oUin An 6ifc 50 
jjceAnjtocAX) *oo irieipeAnnA *oe btuine lAnAinn, *oa 
mbAinpeA beir. 4. " Hi -oeAnpAit) fom An gno ac cotti 
beA^,' 5 A|ifA rmre. 5. Ctnn fe A5 nic be fAnAi"6 An 
entne fiof me, 6. CuineAf rceAtA cmge (A5 uniAtt 
aijO 50 nAbAf uUIa™. 7. *0'iAnn fe An An *ocnu\u 
CAbnujAt) Leif cun buACCAmc An a nAuhx)ib; 

B. 

*Oume f aojaIua voV eA*6 An "ocuif e, Ajuf biueAih- 
nAc Ab eAt) e. A5111" if aitiIai-o a biot) fe aihuic 
Afooi"6ce A5 501*0, be fobAf nA ^eAbAije. SeAJAn Ab 
Ainim -oo, A^uf -oo cujat) SeAgAn nA 5 e ^^ 1 5 e ir, <M A 
teAf-Aimm Ain Af An njoio. bio-6 fe 1 mbotAf nA 
mbno, A5 fAine Af -oAoimb a biot) A5 $AbAit An botAif 
•oeAnAc y&n oi"6ce, A^ur §a nobAit. £e -oeine *oo 
riiAinb ye -oume Ann oi-oce *6oncA, Aguf fe ceann 33 

CAiriAibb *otnne eibe: AnpAn cAnAtvAii a nt>Aoine nunr)- 
ce^nt)A fAfl Agup ct^voAn 1 bpobAC 1 n-vMce An bocAifi, 
Ajuf nuAin a bi ye Atn^c 50 ttia^c fAn oit)ce "o'ltncij 
•otnne acu attiac An ati rnbou&tt Ajur -oo Leij j*e Ain beic 
at* Tneirge. fai SeAJAn A5 fAii/e, beir, Ajur nuM|\ a 
conAic fe An t:eAn meifje, *OAn beir pern, *oo teim pe 
attiac A^up UU5 ye ye. AnpMi *oo beimeA-OAn 50 beip 
attiac Ajuf *oo rriA^bAT) "SeAJAn nA JeAbAije." A^up 
Af f An attiac -oo cici An pppi-o 1 mtoocAp nA V\C6, Ajtip 
•00 teAn " SeA§6,n nA 5 e ^ A1 5 e,> ^^T 1 Aimm Ap &n 

An c-AcAin peA*0A|A. 

28. 

A. 

I. Utig pe beip a beij^u ttiac bA fine. 2. *Oo ciiAtA 
cpAcc CAinif, ac ni peACA piATTi e. 3. Conn&CATTiAp e -j 
e aj "oeAnArh Ap An *oci j. 4. Cinp pi attiac peipbipeAc 
peACAmu cat) e An p AJAf -oume e. 5. X)o y\te&y ipceAc 
'a mnpnc *oo ce bi Ann. 6. > 0|\ui'o piAp! (piAp beAc). 
7. T)'t:A5Ar pA bAibe e rriAn T)oV 65 liom e, 

B. 

"Hi ptnbitn T>eitrmi<5ceAc Aip pm 1 n-Aon copj t3i 
An peAbb r\iAm mp nA SApAnnACAib," App An ^AbA, aj; 

CApAT) A CeAp-Oipt) AJUT Ag UIOTTlAinC pppeACA 'DCAf^A 

Af bAtrpA iAr\Ainn -oo bi Ap An mneom Aije. " *Oeir\im- 
ye beAU, a ThApmui-o, 50 ^cAicpeAp ia*o *oo beAf At) Ap 
An jcuttia pom." " AmbAr, a Uai-oj, ni jaTdat) ia*o -oo 
bojAt) rA ceine a]a nop An lApAinn fin/' App An y AjApu. 
" 1p cuttia y a -oeArhAn biom-f a conur -oo bojpAp ia*o ac 
50 TnbojfAi'o piA*o beo An pobb attiac UAinn/' Apr An 34 

gAbAi "t>Ain ah cbtiAf »oiotn," ApifA DiAjAtnuit), " jtiji 
jeAfip 50 rnbojtrAjA ia*o." *0'peAC An f&gAjic aitiac 
-pe n gcuAn cpu -6op\Af nA ceA]AT)CAn. " Uauti aj ei-pceAcc 
be cAinnc 'oe'n UfAJA-p -pom 6 biof Am j^imun," aji 
-peipeAn. "t1io|A CAn5AT)A|\ aj\ n-Aip pof Aguf ni '061c 

50 'OCIOCJTAI'O f1AD 50 bfAAUAC AC COtTI beAg. Ua nA 

rnitce jreAjA imuigce cun nA PjiAmnce ip cum nA J^T* - 
rriAine bem ctnTrme, Agup ca*o ca *o'a bAjA^A AjAmn, nA 
fop aca fern ? tTlA|Abtii jeA*6 nA rn itce rn6]AA aca 1 
gco^Aib nA PjAAinnce be bpieif Ajjtif *oaca*o bt,i<v6An 
Ajtif ca 1TlAi|Ae Uepieip Api bojAg a ctnbbeAt) aca o|AAmn 
m*oiti. An bbiAT)Ain y eo, 9 y An bbiAt>Ain -peo cujAinn 
bionn pAt) be pbbeAt), ac ni pbbeAnn ac foc-ceAnn 
aca, A^uf ca-o a bionn UA1-6 fin fern ? UujcApi cerni 
eigm ifeAb fuAt^Ac fA n-A|\m CAbb vo Ajup peotcAf 
AnAbb e 'nA peAcoig be pnbini Agup p^AnncAc no -oume 
*oeo]AACA be n-A coif Agup* meAbbAio pAt) beo te n-<> 
50111*0 eiaj nA h-AmAX)Ain cun a mA^bce.'* 

ConAn ITlAob. 29. 
A. 

I. CtllfA fe A TTIAC 'A 1Apl|AA1T> tMjAtl pbbeAT). 2. 

ConnAic -pe An bong (-j i) aj jAbAib cAipf f e bAn An 
cpeoib. 3. Hi -oeAnpAinn Aon pioc *oe tnupiA tnbeA-6 cu. 
4. bA geA^tA S 11 ^ ^ U1C tTI0 cot)Iat> OjAtn rn&p\ bi cot>bA-6 
opn. 5. UAIT115 f e itia{\ a piAbAf . 6. " Ua f e Annpom 
ciiAp (ctiAf Annpom)," ApifA irnpe, 'a ceApoAinc ( , oo). 
7. T)ubAip\c -pe 50 rnVfei-oipi 50 mb'i?eA|A|A e 'fAgAinc 

TT1A]A A \\&\b A1^e. 35 
& 

Jac t)oirmAc Agup b£ pAOipe Ap An bpAicce 1 rnbeAb 
(aji ajait)) AH upeipeib Aguf Ap ha p^onnpAib (cbA*6- 
cACAib) cApc uirnceAbb (rnop-'ouirriceAbb) if peitnp beAC 
mumnuip An ceAnncAip T)'peiceAb (*o'peipcmc) 1 T)ceAnn- 
ca ceibe 6 jac ceAip*o (Ap jac Aip*o) |\ottti An AippeAnn 
Ajup 1 n-A 'OTAit). Sm e An aic a (50) tnbionn An 
piopj;A Agup An cAiprmpc 1 *ouAOib 5AC pu*o pAoi bulge 
nA gpeme, Ajjup ia*o 5 nA binge Ap An bpeAp gbAp (ngbAp) 
no 'n-A peApAtft 'nA bpAinnib A5 pAJAib Agup Ag 
ca1dai]\c nA nuAit)eAccA 1 T>UAOib cuppAitie An upAogAib. 

1np An peipeAb pern 1 n-imceAcc An Aippmn bionn 
lorncAp nA n*OAome 'oia'oa •oeAj-trioi'oeAc, Agtip pA (1 n-) 
Ain nA coippeA^A bpipeAnn a n-upnAige aitiac 'n-A 
cponAn ipeAb ; Apt)tiigueAp nA f tube be > oia*6acc ; biiAib- 
ceA|\ An c-ucc Agup lAppcAp TriAiueAthnAf Ap UigeApnA 
nA UpocAipe 1 n^Ae-oibg bmn Aoibmn Ap pon nA 
bpeACAi*6ce. TD'peicpeA (cipeA) nA pAi*opini CAppAingce 
aitiac 1 An cpoip beAnntujce 50 jeAnAtriAib §a po^At) 
A 5 5 A ° "oume 1 gctiiTTine Ap pAip Ap ^UijeApnA, 5 AC 
T)oninAc bionn peAnmoip (peAnAtnom) §Ae-6ibj;e mpjAC 
peipeAb a ctnpeAp (ctnpeAnn) 50 trnnic nA x)Aoine aj 
pibc (fibeA*6) nA naeop, Ajjup ip trnnic 1 piu nA peAcc- 
liiAine a cbtnnceAp (cboipceAp) cpAcc tnpci a$ mumnuip 
nA ViAice. "Cap eip An Aippmn peicpi-6 cu (cipip) 
pomnc xye nA (pnA) peAn-*oAome A5 CAbAipc UupAp nA 
Cpoice (Utnpip nA Cpoipe) pA peipeAb A$up nA rtiAbpAig 
65A (An c-Aop 65), TOip buACAibbib ip CAibinib 'nA 
mbuit)eAncAib 1 -oceAnncA ceibe A5 pojbtnm An ^eA^Apg 
(UeAgAipc) CpiopcAit)e, Ap peA*6 UAipe [An cbtng] CAp 
eip An Aippmn. 

ITIiceAb bpeAunAc. 36 

30. 

A, 

I; 1p AmtAit) a bi eAjjbA a *66irm Aip poimpi. 
2. bi pe aj; beimpi§ mAp a beAt) •otnne btnbe Ap puAi-o 
An cpeompA; 3; ConnACAmAp bei)\u AOt)Aipi (AopAi-oce) 
[uAmAbb] UAinn. 4. Ca-o e An cpeo 'ti&ji itnci jeADAp ? 
5. b'piu *6tnu -out A5 peACAinc opcA. 6. lApp pu*o be 
n-A iue tnpui; 7; Ua cpi copomeACA Aije te pAJAib 
t>e bApp An tAe; 

B. 

biop Ag ceAcc AbAibe 6 ConcAi j Apeip A^ur CAinig 
beAn 615m ipceAC ta cpucAil ciijAtn, ja beijmc uinci 

b u 1 A rP1 A1 "° l' 5° r&o]^ 1 ^ *^ 1 ^ T inri • Cmn ri a Iatti 
ipceAC Am bpotbAc. CeAp ri mo cuto AijAgro x>o bpeic 
tJAim, ac niop eipij bei. Hi peA*0Ap c<vo e An jno beA-6 
A5 pppro *o'6p nA T^AipjeA-o. X)o btnjeAp spenn Ap ah 
t,Aim. bA gpeAnnmAp An pppit) i Agup bAm pobA Ajup 
peobA uipci ! CeApAp 5peim a coimeAT) tnpci Ajjup 1 
'bpeic biom AbAibe cun 50 mbeAt) a piop a^atd ca*o e An 
pAJAp An pppit). Ac bi pi po-tApAit) *oom. X)o pn&p 
pi tJAim An bAm A^up t)o bemi pi Ap An upucAib attiac. 
TDo jbiiAip An pot Ap a ceAnn. Tli pAib beijeAp AjAm- 
pA Aip pm. b'e beAmnuJAt) T)e, mobAt) 50 *oeo beip ! 
nAp mApbtJijeA-o bAiupeAc 1. Ac ip *ooic biom ^up 
ctnp An mei*o pm a *o6cAin *oe pionop inpci An cupAppo. 
Tli peAt)A]A ce h-i nA ce 'po -oiob i, ac hia Aipijim An 
cbeAp pAn 'nA *oiai j Aipip no itia jeibim pAT)Apc mo pub 
tji]\ti Amine nA 1 mbAile, uAbAppA*o puAp •oo'ti ^bij i. 

An r-AcAip peA-OAji. 37 

81. 
A. 

T. Ha CAtji 50 *oci poin. 2. *Oo pqu'ob ye An oipeA*o 
ceAtmA Leip An t^ poirmp pn. 3. UAimj; pe te linn 
j;peme a *6uL pe. 4. Sin e &n teAbAp a bi a^atti 'a 
teigeArii m*oe. 5. £eAC ah bpeA-opA •oeipeAt) 'cup teip 
pn. 6. Com niAic x>o t)em -j Annpom •o'imcig p Aip 
AbAite. 7. 1p peApp e peo tia An teitpp -oe LeAbpAib. 

B. 

bi ad jte&r cemnupeAc ciop pA peompA ro, &5up An 
pAro *oo biot)An aj jAbAitc *oo'n biAt), *oo pleAtrmtn j p 
1 n-Aice Leip. Ar.nroin "oo ctnp pi ceAccAipeAcc 50 T)ci 
beA]AAic n^ bpiteipi *oo bi -oeic mite Ar An aic ; ac £115 
ceAnn -oe jtia ^ADuitcib pe n*oeAnA i Ajtir vo pcpAC ye 
Ar An aic i. Ac bi An ueACCAipeAcc cupcA cum riubAit 
AiricAC, ce ip nAp pAoileA'OAp e. Hi pAib An puipeAp 
CAitue 1 gceAnc aca ntsAip T)ubAipc An ceAnn (upeop- 
Ai"6e) tei An aic niAn a pAib An c-AipgeAT} *oo cAipbeAinu 
-061b ; Ajtsr put) nAp tocc uipui ni -ouoAipu ri pAic 'nA 
gcommb, ac pubAt AtriAc pompA. 'O'micig pi cpe 
IiaIIa A.jiip ptiAp rcAi-one, &g£tf 1 ttiuVIac An pcAi-ope 
peo, bi peompA An Aipjix). t>Am pi An jtAp Ap (*oe) An 
t)opAp mop iAp,Ainn Le h-eocAip rhoip. Ac *o'a mem e 
An neApu T)o ctnp pi 'nA commb cun e 'pACAt> ipceAc, ni 
geAttpeAt) ye -61. T)o upiAtt pi Apip Ajup Apip eile e, 
ac niop bVon mAiceAp e. . . . *O'i0Tnpuij An ceAtpAp 
cimceAit tAiupeAc Ajup ctnpeA*OAp a n-opom teip An 
n-oopAp, Ajtip in a *6emeAX)Ap, -co ctnp pipe a meAp Le 
cnAipe beAj a bi pAicue pA bpAtlA 1 n-Aice teh, Agup 
ipceAc leiy An noopAp com h-obAnn pom nAp bpAic nA 
peici pAic 50 -oci 50 pAbADAp 50 leip corAnAi|\t)e vpcig 38 

1 Lvp An cpeompA. t>eip pm, t)o pcAoit pi teip An 
jcnAipe Apip, Ajup *o° 'ounA'o An 'oopAp *oe pnAp, if An 
ceAtpAp 'nA bppiopjnAib ip C15. 

PAt)pAi5 nA Lenne. 

32. 

A. 

I. *6em pe peib triAp A*oubApu teip. 2. CtiA*OAp a 
t)upiup AbAite. 3. *Oo teirn pe Af a copp -j *oo pug 
bAppog Aip. 4. tlitim ctm Aon tnogbAtA '-oeAnAtri 
"o'emne A^Aib. 5. Cuai-6 pe 1 jjco^&t) Ann^om te tli 
nA SpAinne a •o'lAppAi'o An c-oiteAn (An oiteAin) po a 
bAmu "oe. 6. CxMceATDAp piop te pAitt e. 7. TiujAp 
Aip te tmn eipigce x>e t)puirn An p^ttA -oo. 

B. 

T^Antipig Ctnc An c-op*o tnop. " CtnppeAt) te ti-Aon 
AgAib e peo." Caic pe An c-opt) 50 h-&nA-iriAic, ac 
btJA-oAij cpiup no ceAupAp 'oe nitnnnuip SuitteAb&m 
Aip. " Tli beApp&it) An b^p tiAinn 50 -oeo," AppA Cuic. 
" Hit peAp 1 n-6ipmn nA buA*6pA*6 IDac Cott Aip, Agup 
ctnppeAtn piopApbop*o Aip tAicpeAc." Oipj;eAc ttnnge 
*oob eA*6 An THac Cott pom ; peAp puA-6 gtAf-ptnteAc, 
curn&pAc, Ap oiteAnAib lApcAip AtbAn ; T>pom Aip com 
teACAn te coiritAinn Agup ctnpteAnnA peAiripA, cpiiA'OA, 
cttntiAc Aige. "A ciApcAip, n£c e An pteipc e! 1p 
ptiApAc nAc bptnt pe corri *oeAbpAUAC te TNac pinjin 
*Oub t?em," AppA 0111*0 *oe pn^ rnnAib. TliiAip 00 noc- 
CU15 TTIac Cott a bpAJAi'o Ajtip a cuipteAnnA 1 jcoip 
An tnp*o, ctnp mnA Ajjup pip nA ciiAiue tiuj Apo& te 
b-AJAi-6 irnpnig -oo cup Aip, Aguf biiAit nA mAipneAtAij 
A mboj^A mA]A An gceATWA. Hiop jaoat) -661b pm, rn&p 39 

An An 4 ocnioiriA > 6 b-iAnnAcc ctnn re An c-ont) r a geAnnAt) 
■oo jnit) (1)6111) pibib 6 StnbbeAbAin, An c-iotnAi-oceoin 

COfAlj, AgUf AtA An gceAUjAATTlAX) h-1A1AnACC ClOITIAin re 

e fl.AU UAipir. t)Ain pibib CAf A"6 eile Ajur CAf at) eibe 
ror Ar, ac ce 50 jtAib re A5 *oub 1 bpeAbAf ni f\Aib 
mAiu -66 Ann, iriAn cuAro HIac Colt 1 breAb<vp leir 4 
Ctnn nA rriAinneAbAij An ciACAn onuA rem A5 beicij, 
Ajjur uojA-oAn TTIac Colt An a n5UAibmb rior -] ftiAr 
An bAn. 

Con An THaoL. 

b3. 

A. 

I. Cuai*6 re rA bp^Amnc triAn a |iAib a T)eAnbnAUAifi 
'nA coirmtn-oe, 2. bi ri 50 b-ACAf&c ; iia cAob. 3. 
Rajax) Annrom peACAmu An bpmb a ACAin -j a bucc 
teAnAtrinA 'nA tnbeAUAit) for. 4. bAmeAf An beAbAn 
•oe be bmn uornmjue An e rc]\ACA"6 [t>o]. 5. buA'OA'6 
A|i nA ^pnAnncACAib fA cac pom. 6. bi tAtnpA aji 
bAfAt) An An rnbon-o. 7. Caic (rcAoib) re p Ai§eA*o beip 
An eAn. 

B. 

Jo x)enriin, a Siob^n, ni peAT>pAmn a innptic t)tiic 
ca*o e An cnmA 'nA fiAib m'Ai^ne 6'n oi*6ce rm 50 *oci 
An bA u*o a cuAit) re riAn 'ja mnpmc -oom 50 pAib 
ceAngAb 615m 1-oin e rem Agtir "Oia, Agtir nAp bpeit)ip 
vo popvo. UtngeAr AnrAn jjtip *ooca gun b'e An 
ceAn^Ab fAn a tug An biiAi*6 *66 An An pppi*o. T)'Aip- 
ijeAr piAtri, 'OAome a bio*6 cAbApcA puAp ttiaja pm Ap 
rA"o "oo T)ia, 50 mbioi) btt^it) acu An An Annrpni*o. 
TltiAin a imp re t)om 50 pAib ceAngAb 1 bACAin T)e Aip 40 

gAn p6|\v6 coioce, *oo JbACAp 1 Lacai|\ X)e An ceAnjAt 
ceA*onA. Aguip peAc, a SiobAn, ni cuipge gtACAp no, 
ceApAp 511 \\ peAp pe *opoc-ni*6 a bi Am Aijtie tiom An An 
neomAC pAn. ConAicip pern An cumA 'm pAbAp An 1a 
tm t/nspAp one beApc Aijnue a f>eAnAm *oom. tliiAin a 
ctnmnijim Aip Anoir, ceApAim atii Ai^no nAc jrotAip no 
biop Af mo meAbAi|\ ptm eijm. pe put) a bi opm, ca 
pe imuigue gbAn — btntJCAp mop be T)ia nA gloipe -o'a 
cionn. 

An u-AcAip peAt>A|i. 

35. 

A. 

I. tT)tic An comneAb. 2. Tlug pe beip (cog pe) An 
uibe pmgmn -o'a pAib pA ttiaIa. 3. CuiceocA-o LeAU An 
mAiuoAp a "oemip t)om. 4. ttuAip a bi *oeipe<vo leip An 
gcuipm ceoib, *oo uAngAniAp 50 teip AbAibe. 5. UAipg 
(cAppAing) pe pAob t)om. 6. bi pe 1 bpeipj; moip 1 
t)CAob An CApctupne a bi pAgcA (pacca) Aige. 7. Con- 
nACAmAp An peAp 65 \&p beAnAttiAinc. 

B. 

bju^eAnn An CAome "o'peApAib ^AetieAlACA AtriAc 
opcA — ctAnnmAicne peAp LtumneAc, tApAip 'riA puitib 
Agup pumneAm 'nA njeAjAib, pAobAp Ap a bpActAib, 
a j;cpoi"6e A5 bpuccAig te gpAin. SueAUlAiT) nA 
SApAnAij pbein opcA. CtoipceAp cpe "oeAUAc An 
puT)Aip gbeo nA 5ceA*ocA peAp. Ctoi]TeAp " Ctnmnijit) 
Ap LtnmneAc ip Ap peAbt nA SApAnAc ! ' : Agup 'nA 
f)iAi*6 pm ni cloipueAp ac eApcAmi ip mionnA ip uaiIA, 
mAprA nA pitiAijre 1 n-Acn^nn Ag peAnAt) a ceibe Agtif 
Ag biiA^cA"© Am ac ip i|xeAC, nA pteAJA geAtA x>eAp5 t;o beop Anoip §a popAt) cpe eApnACA ueAnnA -&^up 
cbi^btAij. bpipit) nA SApAnAij pe -oeipeAt) be pAnAit) 
ah cntnc Ajup poriiApAnn nA h-CipeAnnAij upiocA Ap 
nop nA unite. 5 ri1 ^ eA ' OA l A ("oemeA'OAp) be<vpnA -oeApg 
cpe "oioprriA CAbrriA SApAnAC T)ApAb Ainm, " 5ap*oa ^a 
5^Aipe £uAipe." Ctnp An mero -oo bi pbAn *oe'n T)ioprnA 
pom ia*o pem 1 n-eAgAp ye bun An cntnc Agup 
'opuiDeA'OAp teo 50 ctnppeAc, cnAicce. T)o beAn nA 
h-6ipeAnnAij opcA ja pAobAt). ConnAic cop CApAbb 
PpAnncAC iax) Ajup 1 n-meAt) pcAoibeAT) ipceAc 'nA 
meApc 'ye vo -oemeA'OAp nA lompAib Ap nA h-dpeAnnAij, 
mAn a bi a beiceit) pm *oe rheApoAbb A<c;up ^'eA^bA An 
nA PpAnncAij; nA pAib piop aca ce'p b'e An nAiriAit) nA 
An cApA. *Oo peit)eA*6 An pcoc pe -oeipeAt) &5up *oo 
coipceAX) nA cApAibb PpAnncAij u*o. 

ConAn TTlAob. 

35. 

A. 

I. V)\ *oub<Mbc nA pbije cupcA "oinn A^Ainn. 2. Cax> 
e An gno a beA*6 A^Au-pA *6e? 3. An bptnb a piop 
ajac ca bptnb mo cpi^bb? 4. UAimg ye ipceAc pA 
peompA rnAp a pAib a ACAip 'nA pui*6e. 5. poippe 
ctnhAnj -oopcA 'peAt) bi mAp "6ub ipceAc cun An cige. 
6. T)o bei^eAt) An cbiAb piop be pAibb 50 pAib mibe 
cpoig Ap Aoip*oe mnce. 7. *OtibAipc ye, ttia riiAippeA-6 
pe, 50 mbeAt) pe cAp n-Aip 1 jcionn bbiAtmA. 

B. 

" A CucubAinn," Ap peipeAn, " a pij-bAOc nA 
h-6ipe>Min 50 beip, ip rriAiu aca piop A5 n& pip ip 
cpeme 1 n€hpmn nA ptnb Aon bpeic a^ Aomne acu Ap 42 

*6uL 1 gcomoncAr beAU-rA. 1f mAic ac<x pof aj UtcAib 
An ^niorri a ceipeAn onuA-rAn 1 n-Aonpe&cc 50 n*oem- 
eAn uurA ad AonAn e. IrmAic AUAApor acu nAcreiT)ip 
eAgcoin a -oeAnAtti An An b]:e&n ir tAije, mAn 50 
gcunrA-rA An ceAnc 1 bfei-om -o'AirrToeoin nine tlluAC 
tube "oa jctnnrAi ctn^e cu " 

" Cat) *oo 50 bptntijA A5 CAj&inc nA CAince pn 50 
tein, Aton-ionm?" AnrA CucubAinn. 

" 1r eob *ouic, a nit;," AnfA bnic|Aiu ? " nA bei*6 An mo 
cnrriAr-r a beic ifcij An bAVl nuAijA a bei*6 An pteAt) ro 
t)A CAiceAtri, Agur nu*o aijai jue a TDeAnpnn An UAin fin 
teAC-fA ni -potAin t)om e 'n^* Anoip no e 'f ajaiIc jjAn 

nAT>." 

" AbAin Anoir e, a Dnicnm," A]ArA CucubAinn. 

" Ua mo C15 nu* 'oeAncA a^ait)/' ajava t)nicniu. 
" Ua fteAT) obAiti AjAm *oo bAoc]AA Agur x)o riojn^ 
tlbAt). Ua ConcubAn pew aj ceAcu cun mo tije, cun 
nA pbenbe rm *oo CAiceAm Am cig-re, 1 bpocAin nA 
n-tiAf At ir f eAn a bi 1 5CU15 tlt<y6 niAm. Ua cunAtnin 
obAm A^Am be cAbAinc x)o'n Laoc ir jreAn a bem fA 
ctii*oeAccAin Ann, T)o nein mo bneiceAiriAnuAir ir cuf a 
An Iaoc rAn A^tir ir tunc-re bA ttiaic tiom An cunAmin 
*oo CAbAinc." 

An c-AcAin peADAji, 

36. 

A, 

I. Ctnn re f AobAn An An rciAin (rem). 2. Ua puib 
AgAm 50 bptnb re -oeAncA AgAm ctin *oo uoite. 3. Uug 
fe x)noc-mumceAcc uait). 4. UAin cujAtn 1 beic. 5. 
t>io*6 roin ajac "oe bAnn *oo ceAnn*OAnAcc[A]. 6. 
Uein[ij] AmAC peACAinc cax) ca uait) put). 7. X)nuix) 
f e teir An "oonAr. 43 
B. 

t)A geAftfi 50 ji&bxyo&n btiAitue teir An 5C01IU 
ScA'OA'OAn Annrom A^ur cuj;A*OAn uArriAtt Ag eirceAcc 
pe ciumeAf nA h-oit)ce. 13 1 cnorn-piiAn An ^ac aoti ni*6 
beo. Tlio|\ AinijeA^oAn 561m 6 bo (bum), ha fceAtti 6 
itiax)|ia, ^AjjAntAc 6 §e, ha peA*o 6 eAn mAfiA. Hion 
Aini jeA*o<yp Aon 51U5 A]" Aon nit) t)An cnucAig T)ia ac 
AtiiAin An reitceAn rleibe a bi aj cAncAineACc fAn 
UAigneAf, Ajjup An teoicne torn-f'tiAn *oe'n jaoiu AniAn 
a bi A5 eijeAiii 1 n-UAcuAn nA coitte, mA|\ a beAt) beAn 
pi*6e A5 cAomeAt) nA mAnb. Ctnn nA SAfAnAij tucc 
b|\Aic 1 "ocneo nA coitte. t)A jjeAnn 511^ pUleAT>An-roin 
A^tir rceAtA aca 50 bpeACA*OAn nA CApAitt 'nA tinge 
An itneAtt nA coilte Ajup nAn beAj teo-pom x>e 
cotriAncA An SmbneAc A^uf a cornptAcc a beic ir C15 f a 
coitt. 'O'on'otng thtmoc, b'm e An cApcAen a bi An nA 
SAfAnAij, 'o'on'otjij re x>'a fttiAj Ainm eAtujAt) cim- 
ceAtt nA coilte, 0111*0 aca An An "ocAob cuait) t)i, A^ur 
ctnt) acu An An *ouAob ceAf 50 •oceAnjthocAi'oir An a 
ceite mr An ceAnn ciAn *oe'n beAnnAm A^tir beic 
ottArri ctm An eintig ntiAin a geobAi^ir An rocAt UAit) 
rem te h-ein§e Iao. 

t)i An StubneAc Agiir a cornptAcu A5 cun a *octnnre 
•] a jjco'otAT) *oiob, -j ^An *oa ntnon An fuAcc nA h-oi*6ce 
ac An coitt ctuuAin. t)A beAg An comne a bi aca -j 
iax) A5 rocnuJAt) pucA mr An coitt, nA 50 mbeAt) An 
oi*6ce rm An a ruAirrmeAr aca. to a beAg a fiteA*0An 
50 mbeAt) nA tioncA *oa pnAi'omeAT) cimceAtt onuA -pe 
riiAi*oin. 

peAngup pmnbeit. 44 

3T. 

A. 

I. Ua pAob)Ap cun geAppcA &ji An ppeit peo. 2. t)i 
ah beicip pcpiobcA A3 Am 50 mop-buAc um cpAcnonA. 
3. UAin Apip 1 rroei]\eA*6 nA peACcmAine. 4. Uait.ij a 
pAib p a cig attiac. 5. VluAip a bi ha peAcc La attiutc, 
-oo UAirnj ye AbAite. 6. T)em put) opm -j pAn a$ bAite. 
7. Hit coip pcpiobcA ajatti. 

B. 

" Ua pthb iiieAT)onAC An •opoicit) imuijce/' AppA 
RTpceApo be pcpeA*o, " Ajjup ca mo -oaIua 1)luipip -j a 
buiceAn cAibbue." touAib ye a "6a b^if if *oo Leig ye 
otA^on Af. £e ceAnn noimic do beAu ye a -6a cpob, -j 
fin pe attiac a t)A Iauti, -o'peAC ye A]\ An ppeip, nop 
•otnne A5 aIchja'o ; cpom ye a ceAnn, cpAp ye a 
guAibne; *oo pic pe pe *6em beApnAn An -opoiciD. "*Oia 
biom," Ap peipeAn, Agup cug pe bemi bucriiAp meAp- 
longAncAC Ap a copp, Agup cmp pe bonn a cop Ap An 
mbouAp peit>. Saji a pAib AimpeAp Ag An Laoc Ap 
btnt)eACAp *oo cAbAi|\c *oo T)ia, ibpeAb beipc pAij*oiuipi 
Am ac Ap An mbocAp, A^up cAiueA"OAp pbeAp teip, ac 
niop Aitnpi jeADAp e. *Oo beim pe uaua CAp cbAit>e 
irreAC Ap An niACAipe. buoob pAijTnuip eite beip 50 
h-obAnn ; cuip ye a j^unnA cun a gUAbAnn cun cope -oo 
cup be IlipceApt), ac niop eipij leip 50 ttiaic, mAp *oo 
pcoibc peipeAn e be h-Aon faeim AiiiAin 50 conpAnAib 
Ajup Ap 50 bpAu beip 50 h-AcAt) *Oeo . . . UAinij moip- 
peipeA]\ mApcAc, beAg hac puAp be tlipceApt). "Ua pe 
copcA CAbAptAJ beAn Aip," AppA mApCAC ACA. " UtJJAip 
•o'eiceAC, a bo-oAij, CAim uVLatti "did," App An peAp 
■OAnA, A5 •opui'oim uaca be cub pAibbe. " Ap AgAii) 50 45 

CAp<MT), UA1T) p&T) A unAOCAT) ! M AflfA 1Dl11]A1f, AJJUr ye 

ceAnn nomnc bi nA mAjtcAij u*o 'nA jjcorAin cno ye 
p AlAib reAn co§ua ttlmnir. 

Con An ITlAot. 

38. 

A. 

I. T)'iAjAfAAT>Aji rorA*6 cottiiiaic. 2. O'yeAnnA tnnnn 
pbcAip a iriAtAncugAt) t,e ceile. 3. flit Aon jno Annro 
AjAinn. 4. ConiAinli jeAr e cun *out Ab^ile. 5. b^ 
fiA attiac b&jiji nA yAiVle nA a bun. 6. 11a bio-6 Aon 
lonnuAoib ajau a]\ 7. T)o cAnn<M(n)5e<yoAn LeAu-rLi je 
ruAf* e 1 "oo rc&oileAt)A}A Annrom e. 8. Cuin do corh- 
q\om rem *oe jAini™ Ann, 

5tuAireA*0Afi oftUA, £e rriAn a CAnATxsn 1 ^coirijAn 
An cije ir attiLait) a bi cnuc &5Uf -oeAbnArh Ajur 
AitneAcc An nje aj "out 1 breAt>Ar ^5Uf 1 breAbAr 
-061b. UAnAT)Ap cun An uije. Siubtuig*oAfi ciinpAt 
Ain. bi re 50 h-Atumn. *Oa ttieit) "o'yeACAiDir A1)A 
ireAt) ir Aitne -o'yeACAT) re *66ib. " Ua biiAi*6ce aj 
> Oun fluiAAije An 6-AtriAin TH^ca/' AnrA ConcubAji. 
"UAJA15 ifceAC 50 DUAifbeAnAT) An yteAt> -OAoib." 
CtiA-OAn irceAC. TTIa bA bneAJ yeAC An C15 An An 
•ocAob Atnvnc bA feAcc bneAjcA yeAc re ifcij. U15 
AnA-rrion Ab eA"6 e. bi re bneir Agur reAcc gceA-o 
cnoij An f aid Agur Deic unoijce Agtir -oacat) aja teiceAt), 
A^uf bi nA ataIai t)eic cpoijce riciT) An AOin*oe. bi 
uinceAn inon 1 jjceAnn "oe'n cig Agur ceine bneA§ An 
t^rAt) Ann. bi ruit>CAin bneAjcA tnonA bogA rocAin 

* The speaker is supposed to be below, otherwise use anioj\ 4 6 

Ap cAob iDe'n ng, 6*n 'oceme 50 *oci Att ceAnn eite t>e'n 
C15. Ap cumnib tiA ptiiT)CAn pAn bi potAi 'n^ p e&y atti 
Agtif ia*o *oeAncA t)e p A§Ap 615m pp&ip. t)i nA potAi 
pm ctti'OAigce te h-6p 6 bun 50 bApA, 1 T)cpeo gup -6616 
te 10111116 5UJI , o'6]A a bieoAp *oeAncA. 

bi puiT>CAn pe teic &nn *oo ConcubAp pem, Aj;up bi 
pe niop AOipt>e 50 mop nA tiA puit)CAin eite. t)i nA 
potAi teip, a^a cumnib, Ap nop nA ceo' eite, A$up bi 
ha potAi pin gteApcA te h-opnAit) Ab^At) niop UAirte 
tii ^n cui*o eite. 

An c-AcAip peADAp. 

39. 

A. 

I; CtJi|\ pe cun beipce Ap At)Aipc Ap An mbum. 2. V)a 
teig ope "oot)* *6eApbpACAip 50 pAbAp Annpo. 3. U115 
ye teAbAp teip Ap lApAcc •00m. 4. T)ubAipc ye liom 
a piAfpuije *6iou An teigpeA t>o t)ut. 5* ^it f£ 01 1 A " 
eAmnAc Ap beiu 1 'oceAnncA n& cui-oeACCAn pom. 6. 
puAipeA'OAp ceAD *out[A] ipceAc. 7. 'Oub&pc teip 
bo^At) t)iom. 

B. 

X)o bi *opeoitin Ann pAt>6 Agup t>o ceAnntnj pe 
peipm cAtAiiri ? mAp bi congnAm mop x>e ctMnn Aije te 
n-A h-oibpmjjAT). Ac ni pAib a •oocAin Aipjix) Aije cun 
t)iot Ap An bpeipm, Agup uime pm "oo caic pe t>A ceA*o 
punc *oo gt^cAi) Ap lApAcc 6'n *OiApmin TCiAbAc. T)o 
bi An oipeA*o pom lonncAOib Ag An n*OiApmin HiAbAc Ap 
mAC^ncACC An T)peoitin nAp lApp pe uppAt) nA Aipijyce 

Aip. tlu<Mp bA TTIICIT) teip A CU1T) AipglT) "o'pAJAlt UAp 

n-Aip, x>'iApp pe 50 boj peit) e, ac ppeAgpc nAp 47 

b'pojAnrA x)0 cu^ An *Oj\eoitin aijt. T)o ciuja f o t: e&y§ 
ic-njAnuAc ajt An n*OiApmiin TliAbAc -j tAitf\eAc bAitt *oo 
cu&it) ye 50 t)ui a feAfi "otije, A^uf *oo cuj; -pe c-jvougAt) 
feipbAlA Ap\ An nTDjAeoitin. X)&y n^oij ni t/Aib 6'n 
bpeAjr -otige ac An jtocaI, -j tAicpeAC *oo y qu'ob ye attiac 

OTVOUJAT) T)1M1 *OeAn5TTIAtcA, Agtlf X)0 CtHJA A|\ tAHTI A1\ 

bAitbe e. . . . Huai^ a piiAip 'OonncA'o bAitbe An 
cfei|VbAit, t)o jttJAif ye Aip ye -oem cije An *opeoitin. 
1p AtritAit) ttiaja *oo puAifi fe e j\oimip, nA A5 biiAtAD 
coi]Ace e pern Aguf feipeA-p ttiac *o6. 

tli jAAito Aicne tto-ttiAic A5 'OonncA'6 aja An bpeAjr *oo 
bi be peijVbAit Aije, Ajtif "oe bfM§ 50 p\Aib An peipeAji 
mAC corn m6|A com AcptnnneAC beip An auaita, niojA f eA*o 
ye a -oeAnATri attiac ciaca An y eATA ceAtAC be peifibAib. . . 
A^uf *oob' eijeAn *oo ptteA-d AbAibe urn cjiAcnonA, ^An 
a jno xdo *6eAnATh. 

tTliceAt 6 1TIujaca*6a. 

40. 

A. 

I. tfleib ye 'nA bputJAjA iat). 2. Hit Aon caL A£At? 
cuca. 3. Hi peACA pioc be n-& iue Aige 'a -pA^Ait. 4, 
CtntVAn ceob ccoIax) oj\Mnn. 5. T)'t:iat:juiij; ye t)i At/b' 
eobAC t)i Aon nit) a -oeAnpAXD CAipibe t>i. 6. fti nA 
buACAitbi bA Trio aj\ cop ac. 7. Hit Aon T>ub Af A^e* 

B. 

TluAiTA a bi An fgeAt aja An gciimA fAn, if eAt) cuija 
*Oia 1 jjcTAoi-oe An cpAjAitu: fin 50 bptnb a cnAitiA 
An^An pnce pA cotripAinn pm op aja jcottiaija Anocr, 
ei]\ije Agup AgAit) a tAbAi|AC A|\ An n^Aebumn Ajup i 
y Aot]\ti Agu-p gAn beogAinc xn tmceAcc aja t:a"0 aj" An 4 8 

p AojjAt. T^pneA^Ain f e An gb^oit). Uuj; f e AjAit) aja 
An obAiji. ObAin riiAnbtnjteAC a b'e^vo i; bA §eAn 511^ 
I1115 An a ftAince. tliojt f CAon f e. T)o bnif f i a f tAince. 
11 ion -pcAon re coi*6ce 50 t>ci gun triAinb An obAin e. 
U1115 re 1 n-Aigne cat) e An rAi-obneAp a beA-6 CAitce 
A5 £ine x)a n-imageAt) An gAetumn. ^15 f^ 1 
n-Aijne nApi ceAnu q\Acc 1 n-Aon cop aja An^m t)ume 1 
^compAnAiT) Leir An r Ait>bjteAr r An. 

UAimi-o cntnnmjue Annro Anocc cun ononA ACAbAinc 
•00 rriAfi jeAl/l An An obAip a vem re Ajjur cun ononA 
'cAbAinc t)o T)ia nA 5^0 1 F e A cuin ' nA cnoi*6e An obAip 

A X)eAnAtTI. 5 Arl ATTljAAf CA A CUAnAfOAt gO TT1A1C A1$e 

Anoif 6 T)ia mr nA ptACAir, ac 'n-A cAob rAn ni rmpce 
Dtnnn gm-oe be n'-AnAtn A$ur a ia]aai"6 An T)ia rotAp 

A s u r r u0kirie ^r rfojw&s 'tAbAinc -oo. 

An c-AcAin peAT>Aji. 

II. 

A. 

I. SeAfAirri coni b-imilteAC -j t>'yeAt)rAin [&ip]< 2. 
1p bAojbAc 50 ngoncoccAn e. 3. 1p geAnn 50 mbeitnit) 
beAg beAnn oncA. 4. Cat) ia*o nA conncAece aca 
ceonAncAc be Loc n-6\ACAc?* 5- Ca*o e reo [aca] 
•oeAncA ajac? 6. UAini Af CAicij^e. 7. Ca*o t)o bein 
0111c ino t>eAnbnACAin t>o buAtAt) mt>e ? 8. £ac 
emne [a^ buAlAt)] An a fon rem. 

B. 

tyuAcoAf ac An ovoce i. 13i nA cnAinn A5 tubAt) ir 
AJ5 in Ape At) be cnemeAcc nA gAOice ; bi An bAipceAc A5 

* The n here is due to l-oc being originally neuter gender* Cf. toe 
gCAjMtiAn, Wexford. 49 

■oopCAt) Ap nop tnpce cpe cpiAUApi, nA -ppbAnncA^A ip 
nA coipneACA A5 ^ujpAig c-pe T)uiUteAbpAib ha coiVte, 
A 5 u f Atl c ^op A 5 jAAobAt) nA gcnoc, Ajup An mACAltA 
A5 btncpieAt) if a$ ^Iao-dac 1 meAfc tiA b^AitleACA. 
1 n-Airroeom An AnpAi*6 feo, bi ccat) j?eAj\ A5 cpiAtt 
cpe beA^AC nA tTlAnjAjArAn Ai;iip ftipceA]vo *oe bAfAjAA 
A|v a gceAnn 50 *oocAf ac *oifcipeAc. PpeAb jreAjA caoL 
beA^ tiAu Af ptuAipcoip ah beA^Aig. *0't:eAc tlifceAjAt) 
50 cpuinn A1|\ 1 cuip ye AigneAf Aip. "Ha b-Aicmj- 
e<\nn cu me!" A]Af a 'n peAfA beAj. " TDaja mo Iaitti," 
AppA TlipceAjAt), " ^y eot -oom -otnne gup t>eAUl]\ACAc a 
511c te*o juc-f a, ac bi 'ojAonn aija put), A$uf ACAOi-pe 
com xnpeAc be T^inne." 

Cuip An peA-p beAg 5^ipe Af . 

" tTlApi f m f em, ip me An *Oj\onnoj;, ac ca ACjAugAt) 
cpouA opm Anoir : C15 An ^ponn nuAipi a ceAfuuijeAnn 
-pi uAim ; ac ni £uitim aja ci meAttAX) nA feAlLAt) An 
cop fO." 

ConAti ITIaoI. 

52. 
A. 

I. fo'eij^eAn *oo pbbeAt) Ap mnAoi An cApAitt bAm. 
2. UAim cun An uije NMol. 3. Sa]a a bptiAip ye bAf 
focptnj An c-acaija a piAib Ai$e Apv An "ocj\iup ye&\\ 
(n-Joj. 4. UAp eip mopAn uACAinc U01L15 ye cun a 
•oeAncA, ye "oeipeAt). 5. UAp eif ceAcc AbAile *6o, 
t/eipij; ye Api buite nuAip a ]?um]a ye nA -pAib jta^ca 
Aije ac An 1ai]a. 6. tliop pbb fe 50 ceAnn bbiA*6n^. 
7. TDubAipc ye nA cA^AfApAT) -pe a ctntteAt) *6om, nAp 
beAj beif aja tug ye x>om ceAnA (a ]\Aib UAbApicA Aije 
ceAnA t)om). 5° 

B. 

(i X)o -oeApibuij pe, beip," AjifA n ceAnn-AijAtn, "gup 
b'e t>uine a bi Ag *oeAnArri An Aipj-m bpeAjAit; nA ]?eA]\ 
fA liluTTiAin gupAb Aimm vo SeA*on&, Ajjup* 511 ji b'e -oo 
ceAnnuij ha CApAiVl Ap An AonAc at> Aimm-pe. Ajup 
t/a coriiApicA f An pern, 50 fiAib -pe beo bocu 50 "oci a 
bpuib be p'ofi-beA^An Aimpipe. TIa j\Aib Ann ac 
gpeApAi-oe bocc 1 rnbocAn A5 bun cnuic Agup 50 bpuit 
fe Anoip A|i An bpe&ji ip f Ait)bfie Agup ip neAtri-ppbeAg- 
CAi*6e 1 n-6-ipmn. X)o jleAf A-p tAicjieAc conjnAtri feAp 
cun imui jce ceAnn Ap ajait) 6 t>eAf fA fllutiiAin cun 
beipue A|i SeAXDnA tit), nuAip ce buAiVpeAt) cujAinn 
ipceAc ac CopmiAC t)AiVle Anpo Ajup e a|\ coipi nA 

TTlblCeATTinAC AJ^Up Abtuf A1J1 AJUf Ceo boCAip A T)6icm. 

T)'inif fe pn *oumn tAicpeAC fjjeAl a bi bun of cionn 
Apt fA*o teip An f5eAb eite. T)ubAipc pe linn 50 p&ib 
coja nA h-Aicne Aige pein aji SeA*onA Aj^up gtiji *6ume 
mACAnuA e, Aguf gup b'e cuip An uoip 1 n"oiAi§ nA 
tnbiteAtrinAc, Ajup rnupA tnbeAt) e nA beApp ai 1 n-Aon 
cop opuA. CeApAf fem An feAp t)'inip An ce-A*o fgeAt 
•00 cup op cotriAip CoptriAic, ac ni pAib CAfg nA cuAipipj 
Aip. t3i pe tmuijjue rriAp ploijpeAT) An uaIaiti e. 

CuipeAf tuCC CUAjl-OAIj mf JAC bAtt CpiT) An gCACAip. 

ID'nncijeAf fern fA cua^oac teo, ac ni pAib Aon ttiaic 
■oumn Ann. tli pAib pe be y ajaiI ciop nA cuAp. 

An c-AcAip peA*OAp. 

53. 
A, 

I. Da triop An peo An cApn bAbcAipi a bi cApcA Ap\ 
a ceAnn. 2. Uaiiti neAtri-f ApcA 50 rriAic teip. 3. T)ub- 5i 

Aipc fe tiom beigmc *oi. 4. Ca*o e *oo gno T)iob-f ? 
5, bi An cop ce^Ti^ be f A^Aib ajac. 6. TDubAipc fe 
nA -oeAnp a"6, 50 ftAifa a rriAbAipu T>e cion Aij;e <Mp. 7. 
U115 fe t)o (bponn fe A1]\) a pAib "oe f AiT)bpeAf Ai$e. 

B. 

Af fo attiac, bi nA fboijce Ap An bop 5 ceA"onA A^u^p 
bi An ctnp &£ *out 1 tnbpeif if 1 *ocpeipe 6 bo 50 bo. 
£e ceAnn coicti-6ife if tno bi *oeAnuA Aige nA mAn 
pmneAo te bbiAT)AncAib p oiriie fin ; ni p&ib p Aice 
CAiuce ntiAip a bi ctn^ triile f iceAD "otnne be h-AipeAtri, 
1 5CU15 trii 130,000, Ajuf 1 gceAnn cpi pAice bi 156,000 
f e jeAtb. Uai^ peAnAnn fom j;tip JAib nA T)Aome beif 
50 h-obAnn if 50 f onntriAp mAp, 1 n-oeipeA*6 nA bbiA-onA 
1839, bi "6a ceAX) tnibe *oume fe com^eAtb An ntjA- 
ctirriAinn. UAimg fe 50 t)Aibe Aua CbiAU An btiA'OAin 
'nA -01A1-6 fom (1840), Agup ciof 1 -ouAob Amine t>e U15 
An Ciifctntn bio*6 f e 6 rriAiX)in trioc 50 cpAtnonA Ag cup 
nA n*OAome fe jeAtt An c-6bACAn 'oo peAnAt). 

UAf eif a chit) oib|\e vo cup Ap bun 50 copuAtriAit 
1 n-6ipmn, *o'iomptnj fe a upiAtt Ap Aicib 1 gcem. 1 
mbbiAT)Ain a 1842 chmt) fe 50 5^T°u, A "S^V n * T 1 ^ 1 ^ 
Aon ionjnA ac tnAp T)'eipi5 beif AnnpuT). tluAip a 

CUAtACAf UfACC 1 SAfAnA Af A CU1T) Olbf e biceAf Ag 

Auctnnge Aip AnnftiT) mAf An 5ceAT)nA. Cuait) fe 50 
■oci cau|\aca tnof a UuAifdfc SAfAnA Ajtif Af f om 50 
LonnT)<Mn. Ua fe Aifigue (Aipice) gtiji gtAc 600,000 
T)ume An j^eAtt uait) 1 SAfAnA. 

1f mo cuipeAf) a bi Af CAipt>e Aige 6 rrmmncip 
AmepiCA, ac ni pAib ueAcc opuA A^e 50 btiA'OAin 1849. 
CAf fe 1 jcionn t>a btiAi)Ain Ajup fpoip fe Coib 
CofCAije 1 5coi|\ HooIaj 1851. Ac bi bpipce Af a 
flAince, Aguf 6'n cp ac fom 50 -oci b^ a bAif bi fe A5 53 

•ouu 1 Luge. Cuaiu ye Wn SpAinn (m)d\\ tfi^ce be n-6 
ft^mce, ac CA11115 ye caja n-Aif jau fio-moibb. bi a 
ye f^Mrue. *Oo jjbAcmA-d cun fA*o-fiiAin e A5 An 5C6ib 
1 tiibtiA^^m a 1856. 

t>AnbA. 

n. 

A. 

I. bi muinnueA]A An cije c]Ae ceibe *oe T)eAi;cAib e 
'cAibbeAtiiAinc (e beic CMblce). 2. bi ye a *o'iai i a]\ai'6 
gAn ceAcc biotn. 3. *OubAi|AC ye bei nAc mo\\ t)o An 
c-ubAbb |*oi n a beic Aige. 4. bi A5 uiomAinc beAC 
cun 50 t)uei5i]i 50 *oui An ctnnne coifi cuai-6 x>e. 5. 
ConnACA'OAfi c^Ann 50 jAAib ubbATri6|A& Aip. 6. T)tibAi|Au 
ye biom nA fAfocA-o Aon cjAAnn eibe eAc e. 7. 'OubpAt) 
biom b6.bAii.AC yieii) -j gAn Aon £ oc|aait» a *6eAnAiri, inAji 50 
fiAib ye ye\x\ AnA-b]\eoiue. 

B. 

*6o cAibb cuif nA S^'Uinne ^ e ^Af pAt)juii5 tli 
t^Ac-gAiiAe ceAnn "oe piA fcobAijiib ^guf -oe fnA 
CAinnueoi|Aib J^o^uinne "° ^ fe<vp]A *oo bi be fAJAib 1 
n-6iiAinn be n-Aji bmn-ne, Ajuf gAn trieAiAbAbb ni fAAib 
emne 1 tneAfc nA bi?eAf\ n-65 aca aj; oibfUugAt) corri 
•oiceAbbAC cum ceAnjA aja pnnfeAjA "do fAojAA*6 6'n 
mbAif i *o'foi|AbeACAnii5At) bA ceAf-gfAA-oAige nA e. 
tlioiA b'fruyiuf -oume 'fAJAib ^y ye&yy t)o bi gbeAfCA 
'oo'n obAi]A nA e. 

1f AtribAit) 'oo tfteA'otng a nieAf uifAci Aguf a jeAn 
•01, r>e yei\\ itiaia a cuaid fe 1 n-AOif ^uy 1 gceibb; 50 
•0CA11115 *oe 51111 JAb fe |uin, ^tif $An e ac mf nA 
•oeAgAib, t)A "ocugAt) *Oia ye y at)A *6o, 50 npeAnirA'O- ^e 53 cion pp ctm a ueAn^A trncAir "oo cun f e me&y An ^uaio 
nA h-6-ineAnn. UAipbeAnAnn An teAbAn *oo pcpiob f e, 
1 SceAtm-oeACc Ctnge tTltimAn,' nAn b*Aon |\un neAm- 
bunAt)ArAC e *oo bAin te ueAf-gjAA-oAcc a gAnrunAcc', -j 
^ati An ctM|i pe t)e -oAtiAib -j -oe rceAtAib piop-j&e-'oeAt- 
aca 1 n-'ljnrteAbAn riA gAexntjje ' 'o'AineAm. 

1f mime A*oubAi|AU fe te *OAomib Ag a nAib pe 50 
t)ttic-mtnnnceAn'OA teo, gun ttion ah ctnr Aicire 
V£ineAnnACAib 50 nAbA*OAn A5 CAbAinc UAoib te 
rcotAinib nA h-e-onp^ ctm eotAir 'o'pAJAit uaca An 
f eAn-tei jeAcc (ticni*6eAcc) a "ocine, 

bi fe A5 T)eAnArh rcui'oein An ati reAn-teigeAcu 
fo, jtin buAit jjaIaja a bAir e. T)'a *6eArcAib pm 
mococcAn a cneAC nior 5ei|ie, rtiAn if ueAnc t)iiine 
tAbnAnn ah j^o^umn o'ri gctiAbAn a ctnneAnn monAn 
rpeire p An cSeAnA JAotuinn. 

SeAn*oun. 

55. 

A. 

I. AbAin teir j;un 5GA|\|A An moitt onm e 'pAJAit. 
2. *0'imui5 f e peACMnu ce aca bA *6eipe, a ci§ pein no 
mo tig-pe. 3. Da -oeAC&in teip -out, ac mAn fin pein, 
nuAin a teAnAf Ain, *oo cuait), 4. Cat> a bei-6 AgAinn 
cun *oinnein m*oiu? 5. T)eAnt:AiT) pi teAC *oo nojA eAn 
eite a belt ajau. 6. Oi CApAtL piAbAc opcA niop mo 
nA An chid eite. 7. Ctnn 1 n-imeAtt (1 n-Aice) nAceine 
e *6'a beipiujAt). 

B. 

Ua An bt^pcAot) ttlon cimce^tt te cni mite An pAit> 
Ajup mite An teiceA*o mp An aic ir teicne e. 1r mop 
An cnoc aca Ann, ^up nA fAittce a-jtqa ca An 5A6 54 

CAob "oe ! Ua cAipteAn mop Ap rhuU,Ac An crime, bi 
gAf|\A fAi§t)itii|ti 'nA jcorhntn-oe iiAip Ann. An UAip 
pm, -oo pcAoib piA]\Aiu 6'n bppAinnc piteAp pe'n jcAip- 
teAn, ac mA pcAoit, niop -6m pe pumn "oiojbAlA, — bi 
An CAifteAn po-Ap*o 6'n tnpee. tli mop tic\ 50 bpuit 
*>eic -ocijce piceAT) Ap An oibeAn po. A|t eA"0An An 
enmc ua tiA ci jue cojua. Ui jce beAjA 'oeApA 'peA"6 1 &*o 
te peACAinc tApmtnc opcA, ac ip *oeipe nA pom ia*o 
ntu\ip JAbAnn cu tAipcij ; ctoipeAnn uu An JAerjeAtj; 
bpiojrhAp *o'a bAbAi]\c 1 n^AC ueAjtAc, Agup n'peicpip 
piiAmne eA*0Ai5 Ap cpioputnoe ac ptAinin gtAp, — 
otAnn nA ^CAOipeAc. Ap lApcAc rhAipeAtm mtnrmueAp 
An oiLeAin. Ac bionn mopAn cAoipeAc aca pAppAf) 
(pAipip) pin, ctm 50 mbeAi) ot<vnn 50 leop aca, 1 ptije 
ip nA beAt) iacaVI opuA *out piArh ipceAC 1 piopA 
lAfACUA ctm A*6bA]\ 6ax)aij *oo ceAnnAc. 

Ua Imp nA t)poj cunceAtt ip *oa rhibe 6'n mOtAp- 
cao-o 111 op. 11i't pe po-riiop, ac e beic An-Apt) or 
cionn inpce, Ajup coutnjeAnn pe mopAn CAoipeAc. Hit 
emne 'nA corhnui-oe Ann ; ni U1 ja nA ca eAn-cAbA-6 
ctm "out Ap *ouip. Ac nuAip UAjAnn An AimpeAp bpeAJ 
ip ptnpipce CAtAcoipeAcc x>o "oeAnAin Ann. 

OpcAp UpeAn. 

56. 
A. 

I. *OeAnyAit) pom An gno. (ni beAg pom). 2. 11a 
•oem pom no bei|\ 1 n-AiupeACAp mAp jeAbt Aip. 3. 
puAip pe beic Via bnACAibt pcAbtA. 4. Tli -oeAnpAti 
pe put) opm. 5. T)ubApu teip copuAp An bocAip a 
cAbAipc 50 rtiAic T)iiiu. 6. Hi oipeArhntngeAnn (pun- 
tnjeAnn) An cApog po me. 7. T)'ovppeA > 6 x>om cuptA 
poc<sb a tAbAipc teAU. 55 

B. 

1p teip riA pint pe Ap cumAp Aon cine ac lion Ainice 
t)Aome *oo beAcuJAf). T>a peip -pin nuAip p&mijeAnn 
50 bftnt ah lomxvo -oAome 1 T)cip ni potAip t)o cui*o aca 
^LuAipeACc Aipa Agup ptije *oo cAbAipc 'oo'n gctn-o 
eite. T)a mbA put) e nAp gttiAireA'OAp ni beA*6 caoi 
riA comcpom aca An ia*o pern t)o beAcu§A*6. *Oo beAt) pe 
Of cionn cnmAip n& cipe iat) 50 teip -oo cocuja-o Ajjup 
ptige-mAineAmnA vo potACAp t)6ib 50 teip. Dionn 
pAitibpeAp 1 -ocioncAib peACAp a ceite, ac pe p&ctnAr 
no gurcAt aca 1 *ocip, mA bionn pe 50 teip^A oibpiti§A*6 
Agtif *oa upAix) cun CAipbe ha cipe ni peit)ip -oo'n cip 
p m *out ctm boccAnAccA An pAit) ip ca Aon cpAi*6bpeAp 
jnna. 1r cuttia pe meit) -oAome a ceigeAnn 6 cip t)e'n 
cf A§Af pom, mAp a beit> ctnte t)Aoine A5 bAitmgAT) 
irceAc 50 tAeteATTiAib A$up A5 cup unite Aip^it) An 
pmbAt An ptiAix) nA cine. TD'a bnij pm niiAin ip e ctnp 
ctigAnn Ap t)Aoinib caLaiti a n*oucAip t)o cpeij;eAn, nA An 
cip t)o beic tAn *oe -oAomib ceAnA Agtip ^An a beic An 
a ctrniAp a ctntteA*6 -oo cocuja'o ni -oemeAnn a teicei*o 
pm x>e cpeigeAn piiAmne *oiogbAtA Wn cip,— ni h-eAt) 
&c ceijeAnn pe 50 mop cun a CAipbe. 

LiAgAn LiiAimneAC. 

57- 

A. 

I. bA jjeApp A ctiAi'o ntiAip Ab §15111 t)o pitteAt) 
CAp n-Aip. 2. Annrom ppeAb An CApnA *oume piop 
(AniiAp), ac b'e An pceAt ceA'onA Ai^e e. 3. 1p 'mo 
peAp mAic i-oijce mAp jeAtt aija pm. 4. bA 'mo 
ppAppA lApAmn op cionn ^e&CA An cAipteAin, -] ni 56 

r\Aib Aon ceAnn aca j^An ceAnn "oume AntiAr aija. 5. 
*OubAiru: re liom t)eAnAiri rnAf\ a 'oeApfAi tiorn. 6. b'e 
An 6111TIA 50 j;ctnru:i cun bAir ha "OAOirie Ann ; iAt> a 
comieAt) 1 jc^|aca]a ^An biA*6 (a cAbAiru: *ooib) 50 ceAnn 
cjii 1a i Annr om An ceAnn a bAmc *oiob. 7. T)'f lArjAtnj 
re -oiom ca ^aja-o re 1 brotAC. 

B. 

Huaiia a bi 6iv\e rotAiTi 6 'DAome ac pe *or\io*OAp 
beA^ T)e'n creAnA-piotr\AC a bi 1 brotAc 1 gcnccAib 
A 5 11 T 1 SccnVlcib, vo cine two eite attiac. bi a bpA§ 
^An *oiob teir nA rAij-ounjAib Ajur Leir nAh-oirigeACAib 
a bi ua]\ eir reitibire C05AIT) a *6eAnArh 1 nChjnnn -oo 
Ciuitntnb Agur *oo'n pAt\tirnmc. tli jAAib An c-AipgeAt) 
Ann cnn ia*o a t)iob. t1ior\ 'oemeA'6 ac caIa™ nA 
h-6ij\eAnn "oo r\omnc eACoptA. AnrAn ni r\Aib Aon ttiAic 
t)6ib rA cAtAth rnur\A breAX)rAi "OAome 'fAJAit t>o 
fAoq\6c' An caLa™. Hi aocrA*6 Aomne AnAtt 6 
SAfAnA nA 6 AtbAin cnn An cAitirh vo f AOcr\u, rriAr* bi 
An rgAnnjAA ojaua jioimir An Aicit) u*o. 1 n^iAij Art 
nx)iAij b'eigion An tnei*o a bi beo x>e rhtnncifi nA 
1i-6irteAnn rem x>o cAbAijAC attiac Af nA cnocAib Ajuf 
Af nA coiUlcib Aguf An caLaiti a cuja cuca A|A cior Aguf 
teo^Ainc 'ooib e 'p&o^u. &T Ari gctimA fAn -oo foc- 
runj nA *oAome Af An uaIaiii Ajuf corn ttiAU A^ur 
f ocpui§e<yoAf *oo rheA'ouigeA'OAf 50 citig. Sm rriAf a 
cajaIa nAoi rmtium acu beic 1 n-6-ifinn niiAip a cAimg 
An "oub Af nA pfACAi. bioc- jjtip focftnjeA-o Af An 
THTAtArh ia*o, nic-f cngAt) Aon CfAJAf cir\c -olije t)6ib. 
tli r\Aib bAC ai\ An rtiAijirof ia*o *oo CAiceArh AtnAc Af 
a 'Odjcib Aon Ia bA rh-Ait teif. 

An c-AtAip peADA] 57 

*8. 

A. 

I. fai An ceAnn-1/mAc 'a f AJAib aj\ An bpeAn mon. 
2. Hi piAib fA x>a ceAD oit)ce ac neAro-nit) feACAr An 
cnioriiAT) h-oit)ce. 3. Tlion i?eAT)A"OAn a n*oocAin A]ACAige 
'^ajaiL Wn tnrce. 4. 1r An An rnAinneAbAC 65 a cluc 
An cnAnn. 5. T)o ctnn ye ipceAc rA -peotnnA ia*o -j *oo 
•oAingmj fS oncA. 6. bA jeAnn 50 bp-eACAit) re cinje 
An cAjVb. 7. Ctnn re An bnireA*6 oncA f a cac -pom. 

B. 

1r tmn rem nA cneiue UAirbe rm *oineAc rriAn ^un 
tmn rem An ceAn^A. 1r iat> An oigneAcc iat>, t>o 
rtiAnAtriAin uaua ro cAimg noiriAinn. Ac 1 n-ionAt) 
ia*o a bAibiuJA-o ctigAmn rem A^ur a Jjcun 1 DCAicige, 
ir A-m^Ait) tei^eAtriAn -061b -out 1 jjceAb 1 -ocneo 50 
bruit An chid ir mo AgAinn AnoirgAn niAn nA coriiAncA 
nA eobAf oncA. 

Conup ^y rei-oin An u-eobAr ro aca CAitbue A^Ainn 
•o'f a§aiL cAn n-Air ? Conur ir reitnn por An £ionn -j 
a}a OrgAn, An > 6iAnmui*o -j An 5l A ^ irme > &$ Ojiifcti A^ur 
An Aod tluA*6 *oo cnumniugAt) in*oiu ? 

Ua riA*o 50 bein imcijce Ajjur ni cArpAit) 50 bnAu. 
Ua a gcuAttAcc An rAT) cAibbce -| ni £eicreAn coi"6ce An 
An fAogAt ro ia"o. Ac munA brtnbi*o rem AjAinn ca 
neice A^Ainn *oo bAin Leo. Ua AgAinn An ceAn^A *oo 
tAbnAX)An, Ajjur beAbAin 1 n-A brtnb rcniobcA p'or 
cunncAf cnumn An a mbeACAit) Ajur a rAogAb. Hit 
nA coiblce 50 bein *oo C115 f°n5<vo ^5^f focAin -061b 
A^Ainn triAn gun bopgAo Agup gun geAnpAt) An chid bA 

1T10 ACA ? AC UA nA p<N1|ACeAnnA gtAfA CA]A An f 1llbbAX)An, 

An An cnoi*oeAX)An Ajur *oo DeApgA-OAn 50 mime be n-A 58 

bptnt p&jjc&j Ua riA ^A-jib-cninc bi aj; peACAinu AmiAf 
ope a aii cfiAC *oo -]\inneA*OA|i CAi-pni}\~ A5UP cau An pon 
a *oci]\e Ajur a "gcpeitmri rtn'oce 111*0111 ttiaji bio*oAp 
piAiii ; CA ha h-Aibne bi eACopcA AjupAn *oeAp"5-nvMriAi*o 
•pop aj; pit cpii pri& ctnriApAib Aoibne -j ha (i j^LeAnncA 
peirhe" ceAtmA, Ajtip ca ajaiith 0111*0 — Ajtif -5A11 ac 
0111*0 *oe pnA ceAinpAttAib -7 ha 0Aipt,eAiiAib -oo 

COgA-Ov^l. 

Pa*0]\ai5 1T1ac Suibne. $9. I. 1p peAppA *6tnupe *out Ann 'nA lonAt). 2. Ctnp 
ye ah peAnn ■*] ah *oub iriAp a bptiAip ye ia*o. 3. Ceipcix; 
•pi e 1 -ocAob a injme. 4. Ca bpiop -ooiTipA CAp §Aib ye ? 
5. Cad e A11 itiaic pom? 6. bi niAlAipc (AUAppujA-o) 

eAIDAlg Aip. 7. tlAC *06lClt-e 50 *0C10CpA1t) *p6 A111AipeAC 

peib rriAp a CAI1115 ye intnii ? 

B. 

Ap peAt) ha jceA'ocA btiAt)An bi An bptnnneAt 

pC1A1TIAC pO pA bpAtAf *p0111 'riA CO'oLa'O -j A 5|U1A;5 6pt)A 

A 5 piop-pAp j ha plAot>Aib unnceAtl uijici. t)i An peAn- 
pi -j a 0111*0 tiAiple 'ha ptiroe ■cnnceAUl An btH|YO, A-gup 
a njjLomi pionA LeAU-poLtAiii aca. THo-ji AipijeA*0Ap 
cop Ann -j j-LwvoAp ah cpAojAit CAob attiuic *oiob. 
T)'pAp An 60 lit 'ha pApAc cnnceAVl An pAlAip, Iah *oe 
*6pipLeACAib Agtip *oe LtnbneACAib nnfmeACA, Ajuf jac 
Aon ni*6 CAob ipcig *oe cotti cmm Leip ah uaij;. 

^e -oeipeAt), nuAip a coiiitionAt) A11 AnnpeAp UAimg 
An ppionnpA 65. t)pip ye cpit) A11 pcAijtc, CAH115 ye Ap 
An bpA^Ap; coniiAic jac nit) niAp bi. 59 

tli rAt>A 50 fe^eACAi'6 re An bjttntineAt mAireAc 'nA 
tinge 1 rAm-fiiAn, teAu-cttmuijce te n-A rote bint)e. 
jeic a c]\oroe te jneAnn *oi, -j -oo jwj pe An a Iahi'i. 
t>nireA*6 A|\ ah n-onAoixbeAcc An bAtt. UAimj AnAm 1 
n^Ac Aon ni-6. Uorntnj nA coitij; A5 gt&o-c-Ac -j nA 
h-em A5 -oeAnAtii ceoit. SeA|\n Agup fin An ni e fern. 
" *OAn mo tovim," An reireAn, " ac ir t)6ic tiom 50 

nA^Ar 1TTI COT)tAT)." 

pen Am ro b'pei*oif\ 50 bruit uuAinim A^Aib cAi-oe 
b|\ij mo rceit, -] An corAmlAcu ir -pei"oin 'f* AJAit mnui. 
TIa ]iAib An nx)ucAi j bocc re'n ne&t ceA"onA te bneir 
A^nr ceA-o btiA*0Ain? CAiteAiriAn UAinn j;ac Aon ni"6 
bA tmn rem -j ceAngtAniAn rmn rem te ctnbjieACAib 
An Attmu|\Aig. 

An pile. 

50. 

A. 

1. bA mAiu tiom a T>eAnAm aitiac An mbeA*6 An ce 
n rcniob An leicip aj\ emne aca. 2. UAimg re irceAC 
rA reom]\A, bAm (re) a 1iaua *o'a ceAnn -j fiifo re 
(r i '°r)- 3* ^ cojiom 1 n-eArnAm onm. 4. CtnneA-6 
rior A]A An n*oocuuin. 5. UojrAT) An ceAnn ro, mtmAb 
(miiHAn) emnit) it) commb e. 6. T)a mb'e 'oo coit [6J 
An ytnnneoj a tei^mu AmiAr bemn bint>eAc 'oioc. 
*OeAnrAX) rom 7 rAitue. 7. Hit An teAbAn aua uaitti 
An emne x>e rnA teAbnAib a cuirn^ cugAm. 

B. 

CinijeAT) ^ac -oume ir cAbtunjeAt) re ctm core "oo 
cun teir An imipce rm Ar 6i|\mn. Ua An oineAT) 
UAtmAn mr An oiteAn jtAr ro ir -oo couocat) a ceicne 
oineAD x)Aome ir aca Ann m*oiu ; ac ca nA bAncA mine 6o 

aj; *out ctm ptAi&AttCAtf, An ineipj at; ice ^pinc Att 

ceACCA, An *opucc aj cuiam A|\ tup jbAip bA coip beic 

I n-icip, A^uf nA h-6ipeAnnAi 5 aj pcemneA*6 teo Ap 
nop nA peACAn pneAccAio. Hi ctnpeAnn pe pm Aon 
JAppAbuAic a]\ nA h-6ipeAnnACAib T^pAnAnn pA bAite. 

II i ctnpi*o ptnm Ann, Hi iriAp pm 'oo'n peAp iapacca 
aca pin-6ce 1 n-6ipmn. 1p jeAt-gAipiceAc aca peipeAn, 
rnAp ca pop Aige 50 bptnt ha h-EhpeAnnAij pern 50 
ponnriiAp aj 'oeAnAth An gnocA *oo ceip Ap Citip, Ap 
CpurriAit, ip Ap LiAtn — A5 jlAnA'o 50 bpeAJ, pocAip, 

pUAITTineAfAC. biop Ap *0pU11TI CApbA1*0 Ia, a 5 JJAbAlt 

An bocAp 6 X)orrinAc An T)aoi 50 beAt JTeippce, ca 
CAmAbb 6 pom. bi beipc peAp tern coip Agup ia*o aj 
cojApnAig. "Hac aic An put) 50 bptnt nA h-6ipeAnn- 
A15 peo A5 teAJA-6 ip aj teAccA'6 Ap An *ocip," App a 
•oume aca. " Ha peiceAnn cu," App An peAp eite, 
"jupAb ia*o nA Papishes aca aj imceAcc teo. Hit 
bAoJAt Ap Api n*opeAm-nA. Hiop teijeAp be pAt)A 
emnit) x>o cuip niop mo comp6ip*o oprn nA An ^^peAm.'' 
T)'peACA"OAp Ap a ceite ; cui5eA*0Ap a ceite; SApAnAig 
Ap beAt ^eippce *oob eAt> iat>. . . . 1p o'a teicei*o aca 
An c-6-ipeAnnAc A5 CAbAipc nA cipe 50 bog. 

ConAn HlAob. 

SI. 

A. 

I. T)o btiAit T)eApbpAUAip teAc umAtn 1 rnbAite Aca 
CtiAC. 2. peAC An oipeAiiinocAt) An bpo$ po cu. 3. 
Sido t)ipeAc An beAbAp aca iiAim. 4. bA neAiri-JAOAT) 
-oom 5 An pAnAiiiAinc Ann. 5. bi An bAnpioJAn aj 
pei-oeAt) pe cum An -opoc-gniorhA a *6eAnAir». 6. bio"OAp 
A5 CAiceAiii beo cun 50 pAib "oeipeA-o pu*OAip upAi*oce 
aca. 7. Ua pe corii iiiaic AgAinn pitteA*6 AbAite. 6i 
B. 

T7a nut) eite §a "§cu}\ Amu, jiiit) a t)emeAn CAb]uj 
teir An tiAbAn Agur teir An eijuj-'n-AipTje. Ha buAC- 
Aitti Agur nA CAitini riA teo^rAt) iiAbAn Agur eijnj-'n- 
Ai|\-oe *66ib ctAOit) te 5116 riA te h-obAi]\ nA a inbeAUA 
'cmleArii 1 n-6i]unn, Aj;tir 'o'nnuij Anonn 50 h-Aiv.ejucA 
•oeic mbtiAnA 6 fin, nu pee btiAn 6 fin, nu b'fei-oi|\ 
teAU-btiAn 6 fin, uato riA*o caUI Anoir Agur cait) riA*o 
A5 "out 'on 50|\ca te h-eArbA oib]\e, nu *o'a rriAnbAT) te 
h-obAip no t)iAn, Aj^ur ni teojrAt) An c-UAbAn Agur An 
c-ei|\i5-'n-Ai|voe ceA*on& -ooib An pnmne -6'mnrmc *oo'n 
rnuinci|\ aca ta bAite. tluAin a geibit) riA*o Aon caoi 
An tian a cun AbAibe, ni bion -oe pone acu ac ajj 
inotA*6 nA h-<Mce uAtt 1 *ouneo $un > 66ic te *ouine gun 
b'e rtACAr X>e An An dcaIa™ ro e. tluAin a teigceAn 
An lici|i *oo tucc An UAbAin A$ur An eipig-'n-Ain'oe va 
bAite, ni rot&i|\ teo imceAcc Anonn tAicneAc triAn a 
mbeAt) f aojaL "OAome uAirte acu, ice Aj^ur 6t, 6at)ac 
nuA, Aij^eAt) A$ur on 'nA rtiginimb An nA boicnib, 
gAn te rAJAit *o'a tiu&-§ ac cjAomA-6 A^ur e 'piocA-o 
ruAf. Ueigix) riAt> Anonn, ac ni bion riA*o 1 brA*o tAtt 
nuAip a jeibeAn riA*o ahiac cad e An fA^Ar An "ptACAr 
*Oe An An •ouAbAih rq," 

An c-AuAvn peAt)Ap. 

52. 

A. 

I. Uuj; re re'n "ouAinnge 'cAnnAC aitiac te h-ion^Am 
a op-ooige -oeire. 2. U115 re ceme -oo'n C15. 3. X)o 
teimeA-OAn -oe T)]\ui™ An ^aIIa aitiac. 4. 11luc An 
comneAb aca An tArA-6. 5. X)o tei$ re Ain beic An 
btnte 1 *ocAob An bAro a beic Doijce aca. 6. CAicpn 
An u-AinjeAD a -oiob tAircig *oe q\i Ia. 7. Uornuig 
An C15 An "oogAt). 62 

a 

t)A ptiUjAreAC a fa iot> biAT> 1 n6i]Ainn, teir, Anr An 
creAn Aimpu. "O'pAf cni trnVleoin connA -o'AjAfaAjA 
AgAinn f\A btiA*6AW 1847, -j bi 615,000 connA t>e cjumc- 
neAcc aja An melt) pn. Se cuj An gojAUA rA -oucaaj 
rAn Am rAin tiv\ cui|\eAt) nA t>Aoine a comntnj inr nA 
ceAnncA]\Aib faoccA An c-A}AfaAn. T)'pAfA*6 aaa pjaacai 
cajica A|\ no^ aaa gcloc be faliAf>Ani;Aifa noitfte pn, -j 6 
b ? iAt> bA f AO|u\it)ije faiot) aia -OAOine pn Ag bnAic ojaua 
cum bit) jac ceAnn t>e'n to, *j jac La -oe'n fatiAt)Ain. 

til |AAlfa CeACC 1|T6AC All Aipglt) CAJCA, "J miA1|A CAiniJJ 
AD A1CVO A|\ TIA pj\ACAl'fa CeATlTlAIJ TIA SArAnAAg ATI 

c-A]\bA|\ ca|\ a gceAtin. bi mumnaji nA h-e-ineAnn An 
Aimp]A tit) ja iA]\]\At) a|\ SArAnA "otige A 'OeAtlAtTI gAn 
An faiAt) a teigmc aatiac Af 6-i|\mn, ac bA faeAg An aaaaic 
t)6ib e. 

T)a m fa e At) Aon UiAJAfacAf poJAncA of aja gcionn 
Anoir Ye mo ruAi|\m 50 nt)eAnt;Ait>ir "otije nA leigpeAt) 
An faiAt) irceAc. Tlion cog At) a n6i|\mn AnuAnAt) ac 
cuAi|\m 30,000 connA ve c|\uAcneAcc 5 re pn An pceAt) 
cuAt> t)A]A cogAt) r a btiA'OAAn 1847, 1 A 5 COniAAjAeAAtl gAC 
Aon crAgAr AnbAijA be ceibe ni mo aia An cnioriiAt) cuit> 
t)e faionn Ag pAj 1 AgAmn nA btiAt)AncA ro. 

53. 
A. 

I. Ha ceit Aon nut) aijt. 2. *Oo rcAic re An ataacaaI 
bA fiA riA|A 'aia ceAnn. 3. X)o *6em (n)ACAifi-miiie -oe'n 
crbAAc. 4. Coin mAAc *oo *6em, ac -oo ceip ojaua, nit) 
nAC iongnAt). 5. Hi nAifa ptoc t>e bAjtji aaa LAe AgAinn. 
6. *0o -6 in fa -| t)0 jonmuij aj An ngAOA ntiAifi a fai 
ceipce aaaa -oo'n capita h-uAijA. 7. " Uaitti x>a\X A1]t/' 
a]a reireAn. 63 

B. 

15i Aon peAp AtriAin gtiji uu^ SeA^onA An c-eiueACAp 
•oo. AjtJf ttia 'p e ^> T e ctrniA 'kia "ocAinig re pn nA 

1 JCubAlU eA*0A1§ UApAlb, AgUp 6 JO leAUAn bATOip 

-oeAj-pbAinueAC Ajup 30 bpeAg cipineAC beAtui§ce, 
A S l1 f A ^ ^ 1 ™ 5° bpeA§ beAj boj ^caL beAbAin gAn 
piAn oibpe riA jnouA ontA. Seo triAp a b^bAip pe : — 
" Jo "oeittiin, a SeAT)r)A," Ap peipeAn, " ca ceipc A^up 
ceAnn-pe onm e 'bpeic 1m beACAro optn 50 j;cAicpinn 

CeACC A£ CjMAbt 0pC-pA A£ topJJ AljA^rO Ap 1ApACC. A6 

-oo -oeAnpAT) ceA*o punc Aipe mop Anoip x)om, Agup, *oo 
peip rriAp Aipi jmi, ni *6eAnpAro fe ceACAitje iriop -ouiu-pe 
e 'uAbAipc -ootn. Hi h-e $ac Aon Ia a ciocpAi*6 mo 
beiceit)-pe §a lAppAit) one." "1p ou tiorn nA ruib ceAt) 
punu ajatti oipeAttmAc Anoif be CAbAinu -ouic," AppA 
SeA^onA. 'Oo ruAT) An *oume UAfAb Ajup T)'pec>c re An 
SeADnA, tli nAib Aon comne 1 n-Aon con Aije beip An 
brneA^nA pAn. T)'peAC re An SeA*onA rriAp p eAcpAD re 
An Aimtn-oe eigm neAtri-coiccionuA, 13'peAc SeA*onA 
50 reArtriAc it)in An *oa ptnb Ain. T)eipci 50 pAib 
reACAmu AnA-coitrn jueAc aj; SeAT)nA nuAip cuipui peAnj 
Ain, Agtif ^tin beAj emne nA cubA*6 ponnpi. "Oo cub 
An -oume UApAb noimpi. TD'peAc re r iop An An T)CAbArii, 
A^up Annp An -o'treAC pe An *oopAp AtriAC, A^tip Ap bAbb 
x)'peAc pe Ap SeA*onA Apip. 

An c-Ac<yin peA*OAp. 

A. 

I. *Oo reip Aip a Aijne "oo cup cun puAiirmir 50 
•oui gup iApp pe opm jAn jeApAn *oo cup irueAc Aip. 
2. Uauap id •61A1X) 50 ceiu, 3. 1r e a pAt> pern 6 4 

ru\ "oeAgAit) aoh biceAihfiAc jaiatti rof uaca, 4. *Oo 
buAibeAt) b]ieoice tv\j\ nA iiiAi]\eAc tAe An AOtiAij e 
miAtp puAif fe 50 jt£ib a mjeAn unuijce. 5. Ce Ain 

50 bfult Aiune ajau Ann ? 6. 1r mime -onoc-cunrine aj 
•OAomib An An juro ru\c rriAic "Leo cuntme -oo connect) 
Ain. 7. 1p tdoca 50 b^Anf-AiiA-re Annro 50 x)ci 50 
mbenb ^\n -otnne reo aj ceACC cuije fern, no ah cum ij 
tu j^ *6e An boom f Abv\t<N. 

B. 

> 0}uji'oeAr An ajai*6 50 rn Abb -j •otin^t) An "oonAr im 
•6iait>. " ' pttiAif An beoniAm ' ip Ainm -oo'n aic peo," 

Apr An peAn. "Hi ^An fAC puAin fi a h-Amm/' AnrA 
rmpe, rnAn An jreACAmc cnnceAbb opm connAC 50 pAib 
11 a pAbb^i, nA p}u\uaca, An u-upbAn, cut An -oopAip. -j An 
fumneoj cbumngue 6 bun bAnn be cnoicmb beoiriAn 
p]Uonn&; a b^pv\i p inue autac aca if nA 5AUA1 An j^ac 
b^pA, An trionj pAT)A ciopuA fiAn aji nA cnorriAnAib; nA 
ptnbe beApvnjce A]i cum a eijm 1 njAc cncnceAnn 
pbAOipc; nA pcnAnAi piACAb A]\ An jcuniA jceA'onA -j iad 
A5 -onAtmuAn o\\z cun $un -6016 50 pAbAir ipeig 1 jcbAir 
eijpn 1 pcAUA beoriiAn aj cup nA -put cnioc a]a ci cu 
pcnACAi) if *oo puobbA-6. 

UujAp cAu-ptnb An peAp An ci§e. £eAp beA^ aojta 
•oob eAt) e, gbAn-AJAnoeAc, tuipneAtriAib, cApAi-6. " Ua 
pAibce porriAC," Af peipeAn, ""opui-o puAp cun nA ceine," 
Sui"6eAp An cacaoij\ — ni n&ib Ann ac *6a ce^nn aca, 1 
biot)An bAitnn unom, ip cbu-ouigue be teACAp. . . . 
" Conur -oo uAicmj mo jiobbA beAC ? " "tli pAbAr 
]\o-pocAip nn Aijne 'nA cui-oeACXAin," AppA rrnpe. Cui]\ 
An i:eA]A beAj S^ijie Af. ;< Tlib ctnnpce&c if tneArA ua 
e 1 jrc^uA-.-p LufixHIin ; -oiobAim rem 50 niAic e niiAlit a ceApctnjeAnn ye tiAitn, ac *oubAinc teip nA pAib peoip- 
ting AgAC-pA •] nAp b'piu -o'emne uu 'tTiApbA-o Ap ah 
mbouAjA." *6ptn"o pe Anonn cun ah ctAbpAig m^ a 
pAib upitpin (cpipteAn) ppAip Ag CAbAinc pobAip *oo'n 
creomnA -] *o'Ap-ouig pe ati buAiceAp Ann. 

Con An THaoL. 55. 
A. 

I. An e jkvoajic mo put do irieAprA 'bAinc UAim ? 
2. CpeiD gAC einne riA pAib SeAinup cionncAc 1 ngno 
nA mbiceAitinAc. 3. thceAirmAc *oo VeAD An Dume 
UAf At ud. pe uAirteAcc a bi Aige no nA pAib. 4. Corri- 
nAoipDo SeAJAn An u-e bA fine acu. 5- An niumnceAp 
ip mo bi cAiUxe be h-obAip nA rnbiueATtmAc ip iad bA 
tugA u|\acc Aip. 6. bi copomn pe'n bpunc acu d'a 
pAgAit. 7. 1p e ceApAnnpe 'nA 50 pAib a pop 50 ttiaic 
Aige ca*o a bi Ap piubAt Aige Agup gun D*Aon gno An 
pAD do -oem pe rriAp pin. 

B. 

Cad a cAgAnn Ap go teip ? pioc An DoniAn. 1rncig- 
eAnn nA DAome AbAite, Agup ni cuiirmigeAnn piAD An 
mAi*om gun geAttADAp m*oe cuip nA h-6ipeAnn do cup 
Ap AgAiD 1 ngAC em-cptige 50 bpeADpAiDip e. pocAt 
5Aet)itge ni tAbAppAD -oinne aca da nDiotpAi Ar e ; 
Agup mA ueArctngeAnn puD An bic uaca, ceAnnuigeAnn 
riAT) puDAi a DemceAp 1 n-Aon aiu pA DotriAn ac 1 
n-6ipmn, ce gun DeApbuigeADAp gup eoip do gAc 
CineAnnAc DeAncupAi nA h-6-ineAnn do ceAnnAc cun Ap 
n-OAome pern do comieAD pA bAibe. Hi h-Aon iongnA-6 66 €hne bocc beic fAon L&5 rnAfi aca ri. £eAc rnon- 
cimceAbb onu Ajjtif cat) *oo-cii?iT) zu ? *OAome mr j^ac 
Aon bAbb A5 CAinnc nAimeire, Ajjur 56, fi&*6 gun coin fo 
Agttf ruo t)o TbeAnAtri, ^JUf gAn ctnriineArii Ag emne 
aca An ceAnn x>e rnA nemcib reo *oo *6eAnArh. If t)6ic 
beo 50 f Aonf An 6-ine be CAinnc. 5° "oeirrnn *oa f AonpAT) 
CAinnc i, t)o beAT) fAoinreAcc aici y At) 6 ; ac nit for, 
Agur ir bAogAtAc ha beit) 50 brogbtmneocAiT) nA 
t)AOine riAc loriAnn CAinnc ^uy gnioiri. 

T)oninAbb 6 5 e ^^^ in « 56. 
A. 

I. Ua aca^ujax) CAgAice An An f aojaI 1 n-Oinmn, 
AgtJf ni cun reAbAf An u-acajuijat). 2. Haja t>6ic beAc 
£un ttiiuit) t)6ib An meit) rm a ctnrgmc um An "ocaca 
V° ? 3* ^f rr| 6 ^ca An c-eA*0Ac nA An *ouine aua ircij 
rAn eADAc. 4. 1r eAjfAititAc An obAin a nA"6 nAn 
ctn^eAt) An meit) rm An ceAT) La. 5- 1r AtribAiT) niAfi ua 
An rceAb ni reiT)ij\ e '-oeAnAtri. 6. THa ctnjeAr 1 jjceAnc 
cu ni T)ubn&if gun cnAcc re An An rceAb 1 n-Aon con. 
7. Cat) ctnje ait nigneAr rriAn rm ? 

B. 

InmrceAtt t)6ib 50 mime cat) ca nompA cAbb ac ni 
ctijAiT) fiAT) iiAin T)6ib rem An An fgeAb *oo bpeiu- 
mtigAT) 1 gceAnc. *OAome 65 a y ye&d a brontnon. Hi 
ctnirmigeAn An T)ume 65 coiTbce An 6ntiAT)UAn An 
crAOJAib. bion An trnrneAc 'nA cnoi"6e — rnirneAc nA 
h-oijje. AinigeAn re -OAome gA nA-6 50 brtnb obAi]i 
cnuAiT) tAbb 1 n-AmeniCA. Tl 1 ctnneAn rAn Aon eA^bA 6; 

(Mji. TTa tuc Aguf tfeAfAU Aguf pnnneAtri Ann. Hit 
bbtn|Ae eAgbA Aifi ]aoitti Aon cfAJAf oibfAe, bog tiA 
C|\uai"6. Hi mo^ tiA gujA Vi An obAifA cjauait) Ab' £eAjA 
beif. 1f "ooicige, T)Afi beip gup b'i An obAip cjujaid if 

yeA]A A X)iotp'6 pAg. UugUAJA COTTlAl^be -66 ^AnAtiiAinc 

fA bAibe Aguf a pAg 'ctnteArh fA bAibe. Ppeic ! ni 
bion Aon rne&y aja An gconiAipte pn Aige. tli potAifi 
leif fiAT)A|Ac 't^5^ 1 ^ ^T 1 Arl f^oJAt. AifujeAn -pe 
cuAipfgi m6|A<N 6 n-A leiceiu peo Agtif 6 n-A beiteit) 
put), buACAibbi a ctiAi*6 Anonn ctng btiAnA 6 fin nu 
-oeic mbbiAnA 6 fin. tli f A-pocAit) An p^ogAb e 50 t)ci 
50 bfeicpit) fe be n-A fuibib An -oucaij Abumn uAp^b 
gup Aipj fe nA cuAipfgi 50 beip Aip gAn AtnpAf 
*o 5 Aip5 fe, Anoif Aguf Aftif, cogAp beAg a ctnppA*6 'nA 

blUJe A1JA nAC CACA1]A TttAjA A UUAipfg AfA fAT) An A1C 

CAlb. Ac ni cugAn fe cbuAf -oo cogAf -oe'n cf6]ro 
fAn. 

An c-AcAip peA-0A]A. 57. 
A. 

I. b'f eixnp xda mbeiueA fern Ann gup beAg An fonn 
mAjAit) a beA*6 o]\c. 2. Hi fobAip no ni h-e feo An 
ceA-o iiAip ajau Ag AipeAccAinc ueAcc CAipf pn. 3. 
X)o geApng fe a coip-oeAcc. 4. Ha ftnbim caja eif a 
]aa*6 leAC nAC oaojaI 50 bf eicpt) emne me ? 5, 1f aic 
aca An f ceAb Aige. 6. Ua eAgAb opm gup b'e CAi*6peArii 
nA fub n-ofgAbcA AgAC e. 7. 1f *ooic tiom 50 bfuib 
eAgcoip upotn AgAC t)'a "oeAnAtii ope f em. 68 

B. 

t)'eiiAi § beAn An LeAf a Ap a beAc-tnbtmn. bi An 
got a^; 'optn'oim 'nA comjApi ; obAjjon bponAC AcctnppeAC 
•oo b'eAt) e. Cboip eAnn -pi 50 poibeijA Anoip e, ceAcpAmA 
mibe tJAici, ceAT) pbAU uaiui, ceA*o cpoij uaiui, pe 
•oeipeAt) jre'n bptnnneoij mAp Ap coipc p e 50 h-obAnn. 
PpeAb -pi 'nA -ptin-oe, bAp -pi comneAb, cuAbA-m pi mAp a 
beA-6 eA*OAc Ag cumAibu be cpupcAn nA cipceAnaije, 
•o'freAC pi pe *6em "oopAip a peomjAA -] 1 *ocAob ipci 5 *oe'n 
CAi|Apij bi beAn cAob a|at; tiAibpeAc 'nA peApAm, bpAC 
biAu tnpci, a C|ioiceAnn bui'oe, a pobc CAp *oub, pAinn- 
6ip Ap a meA|iAib, biopAn "oeAp^-oip Ap a bpAJAit), 7 
mAibin limine 'nA L&iiti aicl 

"Ce ca uaic?" AppA beAn An UeApA, be 511c *oo 
bAin yuAim Ap nA ppACACAib. bi An cpAmAib A5 cup 
nA pub cpici — pinte com $eAp be meAnAice, ac niop 
bAbAip pi 5105. Sjiob beAn An beApA a piopcAb, *oo 
pcAoib pi pileA|\ uijici, pibeAp 1 pibeAp eibe. 'O'eipi j 
An -oeACAc. bi An cpAiriAib mAp a pAib pi, •] no, ptnbe 
jeA]AA ceA'onA uipci. 

X>o pcAoib beAn An beApA pibeAp eibe, -j cuj pi 
yogA pe n-A *oem cun i 'buAbA*6 be x>opn-cub nA 
b-ui|\bipe, ac niop buAib *0A*0Am Lei. bi An cpAmAib 
ima^ce mAp -00 p ujyAt) An CAbAtti i. 

Con An ITlAob. 88. 
A. 

I. Hi pAib Aon bbtnpe cuimne AgAm Ap Ap cuic 
Am ac -oom 50 t)ci An nonneAC 5 nA 'OCAimj mo meAbAip 
•00m Apei|A. 2. tli pAib Aon coinne A5 einne 50 6 9 

T)Ciocpy6 pe Ap. 3: X)o celp jtAfl Aip e t>eAnATTi attiac 
Ajup *oo b'ei^m *oo eipje Ap. 4. *0a rnb'emne eite 
beAt> Ann ac e pern 'o'peA'opA'o -oume cuAipwi 615m a 
CAbAipc pe'n pu*o a -oeAnpAt) pe. 5. 1p *ooca 50 bpuit 
^ac ni*6 cupcA 1 *ocpeo ajac urn An *ocaca po. 6. Uaitti 
Aft Aon pocAt Ajtif An Aon Ai$ne te jac x>ume -o'Ap 

lAt)A1ft, 

B. 

*Oa mbeAt) curriAnn peiptnoipi pA pApoipoe *oob' 
£eix)ift *ooib coniAiftbe a jIacat) 1 gceAnn a ceile, Ajjup 
a rnbeA-6 *oe piot A^up *oe teApuJAt) A5 ceAfOAib uaca 
a beic cupcA piop Aft ctAiftin aca. 'O'^eA'opA'o a 
ftunAi"6e pcpiobA*6 Aft a pon cum rnumncip CopcAije, 

n6 50 SAfAnA, Ag piAppUJAT) (piAfpAlje) UlAC ftA 

n-eAft]\At>, Agup Ag iAftftAi*6 potnptA *6i a cup cuijje. 
T)o b'feix)ift teo An pornpbA po a cpiAib pA bAibe Aft a 
jcAouAriitAcc, no e 'cup cun peAp uuij^pionAC pA cAUAip 
cun e 'upiAib. *Oe bApp An cotripAipueACAip peo, *oo 
beA*6 eAftftAt), Agup eAppA*6 triAic, Ap An gceA^copcup 

ACA. 

*Oa tdcu^uaoi pe pnA neiue peo X)o trriniugA-o vo pnA 
peiprnoipib, 'pe An ceA*o ppeAgpA x>o jeobcAi uaca, 
" CAt> a -oeAnpAt) An CAipx)e ? UugAnn peAp An cpop- 
botAip CAip*oe pA-oA *6umn." 

Sit) e t)ApA n await) An peiprneopA — CAip*oe. Caiu- 
eAnn pe Aip^eAt) a co^Amc mp tia bAnncAnAib Ap 
bpeip a cpeACAnn e, no mAp ip ^nAtAi^e 'oo, pAJAnn pe 
CAi|voe pAippmg, pA*OA, 6 peAp An cpop-bocAip, — 6'n 
bpeAp a cujAnn T)AOipe[At>] Agup T)poic-eAppA*6 t>6 An 
pAit) a bionn gpeim Aije Aip. 

5pUA^AC Aft UobAifl. 70 

59. 
A. 

I. Hit s&c Aon -put) be pA§Aib A^Ainn 50 beifi Afi Aft 
"ouoib pern. 2. bi a cApoj; Aip -j i CAob utiACAib aitiac. 
3. 1p beAg Ari CAipbe ^u^ne Ati tiAip -pin beic a$ 
CAbAipr; a ngeAttAriinA cun a gctnttine. 4. Hi rriAn 
jeAbb opm pern a]a pAT> CA^An ah cocu Agup ah bpon 
pom ontn ac TttAp geAbb opcA pom teip. 5. bi cajia 
teAC A5 cup t)o cuAipipce. 6. Ha ceigeA-6 peAp mtipnce 
(mmp ce) pceib cAp n-Aip AbAite T)iob. 7. TI1a T)eineA*OAp 
•oeA]MiiAX), bioi) opuA pew Anoip. 

B. 

ThA&iju: rnumncip SApAtiAte rnunnopnA h-£ipeAnn 

a poJA beic aca, ah cnei-oeAiri *oo f eAnA*6 nu pgAp- 

AitiAinc be n-A cult) p Aiobpip pAogAbuA. *Oo 5IAC An 

c-6ipeAnnAC rriAp poJA p^ApAtriAinc te p Ait)bpeAp p^og- 

aLca niop utnpge riA rriAp a p^AppAT) pe te pAit)bpeAp 

piopAit>eAccA. Hi h-Aomne AiriAin riA beipc a jIac ah 

pogA pAn, ac An coicciAnuAcc 50 bein. Hi pAib ac pot- 

-otune Annpo Ajup Anpu*o *o'iompui5. Hi bpuAip nA 

biueAtrmAig bocc po-niop Aip pm. 1p acu T)'pAn An 

p Ai"6bpeAp a bAmeAt) -oe'n 6ipeAnnAc. pe *6eipe £115- 

a*oa]a rriAp po§A x>o'n CipeAnnAc a cpeit)eArh a f eAnA*6 

nu bA-p -o'pAJAit. b'e An pseub ceA*onA e. bi pipmne 

An cneitmri po-'OAmseAn 1 ^cpo^e An 6ineAnnAig, 

'o'oibnij j;pApuA *0e po-bAitnp ? nA cpoi-oe, ni peAT)fA*6 

p e pipmne *oo f eAnAT), pe bAp a beA*6 be pubAn^ Ai^e 

An a pon. X)o cuineAX) nA ceAX)CA ctm bAip. Hi pAib 

Aon niAic Ann. bi 6hpe corii pA*OA 6 lompAib Agtip bi 

pi piAiii. Hi h-eAt), ac niop piA, *oa mb'peiDin e. *Oo 

neAiACUig •oeAJ-pompbA nA n-oAome a cui|AeA*6 cum bAip 

cpoi*6e Agtip Aijne nA n-oAome 'oo pAgAt) beo. 

An c-AcAin PeAt)An. 7i 

60. 
A. 

I. Ua An ptiAcc A5 cup opAinn 50 mop. 2. *OubAipc 
pe nA pAoppAt) pom 5^ 1 ^ Cuije ConnAcc Aip pem. 
3. CtAnn nA beipce "oeipbpeACAp (-oeApbpACAp) *oo 
b'e&t) ia*o. 4. Hit Aon corimin-oe 1 n-Aon bAtt opm. 
5. Ctnp pe cpi ceAt> peAp T)e pnA peApAib 50 CopcA 
Ueme. 6. toi pe Ap An gceA-o > ouine a cAinig. 7. 
Ca*o e An pAop aca ajjac opm ? B. 

Uuj An c-e&c pp6p-teim pe *6ew tlipceAipx>; cpom 
An mApcAc a ceAnn ctm nA muinje, connAic tTlmpip 
CAicneAm An ctoit)im A|\ nop cttAip tAppAc ; connAic pe 
bACA TLipceAip-o op cionn a cmn, ctiAtAix) pe puipc An 
ctoitnm cpit) An Aep, connAic pe teim TLipceAipt) 1 
teAccAoib, Ajjup cuaLaii) pe ptiAim a btntte, ni Ap 
pAobAp An ctoitnm, ac Ap cut An ctoitnm ; connAic pe 
An u-eAc ineAp aj CAfAX) Ap a coip; connAic pe teim 
eite ; ciiAtAit) pe puAim An bACA An cop po Ap CAob An 
ctoitnm, connMC pe tAm An 015:1515 A5 tubA*6 te cpem- 
eAcu buitte copAncA tlipceAipt), Agup, ce £tip pAoit pe 
511 p teim An c-eAc cucai§ CAp ceAnn tlipceAipt), niop 
teim, tnAp t)o cpom peipeAn e pern Agtip *oo ppeAb pe 
Ap An cptije, ac ntiAip *oo ci An c-eAc A5 pcemneAt) 
cAipip, cAf Ati bACA com ciuj te pptAnnc, Agup 
buAiteAt) An c-oipgeAC 1 jcut An cmn. U6j;At) Ap An 
'oiaUIaic e teip An mbtntte pin Agup CAiceAt) e 'nA 

pteifC CAp ctllApAlb An CApAltt. 

Con An HlAot. 72 

61. 
A. 

I. bi An yesy 'tia feAfAtri -j a bAf \.eiy a Icau- 

cbllAlf. 2. An AITlbAIT) A riieAfAt>A1|1 JO ]U\b.\^ OAnifll b ? 

3. tfliuimif ftiuA 50 h-obAnn niiAin if LtiJA a beif) 

comne aca tmn. 4. CtujifeAo fe ah -oub nA je<\t onuA. 
5. Ua feAjrc; o|au Afioif niiAin aca ah finmne caji eif 
peeic o-pu. 6. 11ac LeATiAbAi'oe nA QAoine if 061c leo 
aca aca ion ai tin. 7. Hi ceAfic owe beAnc *oo cun ? nA 
teic nA beAt> y e cionnuAc Ann (teif) An 6|a An cfAo^Ail. 

B. 

*Oo conning An otntteAbAf 1 teAurAoib Ajjuf do 
■6|Miit) peAn a™ ac AfCA pe *6em fftuinip. "O'peAc pe 
caII Y 1 bpup An An riiACAine, Aguf Annfom 00 -6 em An 
ttluinif. *Oob' e ^eo An yesy "oo b'Aitne *o'a bireACAit) 
full ntAih. bi pe of cionn ye ocnoigce An AOijvoe, 
ciAb-poic cApcA Ain, lp pnon oineAc pAt)A Ain, pwn thin 
cAob uinci, lp potbAini pAinpwjje innci, t>A piili potAp- 
ihAnA cAome cAjtcAnnACA Aige, beAl CAnnAix>e -obtnc, 
pmeijin ceAntiAc Ain, gniiATd uAibjAeAc, Aj;im trnpie 
'tiA pltuc. bi ye caoI ye iocuAji if ceAnn pe uaccaji; 
gUAiLne SAifjfoij Ain Ajjuf clAn occa con. 

*Oo fin flltiinif a Laiii cui^e Ajiif nuj An peAn eite 
uinci te c^ob *oo bi LAfoin a t>6icm cim CAjAb btnle t>o 
cope. 

i; X)e beACA to ftionce. a th.uifiif/ 1 An peip eAn ; 

64 CUAl/Af 5«|1 CAnjJAIf Af Alf." 

"5° niAinin fb&n, a 1li|xeAi|\-o,' M Aff,\ 'n ye&y eile; 
"uAngAf Anti Anein a bAile, A^im if mojA An cauuja*6 
00 cuin pe onm a cbop 50 jtAbAip An *oo ceiceAO." 

"If ©oca e. if ooca e.'' AjvpA RipceAint) T)e UAjijtA, 

u ac ni puit LeigeAf Ain/' 

Con An 111 aoU n 

62. 
A. 

I. flit, Aon niAiceAr beic aj reAncAr nuAi]\ a biorm 
AnyACAin -oeAnuA. 2. UAnAg cun e 'bneic rtiAr T)ib -j 
5<mi Aon riiitteAti -oo beic ojAin -pein &f ro ruAf. 3. 
*0 5 yiAt?nui§ re -61 cad bA bun te n-A cuit) 501L. 4. tli 
nAib uaitti ac An rocAt. 5. Socntnt;eAT)An An "out, tioti 
a flog, 50 TTlAinircijA nA Ouitte te h-ioncAr 50 -ocioc- 
jta-o Leo, 1 ^An yior "o'IIa *OoTrinAitt, *out Ar rom 50 
StigeAC. 6. X)o ciiAit) *oe i 'AimrmjAt). 

B. 

1r AifceAc An rceAt e 50 breADMin An coijcnijeAc 
ftije beACAt) comp6|voAC do fotACAn tdo rem fA cin 
reo, A^uf 50 gCAicpt) An c-6ineAnnAc beic aj; cuAnt)Ac 
cniocA nA cninnne A5 Long ftije beACAt). T)a mbeAt) 
coiri-oibniugA-o 1 ineAfc nA breintneoini ciocrA-6 teo An 
c-uaccaja ir An c-ioccAn, An cojaa*6 ir An CAiiAbe 50 tein 
beic rucA peiti. UiocpAt) Leo ro^nAi t)o cun mr nA 
pAipeA]AAib 50 bruit An oineA*o row im te *oiot aca, 
Agtir ni jAbA-o "661b beic aj b]AAC An nA triAngAinib 
beA^A aca teAccA An ruAit) nA cine te Dei-oeAnAije. 
Ac mA einigeAnn teo An rriAngAt) ir AOin*oe *oo 
fnoipnc ni rutAin x)6ib jac Aon eAnnAt) beic An 
peAbAf aca, ir i beic DeAncA ruAr 50 t)eAr ir 50 
h-Aicittii)e Aguf 50 tnon mon jac nit) -oo bAineAnn te 
h-im beic corii j^eAt co.h jte ir cotii gtAn Agur ir 
reiDin e. 1r rn^n reo x)o comjbeocAit) riAD CAit An 
ime, a 5co.1t rem, Ajur CAit ir ctu nA cine rAon 6 
rriAfW ; Ajur bei-6 cojaa-6 d'a nei]A aca. Seo An *oa]aa 
buncAirce aca te bAinc attiac ve bAnn coiti-oibjAiugAt), 74 

.1. 5° Albeit) fiAt) 1 n-Ann Ati pinginn if Aoijvoe *o'pA5AiL 
aji a bptnt Le oiot aca. 

If mop An Wac *oo geobAitrif ha peijuneoipi Ap a 

gcmt) ub -oa rnbei-oip i n-Ann ia*o do peo^AT) aitiac go 
h-up if 50 c|AAUAiriAit 50 •oci An iriApgA-o ip peApp. Ua 
t)ti jce aca 1 *ouio]\uAib Aipijce 50 gcAiupeAp An La •oe'n 
TTii gup nugAt) An u-ub beic gpApcA A1|\ le pcAinpA mAp 
•oenriniuJA-o 50 bpinl An c-ub tip. 

pAopAig 6 SuitteAbAin. 

63. 
A. 

I. Sin e An u-oaIca Ag An njAO-oUimn. 2. 1p pA*OA 
fiAp e lAfiftriA An -opoc-bipc. 3. 'O'fiApptiig pe t>e cat) 
Aip 50 ]AAib pe Ag cunimeAih. 4. pAgAim Le Ii-ua'oacc, 
a SeAmAip, gup Af mo beAt a bAimp e. 5. *OubAipc 
fe Leo iia ]\Aib SeAgAn corii moji gan pop a gnouA 
pern Agup a fiieA"OA|i. 6. Ap inipt>e leAU-pA pAn- 
AiiiAinu Annpo cAmAiLLin eite? 7. *Oa mb'e do coiL e, 
o'oippeAt) *oom beAgAn CAinnc 't>eAnAni teAc. 

B. 

b'eigm An 'oLige pm a *6eipiugAT) 1 n-A tAn t>e 
fLigcib 6 pom, ac mAp pm pern b'e copnugA*6 tia "oeAg- 
oibpe e, Agup ip e An ctoc bum e Ap Ap uogA*6 a bpuib 
•oeAncA 6 fqm. UugA"6 coitiacc *oo pnA comAiptib 
ceAnnuAi]\ An cppAic a cup 1 n-uppAi*6eAcc 50 noioLpAi 

CA|A n-A1^ pe AipgeA*0 DO UOgpAl A|A lA^ACC, Agup bl 

ceA|AU ^ca An u-AipgeAt) a pAgAit pe aic a bpuigit>ip 
pAop e. Oi pe *oe ceApc Ag Cipce SApAnA An c-AipgeA*o 
a UAbAi|AC Doib a]a pe gAimbin bA itiaiu Leip An gCipce 
■o'eiteAiri. Hi gAbAt> -6om a po guj\v\b e Ap gcuit) 75 

pern &i|Aj;it) bio-OAfi *oo cAbAinc T)tiinn Ay gAimbin ! If 
aitiIait) bi, if AiiitAiT) ca, Agup ip AiritAit) bei*6 50 fOltX. 
Ac bico pom rriAn aca, 1 -ocopAc bApA t>o £115 bucc 
An Cipce uaca An c-AipgeAT) 50 cionn *oeic mbiiAt)An 
-piceAT) An uni puinc copom rA ceA*o, 50 cionn •oaca'o 
btiAt)An A}\ cpi puinc t)eic p a ce-At), A^ur 50 cionn t)eic 
mbtiAnt)A ip -oaca*o Ap cpi puinc ctng *oeAj; f^ ceAt). 
An tucc corn ai pie a uojat) Ain^eAt), cAici*oip An oipeA*o 
pom p a mbtiAT)Ain *oo -6ioL cAp n-Aip [x/AipeAg] Agup 
beA-6 An btin-AingeAt) Ajup An jAimbin t)ioLcA aca 1 
n-A oineAt) p om Airnp ipe. TTlAp potuit) Aip pm : ceicpe 
puinc, pe 'oeAj A^ur pAot pA ™bliAT>Ain a -oiob Ap 
peA*.'> "oacad bliA'OAn, A^up beA"6 ceAX) punc bun- 
AinjeAX) A^up cpi pumc copoin p a mbtiAf)Ain gAnnbin 
*oiotcA. TD'Acpuij An Cipce An jAimbin 6 atti 50 h-Am 
•oe peip triAn a bi An c-AipgeAT): 

PA-ojAAig TTIac Suibne. 

6$. 

A. 

I, An pu*o a beActngeAnn *oume 'pe rriApbuijeAnn 
T)ume. 2. 1f beAg A5 An gcAorpij An puAcc. 3. Ua 
pe corn itiaic Aige pAnArriAinc 50 *oci ArriAipeAc. 4. Hi 
Leip aca emne x)'a clAmn A5 x>ut. 5. Hi peAT>Ap An 
opm pern no An peAp An cije ceijeAnn An ceAt) pceAt. 
6. tliop bpip pocAt niAic piACAit piArh. 7. Cat) e peo 
rriAp pceAt Anoip. 

B. 

THa puitijeAnn An *otije *oo cuit> *oe pnA t)Aomib 
An lomAncA CAitirti vo berc aca -j ctnVLeAt) An An 5CA0L- 
cuit), ip •otije Ain-ceAnc i. Seo *oipeAc rriAp ca caIahi 7 6 

nA h-e-i|Ae<srm fionncA aji a fori foin. Ua ti^ Ji-ac^ai 
*oubA *6e, b|AeAC-t)ioTriAOin 1 feitb An beAjjAin; m6p-cui*o 
•OAome 5&n y6x> aca -j cinVleAT) aca ceAnncinjce, 
putcAijte be ceite mAfi a beA*6 coinini Af\ cAob n^ 
gcnoc. Tli ^Aimeif An cAinnc feo. Sa ceAnnuAji aca 
dmceAbt Cacaiji nA mbAjic 1 5C0. ttlAije 60 ca 3041 
|:ei|Ameoi|\i -j niop ttiJA riA Uiac ceicyie bpunc ve caIa™ 
A5 jac *ouine aca; 1 1 bpoji-Accuimi]\eACC t)6ib feo — 
50 *oeimm a^\ An x)CAob eite 'oe'n gctAi-oe — ca 160,000 
acjaa 1 feitb 80 T)tiine ! tTlAfi A*oeip fqiibneoip SAf An- 
nAig, 'a cajjaijac -oo'n bAtt yo: "PeACA*6 1 n-A§Ai*6 
•otije t)e if eAt) An teACctimAig yeo." 

tluAifi a beix) ceifc nA CAtmAn ye confpoi*o, bAt> 
coip *oo fnA Vi-6ipeAnnAij beic A|\ a n-ion^Ain yem cun 
*oei|\eA*6 *oo cuy teif An eA^coi^ feo. TTIa y ajcaji An 
jUAjiugAf) ye SAf AnnACAib nil AmjiAf nA 50 noeAnfrAii) 
fiA-o bocun *oe. "S&c uaija a ctnjieA-OAfi poime feo cun 
ceifc *oa T^JAf "oo |Aei"6ceAc, nioji CAimg teo ac i 'toe. 
bionn ftnt 5A6 biopAnAij *oiob fo t)Att cpe neAm- 
eobAf opAinn -j aji aja nof Aib -j An cftnt eibe caoc A5 
jTAbAp •] A5 bAit) -] b]\eib. 

Sp^AgAc An UobAifi. 65. 
A. 

I. bi fnot) nA t)eApcA aiji. 2. Ua An bAifiitte A5 
teigmc UA1-6. 3. bi An •oojiAf "OAingeAn 6'n -ocAob 
1 T C1 5 1 *° c r eo n&V ye&o&o&y "out ijxeAc. 4. Sm e -oaVI 
me 1 -oAome nAC me. 5. UAgAnn fom ct\ofCA aja nA 
•oAOimb. 6. ]y mime y om mAji pope ajac. 7. 1 nx)iAio 
a ceite -oeinceAji nA cAifteAin, 77 

B. 

Corti bu&u Aj;ur bicoAn nncigce cun rmbAib, cttin ye 
An cnoc aitiac *oe. bi rAitb ajvo aj\ An -ocAob cuaid 
•oe'n cnoc. ^Aitb nA bpAc a cu^uai niAf Amm mnci. 
CuAit> re Ajtir y tut) re A|\ ttiuVIac nA rAitle rm. bi 
ye as reACAmc uai*6 rior An nA CAnnAi^eACAib bnirce 
a bi cior Ag bun nA rAibte Ajur bi re Ag cuinmeATn 
'nA Ai^ne ca*o e An bnireA*6 a geAbAt) cnAttiA *oume *oa 
gcAiuci be fAnAij e. T)'^a5 ye An aic pn -j *o'imci5 re 
An cnoc riAn 50 'oci 50 nAib ye An bAnnA cntnc eibe a 
bi An An *ocAob uiAn t)e'n jbeAnn. Cuai*6 ye irceAc 1 
bpttiAir rA cnoc rAn. LeAbAt) *OiAnirm*OA Amm n& 
pttiAire. bi pliiAir eibe An ajai-6 nA pbu&ire rm 
Anonn j;un b'Amm *oi LeAbAT) 5r^ lririe - *0'f An re rA 
ptiiAir An reA*6 CAitiAitt ttiaiu, aj cuiTtineAni An An Ainig 
re j\kmti *oe rceAbcAib bneAJCA piAnntngeAccA, aja 
ThApmui-o A^ur An 5t^ 1Tirie > A 5 u r ^V 1r 1orm A 5 u r An At1 
bpemn, Agur An a ngnocAib 50 bein. tttiAin a bi 
ctncim nA h-oi-oce Ann -o'pbb ye ctm nA plAroije Agur 
*oo tu 15 re mnci. bi An Aimrin uinrn •] An rpein gt^n. 
bi An cunbAC 50 bneAJ cinm ceic mA|\ a bi An g]\iAn aj 
CAiuneAtii An An bpbAroig 1 jCAiueAtri An bAe. bi 
ajato nA ptAroige 6 -oeAr, 1 'ocneo 50 nAib roicm mnci 
6 pe beoicne beAg 5&oiue a bi Ann, niAn ir a*ocuait) bi 
An gAoc, bi re rinue rA pbAroi^ aj; erpceAcc be 
cojAnnAc Agur be h-AnAb nA gAoiue bA^e c|\i*o An 
brnAOc 'nA cimceAbb *] gAn Aon pioc t)e'n j&oic a^ 
ceAcc Ain rem. 6'n ruACAt) a C115 re -oo rem A5 rmbAu 
An cntnc 1 6 bnouAb An cunbAij, -j 6'n reoco ut) nA 
^Aoiue unit) An br]\Aoc, bA jGAnn 50 nAib An reAn bocc 
'nA co-ol^t) 50 rAth. 

Atv c-AtAin "peAt)Ait. 78 66. 
A. I. tlilim Ag cup teip An pceAt, ac ip mo ArAirn aj 
OAinu UA1"6. 2. Hi pAib -o'tiAin Ai^e cuitrmeAtti Ap cat) 
oa ceApc *oo a xbeAriATh. 3. l3i Aiune ajatti Aip -j 5A11 
Ann ac jAppun. 4. Ha Luaix) £f\ip a &inm pe'm 
corhAin. TTIeipteAc 'nA cpoit>e ifcij 'p e><v ° & 5* Cuip- 
peA*o-pA "o'piACAib (iacaII) one. ' piACAib/ ('iacaU/) 
ni h-Ait tiom An pocAt. 6. XVppeAjpAp ceAnA te 
pcpibinn *oo ceipu. 7. TIa C05 opm e niA -oemim 
•OAnAitbeAcc one, ni x)6ic tiom 50 bptnt An pceAt fA 
ceAnc AgAC. 

B. 

|TeAc An f neAn^An tm A5 *out 6 puAic 50 pcAic -j An 
cteiu triop aua A5 p<yp puAp 6 ceAnn nA cpucAiUleAc. 
HuAin nA bionn An cteic tit) 1 gcommb An cppeAn^Ain 
pcAT)Ann An coipte. Anoip, xmbAipc peAp tiorn-pA 50 
bptnb ueme tiion cattiaUI 6'n cppAi*o, 50 jctnpeAnn ah 
ceme peo tnpse Ap piucAig, -j, niiAip a bionn An c-tiif^e 
&g cup a putA aitiac te neApc ceme, cuipeAnn pe pocA 
mop A5 cArA*6 1 ip 6 cAf at> An pocA po a cA^Ann An 
neApc unit) nA ppeAn^Am -j cpi*o An cteic piop 50 T>ci 
[aocai nA cpucAiVleAc. Uauti eAgtAc nA beAppAt) 
&n pceVl tiom po-cputnn. Hi cuijirn e I'jjceApc 
1r bAojt^c nAC opc-pA AttiAin a ceipeAnn pe An 
pceAt a cui^pmc 1 $ceApc. Ac pe ptije a piubtAnn 
re, piceAnn An neApc cpi*o nA ppeAngAm. UAbAip pe 
n*oeA|\A An poicin Ap ceAnn nA cleice. An pAi*o ir 
bionn pi 1 gcomnib An crpeAn^Am ni peiceAnn cu 
-OA'OAtri ; ac mA p^ApAnn piAX) 6 ceibe Aon noimic 
AtriAin peicpp pptAnnc beA5 tAppAC A5 ceAcc eAco] tA. 79 

aS]\ Wtt, nuxM^ a beAtri A5 piubAb ha ppAi"oe, pAip ha 
]\ocai -, 111A ua^ahh rneApoigin cboice pucA, mo pu 
5|\Ainne beAg 5 Amine, bAin]:eAp ceme cpeApA attiac Ap 

HA |AAtACAlb. beipc peAn. 67. 
*A. I. *Oa mb'Aib teAU a mnpnc *oo, beinn bni*6eAc 
•oioc. 2. Saja a yiAib Am Aige Ap ppeAgnA 'cAbAipc 
opcA, *oo pic ceAccAine ifceAc -j pAOCAp Aip. 3. t)i AH 
CApAipce pumn pern 6 Cub ah cStmAine 50 pope 
tAoijfe. 4. Ha -oeAHTriAix) ah CApAbAc goprn a cup 

peT)' TTltJIHeAt. 5. Aj lAbA1|AU fA CeApC, If T)6CA HA 

puib emni-6 ctnci ajatti. 6. 1p geApp 50 tnococAi*6 pe 

eA^HATTI AH CApAlbb "J C10CpA1t> f6 *A CUAJVOAC. J . Ql 

chi Tpici"o -oume ia]\hua. 

B. 

Hi niAp a ceibe ctnppmi pobA jac tube Amriii'oe ; ce 

gO TTlbiOHH CtlippiHI HA pobA 'OAOHHA COttl CpUIHH be 

pigmn, biOHH cmppini pobA ah eifg "J HA H-eAHbA1C A|t 
nop tube cipce. 1p pupuf ca Aicmc rriAp pin ce aca puitr 
•ouine no puib pcin pAgAp ha pioc-iriAoip Ap coca mime 
botcc -oo JAbA-6 Ap nee *oume *oo rtiApbA*6 ; ni pei"oip ah 
mion-opACAH no rheAbbA-o. 

T)o jeibceAp ctuppini eibe pA bpuib a ^cugcAp 
"cuippini ^eAbA" opuA, acc ip AHHAtri x>o cipeA ia*o mAp 
hac bpuib pAT) beAc coin pAipfmg beip ha ctnnpinib 

OeAHJA. 1p A1C Ap pAT> HA CtUppiHI 1AT>, TTlA]\ beAT) 
bpAOHCA gboCAlje Ag pACAC A1TIAC AT)AHC Ap Hop 

peibirn-oe, "j a^ fHAttiJAib 50 mAbb peif> beipjeAtriAib pA 8o 

tionn fot-A. tlit a pop fA zjceA^c j;oi*oe'n g]\Mce aua 
Le^ a6c tiei]; *oAoine Aifuce 50 mbeijteAnn fi<vo aja 
b&c&itft/ifiit) -j aj\ miomriACAib eAjjfAthtrA cijeAf 
ifceAc fA co|Ap 1 50 ftujjATiri iat>, 1 mA'f p'ojA e fin 
if jjeAtiAmAil mACAnuA ha peiui*oini iao, -j bxvo c6i|A 
'oo'n cmeA-6 *OAonnA beic bui"6eAc *6iob. 

ConAUt CeA|inAC. 

68. 

A. 

I. Ua An f AgAtuAf a]a bpeif Ai^e — ctti*o t>e caII •] 
cin*o t>e 1 bfuf. 2. T)o pic fe com CApAit) if bi 'nA 
copAib, ac bi fe fAnAC Aije. 3. TViaiajaap aija -out 1 
n-Aip*oe i"CAij]\e, feACAinc An p&bA'OAiA Ann. 4. 1 
jcionn cattiaiVI, *oo cuai-6 cmmeAp mo]A aja An bfocjAAm. 
5. t^eij uai]a An ctuij aja a Iaijca-o cajau -j Annpom 
caija 1m commb. 6. If 'mo Aipe bi 1 n-eAfbAt) ojAAmn. 
7. T)o cui|AeA*6 nA z\\\ buip-o Af a ceite. 8. "CAgAnn 
An gun^ -oeApg 01. 

B. 

Ac nio|A pAnAt>Afi CAiclicije tiA hCijAeAnn gAn 
p eiyc a *6eAnAiri cun omeACAf oipeAmnAc a f oLaca|a *o'a 
gctoinn. bi aj -out *oe jehpeAcc An cAtn-'oti t > e t A5iip 
rJieAfA*OA]\ 5 up ttnci'o cup f«Af x>e fnA fcoiteAnnAib 
coip cbAit)e. 1 rnbtiA-oAm a 1762 *oo pu^At) 6-Amonn 
Rif, 1 gCAbbAmn 1 gConncAe Citt Coinne, *Oo cujat) 
ptiAf 50 mAic e, Agtif bi f e piAtti T)eA5-iomcuip cpAib- 
ceAc, CiiAit) fe A5 pojtinm ceAnntn-oeAcuA 1 t)ci5 
oncAib -oo 50 pAib popA mop Aije 1 bpopc-LAipje, bA 
cpuAg be h-6Amonn nA gAppum do connAic pe aja 5A6 
CAob ip iax) Ag eipje piAf 'nA bpeApAib gAn tei£eAnn 8i 

no oi*oeACAp. bi piopA Aige pern Ati u&ip peo, ac do 
501LI CAp ah AopA 615 com m6)\ pom Aip gup "6ioL pe 
An piopA, Ajup gun orcAib pcoit 'da jcoip. tliop eipig 
teir 50 po-triAic Ap -ouuip, ac 1 rnbbiA*6Ain a 1802, be 
neApc cntiA-o-fAOUA 1 ]^, ir -o'Aon-uoib e-Appuij popc- 
tAinge bi cij bpeAJ pcoibe cojca Aije, Ajup e pern ip 
pomnu cornpAn^c re geAbb a pAogAb a uAbAipc A5 
ceA^Arc riA n-65. Sin rriAp *oo cuipeA*6 Ap bun 0\w nA 
tnbpAUAp jCpiopcAtriAib. UAtriAbb ponrie pin vo cuip 
6ibionoip X)e Ho^Ia An bun Opt) t)An TliAJAbcA nA 
Uoipbipce, bA jeAnn $up eipij thp*o eibe, "o'peApMb 
ir x>e frinAib nAoiticA 1 gcongnAtri *ooib piu*o. tluAip a 
connAic An gobApmmc pom *oo riieApA'OAp nAp thipce 
-66ib pern put) 615m a t)eAnAtri, Ajup 1 TnbbiA*oAm a 
1831 cuj An UijeApnA SuAinbe tiumn An " bopt) 
ttAipiuncA," 

UopnA. 

69. 
A. 

1. Tli h-e An ceA*o uAip Aije e. 2. Ap §pA*6 *Oe ip 
nA CAbAip nAipe -oeApj *oom or cotriAip An pobAib. 
3. bA TriAic uaic cuirimeATTi opm. 4. Hi uupA hem piAp 
beo. 5. tli pAib ub pb&n 'nA meApc. 6. T)o bpip Ap 
An bpoit)ne Ai^e, -j "oo bpip pe tA-o 50 beip. 7. T)em 
re e tnAp otc ope. 

B. 

X)o cuipeA-6 ConnpAT) nA 5 Ae "° 1 ^5 e *V ^ uri ' rTlA 1 t 
A*oeAprA a b-AonDeAg nu a -06*6^5 -oe bbiADAnuAib 
6 pm. An pAib Aon bAtn 6 copAc ? p AT1 Ngno A5 
mumncip nA h-AimepiocA nu A5 mumnap nA 52 FftAintice, nu a$ Aon "OfAeArn t)Aome a.ji *6|unm An 
•ootriAin? An ]AAib Aipge&T) 50 fAippng A5 An Aicme 
•oo c«iji aja bun e ? 1p beAg hia ca emne 1 n€hninn 
tiA reADpA'o nA ceipceAnnA -pom 100 pocAnuJAt), ^S^V 

x)a bfiij T in ™ 5^ ^ Q| ^r A FP^St 1 ^ X)0 CAbAinc tiAim 
0|aca. Ua'p AgAinn 50 bein riA ftnb *o'pneA5f\A ojaua 
ac, nuAin "ofpig bucc An ConnAjACA aw An ng^ebumn 
•oo cAfAt) ca]a n-Aif ^juf t)'AicbeocAinc, nA jAAib *oe 
cAbAi|\ nA *oe congnAtii aca ctnge ac fbofj; ^guf f^jj- 
Ai]ic cun nA h-oibne, meifneAc Aguf ppjAiT) Ajiip ei|Aim 
Aijne, Agtif 50 m6|A-m6|\ rnAinjin uaja nA beAficAib a 
'Oia Ajjuf AfCA fern. A-p einij beo? *0'ei|ri5 leo 50 
h-Abtnnn A^uf 50 n-ion^AncAc Ajtip e fin gAn Aon 
CAbAip, jeAbb beif , T)'yAJAib 6'n bpeAn uAbb. A*OTr)tnt;im 
nit) nAC lonjnA-o, 50 bfUAitAeA-OAn congnAiri aja bAbb 
uai"6 — a bAn ve, ac bi An Conn]AAT) pAO}A 6 jtiAif An 
UA1|\ pm. Ua ]\eim An ConnA^uA aj *oub 1 Leice Ajiif 1 
beACAX) Agtif 1 neA|\citiAi]Ae iuaiti 6 fm, Ajup 1 n-meAT> 
•oub 1 bpAnnuAip *oo'n fpjvro if AitibAi*6 rriAtt aca A5 
neA^cujAT) uiftci be h-Aimyin. Ajuf ua a fu<\n ai}a. 
Uato nA -OAome mr An tube ioaijac -oe'n cip aj cpomA-o 
Anoip aja An ng^oLtnnn T)'po5btiim Ajjup i 'cun 'o'a 
bAbAipc Apif 6 ceAnn ceAnn o'Cijimn (nA h-6ineAnn). LiAjAn LtiAimneAc 70. 
A. 

I. T)'pibb -pe 1 bpAipeAp nuAt) e, 2. tl i buJA ain 
emni-6 eibe nA emne 'a |aa*6 f om beip. 3. Di An bo^T) 
bAip cpmtin ; An "oa bon*o eibe ceACAin-cumneAc. 4. Ua 
X)eAbb]AAiii be*o pceVl. 5. X)o nug fe An An jjceAnnnAc 83 

a bi An c|\oca*6 1 T)UAob ciAn *oe'n n*oonAr, *oo cuip re 
teip ah ^cApAtt 6 -] T)o pneAb An a *6nom. 6. lompuig 
1 teic cun An urottnr 50 bpeiceAX) 1 gceAnc e. 7. *Oa 
Thoice (tuAiue) f a to e nuAin f noireAr An X)noiceA*o bi 
An cniun eite Ann nomAtru 

B. 

tli p'o|i-nAifiunrAcc ceirc nA uAtmAn AtriAin, ni 
|?io]\-nAiriuncAcc feAbrujAt) *oeAncAnnAr nA cine Ann 
fern AtiiAin ac com beAg teir ; ce jun obAin nAiritmcAC 
jac gno aca gAn AthjAAr. Hi mop x)uinn e peo *oo 
coimeA-o or coiriAin An n-Ai^neAt) 1 5Comntn*6e. 1p 
no-AnnAm piApntngimi-o t)inn pern ca*o i An bnij aca te 
pion-nAipitmcAcc. T)a jjctnnpwiif An ceirc peo niop 
mmici*6e cuJAinn pern, ir tiomcA, ip pAippm^e A^up ip 
jtAine 50 mop beA*o An n-mncmne nA mAp acai*o ; 
cipeA*6 An peipipe nior poiteipe nA mAn cionn 50 bpint 
ntit)Ai tuAcmApA eite 1 n-Cipmn peocAp An caLatti, 
cin^peA-o An J^" 01 ^^ 01 !* Ari geAp-^AbA-o aca te 0101*0 
An pon nA CAtmAn, cuigpeAt) peAp nA ntDeAnctip cAipbe 
oibpe An peipipe Ajjiip An j^e^t^eopA, ^S^p tAbAnt?A*6 
pe CAbAin *ooib "oo peip a cumAip; Agup *oa mbeAt) nior 
mo bAit) aca te n-A ceite, ip mo meAr beAt) aca 50 teip 
An CumAnn nA ng&e-oeAt ^jup a *66cAp, ip mo ionn- 
UAOib vo beA"6 aca Ap, iriAp gup mo nnfniom beA*6 aja 
gAc *opeAm aca ia*o pein "oo pcAOiteAt) 6 SApAnA 50 
piop. Ap An cp tite peo beA*6 -OAOine Aipigce Ag jAbAitc 
•D'obAip Aijugue -oo peip a n-oipeAmnAccA, Agup iia 
*oAome 50 teip aj cotti-oibpiti jat) 50 t)ticpAccAc 50 
cneAfCA Agup 50 cApuAnnAc An pon pAoi pre acca 11 a 
cipe tnte. 

SeAn 6 CeAttAi5 PART II. 71. CtiA'oA'p aj\ ctiAinc cun nje mo feAn-AUA]\, t)e 
SAUAinn reo cuait) uonAinn. Ua ye 'nA comnunoe jv\ 
dcu<mc 1 n-Aice bAite big. UtijAf (cAiceAr) ah La uif 
nA j;oncAib a$ peACAmc An nA jreAnAib [-j uvo] A5 
obAin. A5 ceAcc AbAiLe -com (ntiAiji bior, "jnL.) fCA*OAf 
A 5 An 5ceA|A*ocAin 1 bior A5 CAinnc teir An ng^bA. 
UorriAr 6 bniAin if Ainm t)o. JTeAn m6|\ LAiT)in 'r eAV ° 
e. An £ aid a bior (-j me) aj; An gceA^'ocAin, comiAC e 
[l e] aj cun cntut) ye cApAtt Le h-Acro 6 *OaLaij; -j aj 
cun lAnAinn An nou. 

72. 

tltiAin A bi Aof> A5 ceAcc AbAite (A5 ceAcc r>'Ao-6) 
6'n "ouobAn connAic re gA-oAn ir cac aj ru^r-At) 
(irmnc) Le n-A ceiLe rA pAific. T)o nic fe AbAite -j 
■o'fAg ye An c-uirce a]a An ujiLAft. Annrom ctiAif) ye 
attiac rA JAijvoin A5 cjyiaLL An a mACAin (jre t)em a 
mACAn). "A itiACAin," An peifeAn. " JpeAc ! (ah) 
bfeACAif 5 At) An A5 riijnAt) (nnij\c) Le cac puiii jtoimif 
reo?" "ConnAC, 50 tnintc," Ajtf a uiACAift. " bi cac 
AjAm rem a biot) A5 ruj^At) teir nA cominib. Ac i|* 
rA*o [t)e btiAt)AnuAib] 6 f om Anoif e." 

73. 

1r mAiu ir cm mm Liom pnn AftAon A5 -out An pcoiL, 
1a. TTlAn bA gnACAc Linn, ni jtAlti An gceACCA [50] 

no-mAic AgAinn. ConnACAtnAn nA riAjAitiue -j na 85 

gAtJAtp aj; ^Abitl cuijAinn -j ptut) cun piubAtt pun 'nA 
n*oiAit>. X)o bti&ileA*OAft ipceAc 50 Cnoc da JpApAige 
1 niopb' pAt)A t>6ib Ann nuAtp "o'etpij giojiftpAt) pompA 
ArriAC. Ahiac 50 bpAC beo -j pnn-ne 'ha ivoiato. tliop 
bpAtceArriAp ca pAbAtriAp gup buAiteAtnAp pAipc ttlicit 
Hi bpom. 

beipc £eAp. 

74. 

bi UnA, La eAppAtj, pA rhompeAp ciop coif tiA 
h-AbAnn. bi An Ia [50] $eAt -j connAic fi bpeAC 
[bpeAc] j\mi uifce. M bA ttiaic tiom An bpeAC u-o a 
cAbAinc AbAite Liorn," App' VlnA tei pem. Ac nuAip 
a cporn pi piop cun beipue (bpeic(e) ) Aip cuic pi ipceAc 
pAn tupce. bi peAp a$ obAip pA pAipc (Ap An) t)CAob 
ca1A x)e'n AbAinn -7 nuAip a connAic pe tlnA A5 cuicitn, 
t)o teirn pe ipceAc -j *oo pAop (pAbAit) pe i. 

75. 

TluAip a CAIT115 An upAcnonA, *] An jpiAn aj 'out, pe, 
TD'Ap-ouig TTliceAt (teip) An ctiAb Ap a tipc-m, -| piopteip 
An boiupin. bi An u-uaIac cporn, ac ttia bi pem, ni 
p&ib ITIiceAt 1 bpAt) cun 511ft bAm pe attiac An bocAp. 
Siop teip An bocAp mop. 1p Ap eijm a bi pe aj; cumne 
guipc An IDubjAttAig, nuAip a cuAtAtt) pe An upucAit 
A5 ceACc cuige (AntAp). Sit pe gupb' i cpucAit 
SctAbnA a bi Ann, -j *oo teAn pe Aip CArriAiUtin eite. 
"Op pcA-o pe 50 h-obAnn -] cuip pe cluAip [be h-eipceACc] 
Atp pem. *0'Aicm pe cnAg tia cpucAtteAc -j An CApAiUlin 
A 5 pox>Ap 50 pocAtp puAt trine ApAc, 

beipc peAp. 86 

76. 

bi jtLaiu 1 n-6ipmn p-AT) 6 5 V. jib' Aintn x>o (-ca^V 
Ainm) Lip. Huaiji a fiiAi^ Aob, a bAin-ceite, b<yp, *oo 
pop fe a -oei]Vbfiup, Acnpe. Ac bA jeApj; gupi §Ab 
eAT) i triAp geAtt A]i An gcion a bi aj a j:e<yp aji 
£iormjuAbAinn -] Afi a c-piu}i T)eAfVbpACAp, ctAnn a 
a iDeA|\bf eACAji. T)'a bpu'j pm *oo buAit \\ ia*o te ptAic 

*0]AA01'6eACCA -j 1AD Ag piAIT) 1 L06 T)A1jVb]\eAC 1 n-lAJA- 

tflrde -j *oo t>ein -pi ceicpe h-eAtAi b^eAJCA bAnA xn'ob. 

77. 

X)o comAineAt)AiA teo, An beij\u, te coif a ceite, 50 
•oci jiijA uAtigA-OAH 50 t)ci An aic 50 |AAlb An JjAVlAn 
teAjUA. X>o bi mopAn x>e pnA ticini(b) fAn aic 50 piAib 
fe 'tiA feAf atti. *Oo bAitijeAX)A|i puAf An mei*o peAT)- 

AT)A|A 'fdCpnC -Oiob, 1 X)0 CtJ5A*OAp AbAlbe 1AX). X)o bi 

feAnA-coiripA ifcig fA cig aca — -j ni j\Aib puinn eite 
cp\opcAin Ann — -j •o'opctuijeA'OA^ (ojxtA*OAp) An coiripA 
1 *oo cui|AeA*OA|A ipceAc An c-6p 50 teiji Ann (mna). 

ConcubAp 6 T)eAfriiuriinA. 

78. 

T)o *6eA]A5 ffliceAt a piopA, -j "o'lmcij fe ai^a AbAite. 
tliiAip *o']:a5 ITIiceAt* An ceA|AX)CA 1 6 ha p\Aib Aon ni'o 
eite te "oeAnAtfi a^ Ua-oj,! ctiAii) f e ipceAC ctm e f em 
a beAppAt) -j a jtAnAt) 1 5c6ifi An AonAig. Hi jiAib ye 
ac teAc-beA|\puA ntiAip x>o ctnpi pitib a ceAnn ipceAc 
An -oojAAf 'a jiAt), "bAit 6 T)ia Annfo." " *Oia 9 y 

* Notice miceAt repeated to avoid any danger of ambiguity ; this 
must always be done in Irish, which is not averse to such repetitions, 
but is to any ambiguity. 

f Notice position. 87 

ttltnpe *6tnc," AppA Uadj, ac ni 6 n-A cpoitie, m&\\ bi 
cuAipim Aige nAp c^nij pitib ^An §no. "1p *o6ca 50 
bptntip A5 mil Ap An uppAi*o." "tlitim, 50 x>eimin ; 
c<S, a ttiaIaijac *oe ^no AgAtn ha (peACAp) ppAitnjeAcc," 
AppA pitib. 

beipc £eAp. 79. 

UaitiaLL 6 pom bi mAcuipe mop jpobAtAc, biot) 'ha 
comnin-oe 1 bpbu&ip be h-Aip coiUle. bi ton mon bi-6 
bAitigce Ai5e A5UP /o pAn pe a$ bAite coicceAncA Ap 
eAgbA 50 n'oeAnjrAf) einne e 'cneAc^-o An pAi*o a beA*6 
pe Ap bAite. £tiAip mAT>A piiAf) attiac Ap cumA 615m 
50 pAib pttiAip An mAcuipe tAn -oe pojtuipcib A^up *oa 
bpij fin ("oe pin) bA miAn teip An niAccipe a cup Ap An 
cptijje 1 -oupeo 50 mbeAt) a peon Aije peimg. fe 
'oeipeA'6 cunrmij; pe Ap peAp do bi aj AOt)AipeAcc 
1 bpAipc pA comuppAnAcc, cuait) pe pe n-A *6em, 
Ajtip 'o'mmp x>o ca pAib An mAcuipe 'nA comnui-oe. 
Siut) Leip An Ao-oAipe •] a gunnA Aij;e -] *oo mAijVb pe An 
mAccipe. Stum La 'nA -oiaix) pom CAptA 50 pAib An 
u-Aot)Aipe A5 t)ub cAp pttJAip An mAccipe -] T)'peAC pe 
ipueAC Ann, Agup ce beA*6 Ann ac An hia-oa puA-6 
ceA"onA *oo pceic Ap An mAccipe. " 'SeAT>," Ap peipeAn 
"An cupA pom ? 1f AititAit) *oo pceicip Ap An mAcuipe 
'o'ponn ip 50 mApbocAmn e -j Annpom 50 mbeA*6 a 
potACAp ajac pern. Anoip, a ttia-oa puAit), a biceAiii- 
nAig, mupA bpuib -ouit ajac 1 gCAopcAib mAp A-oubpAip, 
ipmAic aua piop AgAm 50 bpuib "Dint a^ac 1 n-UAnMb." 
t<eip pin vo buAib pe btnlte Ap ati gcboigeAnn Aip -j x>o 
triAipb (pe e). 

11a pceic Ap t)Aoinib eibe mAp triAice teAt; pern. 88 80. T)'imci§ pi attiac -j C115 pi ueine -oo'n pcAbt<v, rn<M|\ 
a ptiAip pi a h-ACAip 1 a con5AncAif>e imcijce A5 tops 
SciAbnA. HtiAip a coining An pcAbtA Ap -oojat) -j Ap 
cincim AnuAp, bi An CApAittin A5 Leirnpig 6 CAob 
CAob, A5 ueiceA*6 6'n *oueme cun 50 bpeACAit) ye pott 
spit) 1 "oo beitn pe *oe "optnm An paIIa auiac. bi a cult) 
cUmtti Ap t^f At) niiAip a ctiAit) pe AtnAc -j xAirnlAipc pe 
e pein 1 bpAipc -j *oo triuc pe e. tliiAip a bi An •otnne 
UAfAt 1 a con5AncAi*6e CAjrAice AbAibe um cp&cnonA 1 
gAn pioc *oe bApp An t,Ae aca, "oubAipc pe Le SciAbnA 
buAtA-6 cuc& ifceAC 50 *0AnA -j a te^mc Aip 50 pAib p e 
Ap btnte 1 t)UAob An cApAittin a beic "ooigce aca. 

OoncubAp 6 ITltmiineACAin. 81. 

UAnA(g) ptiAp te (tlti^Af Ap) HiaVI TTIac 60m, *oe 
LuAin peo CAicce (cAiueArriAp, jAb tApAinn) -j me Ag 
ceAcc 6 AonAc Ac-pep-ciAt). "An bp eACAip An mtnleAnn 
niiAt) 1 mbAite beA$ ? " App eifeAn. "Ua ye Ap An 
cpUge AbAiLe •ouitin." "Hi peACA," AppA rrnpe, "ac 
bA ttimc tiom e 'peicpinc." "bio*6 poit>ne ajau," Ap 
peipeAn, "ni patja 50 mbeimit) Ap tthiLIac An cntnc 
(beimit) Ap trmttAc An cntnc pAp 1 bpA*o, gAn ttioiUI) -j 
Annpom cipn^v e." " bptnt ptnnn coipce (m6]iAn coipce) 
Ann?" AppA trnpe. " Ua, btn-oeACAp (tnot<yo) te *Oia," 
Afi peipeAn, c '-j ca AnA-ACAp opAinn 50 teip rriAp geAtt 
Aip ('nA cAob). Upi btiA^nA 6 pom, ni p&ib te peic- 
pmu ac ^aLLai An cpeAnA-iriintinn -j *oo bi An AbA A5 
pic 50 iriAtt, pe mAp beA"6 u^ijneAp iiipui. Ac Anoi| 
ca poc An TTiuibnn Ag cApA-6 50 cmg (roeAfi ; c^p^i-6), 1 8 9 

ca f ocnAin nA h-cnbpe -j jbeo ti^ CAinnce •} gAiptie (be 
cboipnc) rn6n-*ocirnceAbb ha h-Aiue. 

piiAineAtriAn fiA-oA^c An (ConncAiriAn) An nitnbeAnn 
[50] "oipeAc -j An §pAn A5 "out ye. " 1f mop An 

C-ACAnUJAt) ACA CAgAlUe (cAgUA) An An pSO^Ab," ANf A 

mire, " -j ir bne^j (fobAp^c) An c-AUAnujAt) *o' e-inmi? e." 82. 

bi feAnt)uine Ann A^uf bi cuijjeAn no feifeAn mAc 
Aige Agtif bi*oif coicceAncA A5 bntngm A^up A5 AcnAn 
be ceibe, 1 "ouneo 50 nAib An *oume bocc ciApAice aca. 

T)o -oem ye a xnceAbb cun a cun iacaUI ojica neit)- 
ueAc be ceibe ac *oo ueip Ain jbAn. pe 'oeineAf) ctntrmijj 
ye A]\ feijrc. Ctnn fe y ior An nomnc fbAC geAinm, Ia. 
*6em fe *oonnAn "oiob -j "oo ceAnj^Aib ye 50 T)buc iat>. 
Annfom t)o jbAo-oAij ye cinge An a cbAinn ttiac -j 
•oubAinc beif An ttiac cnionnA An *oopiAn a bpfeAT). 
Uug feipeAn j:e, ac 1 n-Ain*oeoin a T)icibb "oo ceip Ain e 
'bjAipeAt). Annpnn vo x)eiti An CAnnA mAC An cbeA-p 
ceA-onA, i nA rrnc eibe 1 nx)iAit) a ceibe ac -oo ceip onuA 
50 beip 

Annpom "oubAijic An" c-ACAin be *oume *oe piA 
]?eA|\Aib 65A An t)6nnAn a pcunAt). tluAin a bi foin 
"oeAncA Aige, cug fe Aon cfbAc AniAin *oo'n ye&y aca -j 
•oo bpir 5AC emne a fbAc pern $An Aon *ouat). 

"peACAit) Ain pn, a cbAnn 6," Anf An feAn*oume, 
"ni neAnc 50 cun be ceibe. An £ai*o a cuinpt) pb be 
ceibe, ni y eAt)f ait) emne Aon *oiojbAib a t>eAnAiTi *oib \ 
niA cug&nn pb t)piim bAtriA be n-A ceibe nib Aon bAC An 
emne An bAiri uaccaij\ 9 y AgAib bAicneAc onAib (a coib 
•o'lirnpc bAitneAc 0]iAib). : ' go 

83. 

buAib peAp beip An -ocpmp 7 "o'piApptnj; pe iMob An 
bpeACA-OAp a CApAbb. 'OubnADAp beip nA peACAt)Ap. 
"Hac CApAbb bAn e ? " App An peAp cpionnA. " SeA-6/ 
AppA 'n CApnA -oume, " CApAbb bACAC bAn." " SeA*6, M 
AppA 'n cpiorhAf) *oume, "CApAbb caoc bAn." *OtibAipc 
An peAp Annpom gupAb AiribAit) TriApbingeA-oAp a CApAbb 
-] U115 pe 50 -oci An bpeiueAtri iad. TDubAipc An peAp 
cpionnA nA peACAio pe pem An CApAbb 1 n-Aon cop -j ac 
50 bpeACA pe cburii Ap An mbocAp. ""OubAipu peAp eibe 
50 bpeACAit) pe pem piAn -j nA pAib ac piAn cpi gcop : 
gup Ap ei^m a cipeA An ceAupAtnAt) piAn 1 n-Aon cop. 
T)ubAipu An upiotTiA-o *otnne 50 pAib piop Aige pem 50 
pAib An CApAbb caoc rn Ap nAp iu pe An peAp ac Ap Aon 
cAob AtriAin *oe'n mbocAp. Caiu An bpeiceAtn iat> a 
pcAOibeA-6 tJAii) Annpom. 

"S° gcuicigit) T)ia [*oo pAocAp] beAU," AppA SeAtnup, 
"ni , 6eApni6-OA , o 50 -oeo do *6eA5-cpoit)e (thAiceApAi) 1m 
cAob." " tli pm cpAcc Aip (belt A5 cAmnc 'ha cAob)," 
AppA peAT)Ai\. ' (> Oia 50 *oeo beAu -j 50 n-eipiji-o &n 
c-At) beAc." "belt) pom niAp ip coib be T)ia," AppA'n 
peAp eibe, " ac CAicpeA*o beic A5 cup An bocAip *oiom." 
Oit)ce citun cneApcA *oo b'eAT) i. bi An jeAbAc 'nA 
ptnt)e 50 h-Ap*o pA ppeip. bi An bouAp uipim -j *oo 
cnAg nA xmibbeogA (bibbeogA) yeoix)ce pe n-A copAib. 
bi oipeA*o cmmeApA Ann gup peAt) pe a cpoit>e 'cboipmc 
1 e Ag btiAbAt) be pocpAm. Hi beothpAt) pe (ni beij- 
peA*6 bpireA*6 cpoit)e £>o) peACAmc ca)\ n-Aip. bi An 
bAibe -j An cpioucAm beApciAp (Ap a cub) *j An •oottiAin 
mop op a 6otHai|i (poi nnp) attiac. 9i 

83. 

OtiAib re cuca ifceAc -j ni uuirce conAic ye An 
fA^AttC tia cA^ing re p&|i beA^An : -oo f nAp ye An 

CAibin o'a ceAnn. " T)em An c'ajai-6, a Pa-oaaij, a 
true 6," Ar\r' An r AjAnc, " ni bAojAb *ouiu. \)'y ei-oin 
50 bt?eA*ot?A-rA uuAijurg 615111 -oo uAbAinc *oumn 1 
'ocAob An nAfbA ro aua An rmbAb amceAbb SA"6b -j 
ConmAic." " ^AgAm be h-UA"6Acu, a AcAin, jjunAb m 
e T)i|\eAc a uuj5 Annro Atioif me -j ^tiji bAg a pibeAr 50 
mbeAX) curAc Aj^Ajc'onoin opm." 

An c-ArAin peA'OA]\. 86. 

*Oo boipe Hi nA SApAn a t>ci jce Ar\ *6a mibe -j ctnj 
ceAt) t)i)ine *oe •oAomib nA ciiAice -j Annpom t)o ctnn re 
lACAbb (-o'pACAib) oncA pbije 'jeA|\]\A'6 *o'a Apm uni 
rnA coibbcib. X)o bptnj re ponmp "j e bAn-ceApcA 
(ceApAice) Ap An mbtntnn ptiAipij reo "o'peApAib nA 
pbiAb a bApcAt). Ac bA jeA]An gup cApttnj An^cnA 
'oe'n tube f 6\\z y a cpbije Air\ : — popcACA, cpAmn a]a 
b<Np, ctiArA pobtnjue, utnnnue Ap bo^At), mAp An cuaid 
nA pAi 5*01111 pi An bAp 50 com. S&n Am gce-A'onA bioo 
n.\ 5^°*o^ 1 ^ A 5 CAbAtpc pogAnn[A] ye coicceAnuA -j A5 
mAnbA*6 mopAin -o'a ctnt) peAp. 87. 

ConnAic mAccipe rcACA cao]\ac A5 mbeAp A|\ 
cbiACAn cnuic. 13a miAn beip ctnt) aca a beic be n-ice 
Aige. 11 i beijpeAt) e^bA v>o UAbAipu rue a, mAp bi 
mA'opAi 'a bpAij\e. £e -oeipeAt) cunrmij ye A|\ feipc. 9 2 

*0'Aimfi5 f e cpoiceAnn caojaac -j t)0 ctnpi mine e -j ttia]A 
f m 'oo ]\Ainij5 teip nA CAOipe t)'ice aja a f a^cacc a ^An 
poy (-o'emne). 

Tlioi\ ye&v An c-AOt>Ai]Ae a -oeAnAtri Arrive ca*o a bi 
aj irnueAcc Afi a chit) caojaac, ac t?e *6ei]AeA*6 cuj -pe j:e 
n-oeA]AA caojaa, t)A|A teif pern, -j i a$ bjAeic aja fco^riAig 
a]a caoijaij eiLe. T^Aicm -pe lAicpeAc juja m&ccif\e bi 
Ann, -j -oo 1U15 aaja "| "oo cpoc e gAn pumti moitte. 

bi AO"OAi|\i eite A5 gAbAitc cAijAif *j 'o'fiAFfAuig- 

eA*OA]A T)e CAT) T)0b' AlL teif Ag CJAOCAT) nA CAOJAAC, AC 

niop *6em feife^n ac An ciAoiceAnn a bAinc "oe -j a 
ueAf pAinc T)6ib nAC c&ojaa a bi Ann ac inAccifAe. 

88. 

*Oo uuic jAomnc v'&]\ y aa j-oitntMb 1 *ocof ac An caua, 
An f ai*o a bi An *oa fttiAJ ucc t,e h-ucc. Annpom *oo 

CUJAT) An ]?OCAt *00 fnA tl-OJjtACAlb *J t)0 leAUAt)A^ 

aitiac 6 n-A ceite Afi 5A6 UAob *oe'n bocA|A, 1 x>cfAeo, 
nuAi]A a UAimg nA JaaUI 'nA n-iot)nAib T)ttnuce Anio-p 
cun nA hAice 'nA -pAib nA ctocA Ajuf nA cjAAinn aja tAft, 
50 |iAib nA V1-65LACA 'ja tAtriAC 6'tt t>a CAob 1 '£a 
teAgAt) ttiaia a beAgp i;eA|\ te fpeiU t1iiAip\ a connAic 

nA 5^ 1 ^ Ari bATTIAC 0JACA 6'n *0A CAob -J nA |?eA'0JAA'0A|A 
Ca'jA ATlAlt *66lb COf X)0 CUjA Afl UAtAttl, ip AlTitA1*6 A 
CAltteAT)A|\ A meAbAipi. bi An CAOIfeAC A "o'lAJVpAIT) A 
CU|\ pACAlb OfACA fCAT) "J feAf AtTI, -J lAX) A£ |A1C CAIflip, 

^An VUnjAe ftnrne 'cupi Ann. *Oo fceAtAT>AjA nA h-Ai|Arn 
Af a tAtriAib. Tli h-e fin yem, ac *oo CAiceA*OA|i *oiob a 
mbpiACA, 1 vr]\eo ^u\\ ^e^e-ve a •6'freA'Of AToip ah 
caLatti a cu]a -oiob. b'm niAp bA trieA-pA *66ib e niA]A 
to'a seipe *oo picp'oif 'feA*6 bA ttiAice a cojAci ia*o. 

An C-AtA1|A PeAT)A|A. 93 

89. 

fluAijA a bior An fcoil fA cpeAnA-fAojAb, ni jtAib 
nAtriAiT) bA itio a^aiti nA bAinibe. Seo rnAn a cAnbAio 
rm. An rriAijircin a bi AgAinn, jreAn AnA-beAg "oo 
b'eA*6 e, ac bi beic Af Aib Aije -] put) bA trieArA ha rom, 
ptAU trnlbceAC £a*oa. " Anoir," At)ei]ieA , 6 ye •] e Ag 

|\AfUAlb fiOf -| fUAf -J A£ fAfCAt) T1A fbAICe J?6 tl-A 

ArcAibb, " ua bAipnte AijMce Ann -j -6a pobb Ann -j *6a 
cone lonnuA. *Oa tnbeAt) An bAiyube bAn *o'inpce -j 50 
x>CA|\|\AiceoccA An cone uiop x>o beA*6 An bApiAite p-obATti 
1 gcionn -oeic noimeACAi ; ac "oa rnbeA-6 re j? obArii *j 
50 beoj^A tnrce ifceAc Ann unit) An bpobb ciiAf, "oo 
beA*6 f e b^n 1 gcionn da noimeAC De-Ag. Ctnn 1 $CAr 
Anoir 50 tnbeAT) An bAinibe bAn, -] 50 DCAnnAiceoccA An 
-oa cone 1 n-emt?eAcc cACAin a beAt> -pe 1 n-oirc ? 

gniiAgAC An UobAifU 90. 

Hi be aca notriAm-'pA jjnioriiAncA ITI&ebfeAcbAinn t>o 
noccAt) Annro. Ac ir eigm a beiniu§A*6 50 p\Aib cun- 
pAitie An cfAojAib u*o 50 p'on-AnAcnAc; gun U15A 
cAin"oe nA nAitrme bi aj TTlAelfeAcbAnn tnAn "oioJAb Aft 
a niA§Aib pem ; -j, rnA CAibb re An Ajvo-nio §acc, jjunb e 
bA trio bA bun beir nA An iottiat) nAiriroe do beic Aige, 
1 6ad mi-A-ottiAnAc do beic A5 a bucc gAOib be ceiLe 
pAn Aitnpn ud -j eAf AoncAr do beic eADAncA d'a nein. 
Hi beig]?eAT) An c-e-AD pom *ooib cuidiujad le TPjAeb- 
peAcb&nn -j e 1 DceAnncA A5 t)niAn ; b'e An c-eAt) 
ceA-onA *oo cuin 1 n-AcnAnn 'nA ceite iad 1 ^CnAoib 
UubcA. Ha bei]\eA*6 emne leir, atticac, gun lonnAn -po 
1 a ]aad nA ]AAib mumnceAjA Leice THoja 1 n-AC]\Ann ? nA 94 

ceite. biot>A|t. Ac rnA bi nAinroe Ag bptAti -oe 

■oeArcAito iia cj\oda, b'eijm Doib tube jjeitteAt) do, 

I1UA1J1 *0'01|A fOUl "00. 

Sceitg tiA Sceot. 

91. 

T)'^i|Aij fe nA ctiAi}Mrci UAubAfACA 6'n 1lltinu\in. 
Di re A5 mAcctUMri opcA Af reAD 1 brAD, Agur atj cup 
if A5 ctnceAiii 1 11' Aijne petn feucAitic conur a uiocpAD 
fe aji An itjaIa]\ a beijeAr. Ua]i eir a riiAcuriAifh 
foCAjuiii; re a Aijtie A|t cad a DeAnrAD fe, ac niop" cuj 
fe Aon btthjte eotAif t)'v\oinne An cat> a bi ceApAice 
Aije a DeAriAni. pe ]uid a bi ceApMce Aige a oeAnAih, 
nio|i b'robovin do ccacc f& liluriu\in, cun a De.MiuA. 1r 
e jura a Dem pe tiA a leijmu Aip 50 |\Aib fe cojtca De'n 
fojbumi ; ha ftAib Aije aji fgAu a cihd pojU\mA ac ah 
DeAbbAf Ajup An u-ocp<Np Ajup nA]\b potAiji do gAipm 
eijm eite beAUA do CApAng cmje. 

An c-AuAin peADAp. 

92. 

Di reipmeoip compopDAc Ann rAD 6 -j bi cb.\nn riiAC 
cMje, -] if i«yo a uojad An pA0jv\b 50 bog. Di re 
CftiormA -j e 5 An beic aji yajnAih. 

Uaiihj cAom cjiom bpeoiceACUA Aip, La; 1 6 trioctng 
re 50 pAib re A5 Dub cun bAir, do gtAO-oAij fe cinje 
An a cLvmn nu\c, " A clAnn 6." Af feifeAn, "fe mo 
coniAi]\le "oeitteAnAC Dib jAn p^ApAiriAinc beip An 
bpeiprn a bi <yg a]a peACU pmnreA]w\ib poiiu\inn. *Oo 
C115 m'ACAif nti 11 Dom -] e v\j rAJsNibc boo p. Da itiaic 
Liom ATioif An pun foin a UAbAipc Dib-re. T)ub<Mpc fe 95 

liom 50 bptiil fcof Ain^i-o 1 brot,Ac 1 n-Aic eigmc fA 
caIa™. ac niop peAOAf a oeAnAm attiac ca b-puil re. 
*Oa bpij pn 3 com Iuac ruvm if bei*6 ah pogmAji bAmce 
Aj-j&ib, cuajvo 11151*6 50 mi on ir 50 cujiaitiac -j cauti 
■oeiriinijjceAc 50 rnbero put) ttiaic AjAib *oe bAnp bun 

fAOCAIJI." 

Hi bAoJAl 511 \\ *6eA]\iriA , OA*OAn~ comAinbe An creAr- 
puiYie. Com Iuac ij* bi An c-AnbAn bAmce, pu*o A5 
topj An ^1)151*0 aj\ a nm'ceAbl iA*o-rAn. T)o noiriAn- 
ax)A|\ An tube o]\Iac *oe'n breinrn Anir -j Anir eibe. 
Hi b|ruA|wvoAn An c-AijujeA-o, ac An bbiAt)Ain do bi 
cugAinn, *oo uinu nu*o ahiac *oo cuip ion5AncAf oncA. 
Ha bA]i]\Ai bi aca, biot)Att nio|* rtuinre 50 mon nA 
bA|i]AAi riA 5C0iiiA]irAn. 

1 n*oeineAt) nA btiA*6nA -] ia*o A5 AireAiri An ueAcc 
irceAC *oo bi aca, 're -oubAinc -otime *oe rnA "oeAnbnAic- 
nib a bi rior 5eAncui'pt;e ha An 6111*0 eibe; " 1r *ooic 
Liom fein 5U]AAb e reo ati rAi*6b]\eAr 1 brotAC 50 jiAib 

TTl'AUA1|\ A5 CAJJAIjtC DO." 93. CeA]voAit>e hkmc *oo b'eA*6 UA65. Hi jiAib 'nA 
pAnttoirce rem. nA b'yei'oin 1 jCiAjirAroe, peAji *oob' 
freAjiji a cmnreA-6 cnu*6 re cApAtt nA cUvp a|\ ceACDA. 
Ac mAp rm rem, ni jiAib Uadj gAn a tocuAib rem. 
If x)6ca nA]\ CAimg jiiAm La AonAij; nA mA^gAi-o nA 
reicri UAD5 aji ppAit) Citt Aipne -j ip jio-AnnAm a 
bi re ceAcc AbAile cjtAcnonA gAn beic ru5Ac no 
b'-peroin Ap meipge. X)a n-oeAjirAo einne te Uat>5 aj\ 
mAitim Lacj [ah] AonAtg, i( An brtnLiji aj -on I 50 C1UI 
Ai]\ne nrom, a CAi-65 ? ' : ' pe An rjieAgjiA a ^eobAi) re, 9 6 

"tli feA"OAp," no " b'feiDijA t>om " — y An * Am ceAt>n& 

Ag bllAt/AT) btntte T)'a CAfUJA A]A An lAjAAtin TIO AfA An 

inneom, com tdaic ly t)A mbeAt> ye a jaao, " 1f mopt aca 

JMOf UA1C." 

beijAc £eAp. 

La "oe'n cpeAn-Aimfip, nuAip nAC p^ib "olijeAt) nA 
cipe coin geiiy* A'f aca 'fAn Aimp|A-feo ; *oo c6mnui£ 
bei|AC x)eA|Ab^ACAp *oe mtnnncip StnbleAbAin 1 mbAjAun- 
cacc *6um nA CiA^]\Ain, aja ceAnncAp fleiT)in no Cmn 
1TIa|\a 1 gConcAe CiAppAije. *Oo bi fAi"6bpeAcc aca 
50 beojA Agup m6|\An p^cmuip. *Oo ce<vp "oume aca — 
An ye&y bA fine t)iob — aja cAifbeAn -oo *6eAnAm Ajuf 
•otib&ific ye be n-A -oeAiAbjA&cAijA 65 50 n"oeAn]:At) ye 
CAifteAn t)A *ocmb|AAf) ye congnAm *oo. "UiubjAAi-o 
me," aja^' An t)eAtVbpAc<MjA 65. "THa cugAnn cu," Aj\f' 
An feAp cpionnA, "citTb|tAr6 mife congnAm miic 'nuAiji 
a ueAf cocAiT) tiAic CAifteAn x>o *6eAnAm ac cAbAifA-*pe 
conjn&m *oomfA Ap -oct-nf." *Oo copitnj An T>eAjA- 
b^ACAip cpionnA Aguf "oo cuip ye An obAip aji bun Agtif 
•oo beAn fe tie no 511^ cpiocntng f e An CAifbeAn. Ann- 
fAin *oo coining An -oeAiVbjAACAiti 65 (aja) a cAifbeAn a 
-oeAnAin Agtif niop 'oem An -oeAtVbjAACAip cpionnA rriAic 
•o'a focAb. *Oo beAn An ye&y 65 *o'a obAip no gup 
cjAiocnuij -pe An cAifbeAn Ap a f on yem, Agtif bA 
bpeA^UA e 'nA An CAifbeAn eibe. T)o bi eti-o aja An 
•oeAjVbjAACAip cjAionnA 1 -ocAob An cAipbeAin *oo *6em An 
ye&y 65 -oo beic 50 mop Agtif 50 jAo-mojA niof bpeAgcA 
'nA a CAifbeAn fern. Ay y Am x>o coining An cac. 

Sbiocc Af An ' 1pifbeAbA|A/ 
* or 1 e Ag ouaWo, "|j\l., fan am ceA-onA. foy ti^6 mop. 97 

95. 

An pAit> a bi <mi pgop&ioe^cc -] An f5^t p^nnMo- 
eACCA An rmbAb Ag An tiop, bi grip eile Api pubAb f a 
t \oiti 5 . 

ui beipc biueAmnAc, auaija -j a ttiac, 'n-A jjcomnume 
^a' coriiunf AiiAcc. SocptnjeA'OAp, An oit)ce fin, 50 
"ooucp Ait>ir "j 50 ngoiDpiTxY c&o]\a 6 SeAjAn An LeAf a 
fern. 

T)UA1]1 bi Am mAi]\b ha hoit)ce aca, *oo jbuAi-peA'OAp. 
Hi |\Aib, T)&\\ Leo, aic bA"6 butjA bAOJAb T)6ib, cum An 
cnoicmn "oo bAinc *oe'n CAomig, riA An cumne ceAt)nA 
ut) ^a' noibig, uoif 5 An *opoc-Ainm *oo beiu a|\ An aic. 

" 1mci 5-re," Ajif An peAn*otnne, " 6 Y ajac ^ca ah 
6150, -j cAbAijA beAC An cAOpA, -j nAJA'O-fA 50 cumne riA 
fioitje, -j beAt) Ann nomAu." 

'O'imcig An pe&n 65 pe *6em nA CAopAc, -j *o'imci5 
An reAn*oume -j *oo bung pe fA bpoium 1 jcumne nA 
-poib^e, -j bA §eApn ju]\ cuic miogAnnAc cot/Iaua Aipi. 

t)A §eApip\ gun Ai]\ig pe nut) 615m -oo "otnpj e. 
T)'ai]M5 fe An twine aj ueAcc 1 e aj feiT>eA*6, ye mAtt 
beAi) uaLac ai]a, CeAp fe, *o&n n*ooic, gun b'e jreA-p n<s 
caojaac a bi Ann. Hi he feAtt nA CAopAc bi Ann, Am. 

An c-AcAin peAt)An, 

96. 

A|\ mAi*om AtriAipeAc, nuAipi einij; fe, *oubAipc An 
roAijircneAr ^ el f 1r nceAcc -j cireAn monA a cAbAi]\c 
ipceAC. T)ubAipc re nA p\Aib emnit) 'nA riiAjtgAf) rem 
ac nA bA 'AO"OAi|Ae^cc, " Agur," Ap\ reireAn, " ni cAbAp- 
p a mo ftnpeA]\ Anei]\ -com, com mAiu rom." HuAipv a bi 
a bpeicpeAfCA icce Aige -oubAinc An mAijipcijA teip : 
" UeAnAm ope Anoip, a SeAgAin, 50 *0CAirbeAnrAi-6 me H 9 8 

-Dine ca scomAinp-o cu nA bA." biiAib An beiiAC aitiac, 
-j nio|\ -oeA^iriAi-o SeAJAn a cbeic a b|Aeic beij\ Uai^- 
beAin An niAijifcijA *oo Annf om ca n-AotiAifipeAt) ye nA 
bA. " Ajuf Anoif , a SeAJAin," aja reipeAn, " ca emnit) 
AtiiAin AjAtn be }aa*6 beAC : gAn Aon bo 'beojAinc 
(beijpnc) ifceAc f a coibb pn ciaja, no, mA beojjpMi^ m 
b]:Aj|:Aii\ a ctnbbeAt) i, nA mipe ac coin beAg beAC* 
" Cat) ca fA coibb," AjifA SeAJAn, "a coimeA-ofAT) UAim 
i?" "Ua cjai' [Vi-]acai5," A|\fAn mAijifci]A, " -] nib Aon 
b6 A flA^AT) IfCeAC A£ C|l1Abb OflCA tiA 50 gcoimeAT)- 
y Ai-oif. "Ca f ice bo beijAce (beAjACA) UAim be bbiAT)Ain 
aca, •] CAim, jeAbb beif , cjAeAccA aca." " Ua 50 mAic," 
a|^a SeAJAn. T)o comAin ye beif nA bA cun 50 *oci 51111 
•oeAJAit) ye 50 t)ci An coibb -| t)'i?eAC ye A}A An jcbAi-oe 
1 aaa An jcoibb 50 mAic. Tlio^v beoj ye Aon bo ifceAc 
Ann An bA fom, 1 *oo CU5 ye 50 beijA AbAibe gAn Aon 
cftAnn 1 n-eAfnAth ojaca. bi An mAijifcijA AnA-buit)eAc 
oe, 1 -ocAob a jreAbAf •o'ao'oaji ye iat>; 

ConcubAjA 6 T)eAfmumnA. 97. 

^y mime & cinn nA btiACAibbi eibe A5 eAbuJAt) beo 
6'n ]Xoib, -] ni jAAib ojaca emne gii^b' A?eAjA|A beif nA 
biom fern bA a CAiceAm Ag jaic 1 n*oiAi-6 eAnbAice no aia 
bo|Ag neAt) no 1m feAfAm aja pojAC nA hAbnA* aj feAc- 
Ainc a|a nA h-iAfCAi]Aib. Ac bi eAjbA An -oomAin opim 
|AOim m*ACAi]i. 1f Ann Am a JAb ye aja a cbomn, ac 
nuAijA -oo cui|A f e ctnge, ni jiAib bAm fA6-eAT)C|Aom ^150. 

or li^b^rm (3rd or 5th declension, pi. Aibne). H1a]\ je^tt Ain feo, ttia bi e^t^N onm *out t &\\ fcoit -j 
mo ceAcc j^n a beic * fogtumuA a^atd, bA mo nA rom 
m'eAglA eAluJAt) f 6 rcoib, m&n bi 'por AgAm 50 mAic 
50 mbeAt) rtAC 1m coin fA bAite, *oa mbe<v6 pop A5 
m'ACAin nA nAbAr An rcoit. 

bi peinmeoin 'ha cothnuroe 1 n-Aice Unne -j ni nAib 
Aije ac An c-Aon-mAC. J Com-Aor T)om-rA -oob' eA*6 
An buACAitt feo. Hi nMb Aon ceon& Le 'n-A cteAf- 
Ai"6eAcc. *Oo feAfocAt) ye An T>nuim CApMtt -j An 
CApAlL A|t cor-m-Ain"oe. 1r mime *oo connAC-rA e 'ha 
feAfAm An b&nn a cmn An j:aU,a An "onoici-o. Hi nAib 
neA-o em mr An aic 1 gAn por *oo. 

beinc £eAn. 

98. 

PeAn meA*66n-Aorx)A bi 'n& comnui-6e 1 n'AonAn 1 
OC15 beAg t)eAr ceAnn-ctuje 1 n"oeineAt> An -onoc-f A05- 
Ait. Hi nAib U15 nA cneAb 'nA comjAn, Agur ni nAib 
cniAtt t)uine nA 'OAonnAi'oe Ain 6 ceAnn ceAnn *oe'n 
bti<v6Ain,nA beAnn Aige opcA. Dico re moc 'oei'oeAnAc 
A5 obAin 'f A5 ^no 50 -oiceAtA&c *oo -pem, ^An emne 
A5 cun cuige nA u&it), A^ur nion beAj teir *oe cunAm 
-pom gAn -OAome eite beic a$ -oeAnAm meAnbAiUl 'oo. 
\>&t mAic An -potAupiAi-oe cum a cige bi^ e, Agur bi a 
p&n Ain, ir An cAob nA fgotb "oe'n cij biot> An jtuacc 
5,511 r An bpiAon. tli aj bnAC An comunfAin a bio-6 -pe 
cum lAfAcc nA ViAire oibne •o'^ajaiI Ia eAnnAij, tia 
cum uojiAit) a jAntJA beAg x>o cun 1 "ocAipge ipe comAin 
nA 'oommne. 

feA^ur pmnbett. 

* £An mo ceAcc a belt. 

t For a discussion of this construction, see IfUfteAbAjA ha 
SAexnl^e. 

J 0^ AOI1 1T)AC ^ttlAITl. 100 99. *Oo bi bAincneAb&c bocu Ann y&vo : ; 5 . *j t>o W 
cniun mjeAn Aid. *Oo bi bei j\c aca 'ha tnnAib oja 
ei|Mgce pjAf. An upiortiAt) ceAnn aca bi fi niof buJA 
-j nior 6ij;e nA An beinu eibe -] ir e An Ainm a cujAitn'r 
tnnci nA THoinin. b'e An jno a biot> tn^ci -pin *oo 
•oeAnAtri $ac Aon La nA a$ A0*6AineAcc §AbAn a bi a$ 
An -peAnA-trinAoi. 

Da iho 50 inop An cion a bi A5 An itiACAin An 
Tflotnin nA An emne Wn beinc eibe, 1 tnAn geAbb Ain 
pn CAimg 6ax> 1 btnbe 0]\ua cun tTloinin . ". . -j niiAinA 
biot) An triACAitt Af An rnbAibe bi-oir aj c]\oid te TVIoinin 
1 A 5 gAbAib innni. T)o t?UAij\ An iiiacaiu aitiac e pn -] 
T)em p AnA-buAitnnc -j cniobt6iT> Aigne •61, 1 j;cAOi,t 
niiAin uajaX) THoinin AbAiLe jac Aon cnAcnonA .... 
cio*6 f fi a rriACAin* Ag 50b. *Oo ceAp ri 'nA liAigne 
-pern 5tir\b AthbAit) a bio*OAn A5 cAbAinc An coin ceAT)nA 
*o'a mAUAin t)o tu^Ai-oir *oi fem. Di TTIoinin -j a 
niAUAin f a cyuobboi-o -pm A)\ f eA"6 fCAUAnri 1 jcaoi nAn 
ctmrnn te TTIoinin nA be n-A rriACAin* An UAin a 
ptiAn A*OAn focAb -pbiAbuA 6'n mbeinc eibe. 

ConcubAfi 6 T)eApriiiinnA. 

100. 

c< tfltii^pe," Afi ^eifeAn, "6 pug re onm "oe fotAr 
fAOJAib An fio^Aine beic rem rinAcc AgAtn, ctnnreAT) 
irceAc Anif e, Ajur ciub|AA*o gneAr eile *6o UAim rem — 
ni rei*oin 50 brtnb Aon bjttiTo onu ! " " & -otnne tn' 
An&nn," AnrA pAroin, " AjjAin do -oioJAtuAr A1]\ 'n £ait) 

* For the repetition cf. 78, note 1. 

-f Probably 1 ^caoi . . . 50 opeicexvo, the narrator having 
probably forgotten sequence to 1 gcAoi, owing to long explanatory 
clause. Notice that no word can go between 50 and its verb. 101 

■oo beiti fe Ag^u." X)o Gtnji pe a *6a oipeA*o uifce Le 
poc An mintmn Agup *oo bi ah ce<yo UA1|1 &f fLi$e n&f 
b'emnio a bfUAif fe Ap X)cuif 1 gcoitinAipt) oo'n c&|inA 
h-uAip. *Oo caiu p.\roin ^ itiaIa A]1 a *6pom Apip, ^gup 
nuAiji a cuaio fe cathaLL oe'n cpbige *o'piApping fe 
-oe'n peAji An flAib fe cojiua *6e f6f ? "If me aca," Ap 
reifeAn. " 'SeAd, if iridic Liom pom *oo cLof," A]tf An 
feAf eibe ? " fin mAp if mo LeAnfAO pioc, &m, 50 mt>Aiti- 
peA*o euro De'ti ceAfbAc *oioc," 

P&dji&ic 6 L&ogAifte. 

101. 
00,11115 tTloijiin 1 n-Ai|voe} Aji ah eAC. CoiriAtn pi 
Lei 1 chato fi 50 "oui An c-AonAc. TluAip a buAib fi 
ifceAC cpi*o An AonAc bi gAc emne Ag peACAmc trifici, 
-] tii peA'opA'OAp -oo'n "ooriiAn ce'p b'i An beAn tfAfAL 
opeAg 50 teip; -j 50 mop m6|i bi An tnjitie tfAfAl 65 'a 
ca1dai]\u re nfceAfA 50 geAjij gup tug fi cuppA An 
aonAig 1 pee ac -j 50 jiAib pi Ag oeAnArii Ap An ngeAUA 
cAp n-Aif, Tliopb' e a *6eApm&*o pom* beiu Ag An 
ngeAUA poimpi 7 Le Linn gAbAib cAipip -01, t>'piAppui 5 1 
pe *6i ca*o Ap i Le n-A coiL. " 6 t)Aibe An l/Aithinni/ 8 
Ov]\p' ipe -j Ap go bfACAC Lei. X)o ppeAb An *ouine iiAfAL 
6g 1 n-Aijvoe t Ap a ca^daIA, pern, cun uoacc ftiAf Lei, 
cun cuAijiifg niof peApp •o'fAgAiL uaiul HIa ip eA*6 
bA beAg An cAbAip Doe; -oo bi pi imuigce Ap a pAOApc 
pAp a pAib fe pm * 1 n-Aipoei Ap a cApAbb. 

ConcubAp 6 *OeAfmumriA. 

* Notice emphatic use of pn. 1 

tfiAf|\tngim takes " oblique narration," hence " cvo aj i" 
(«o2 tu). II " ca-o Af c ti " (" direct narration") is used App must 
be used for yiAf ptngim. 

j Notice that i n-*i]voe is very often used for "up "in its literal 
meaning, and may denote rest or motion as here. Cf. cuavo pe piAf 
^n bou<Nj\ ; catiiij; fe p'A]' Liom, etc. 102 

102. 

tluxMjA a bicrc-Aii cArriAtt be&j; a|a An mbocAji 'oubAitic 
Ua-oj te SeAtnAf , " &]\ buAit pitib 65 uitiac ? "* " tliop 
btiAit; cax) 'nA cAob?" " bi pe Annpo uAttiAtt beA$ 
6 f om be n-A ceAc*OA. *Oo geAttAf t)o, ca f eAccriiAin 6 
f om, 50 rnbemn uttAin *oe CeA^AC-m' ; ac ni beAt> \q 
fAfCA 5ATI ceAcu cujAtn Afi mAi-oiri, -j me uaja eif tflicit 
. . . "oo teigmc AbAite, ttia]i jeAtt a^a ha fiAib Aon 
§UAb AgAm. bi 5AC jte f eA-6 AjAinn te n-A ceite 50 
pAbAmAp AfAAon jreAtu^AC. TVAjvotng pitib a 66acca 
tetf, 1 if "ooca nA beit> fCA"o teip 50 mbuAib^eAt) f f © 
ceA]A*ocA 6-oJAinin Hi bAoJAiiAe." "tlAib ITHceAt . . . 
6,5 An gceA^-ocAin Afi mAi*om itvoiu ? " " TIac bptntitn 
ca|\ eif a -pAt) beAU 50 |\Aib, cun jaut) 615m x)o -oeAn&iti 
Le n-A ceAC'OA." " biot) ^esSbt,'' A^pfA SeAtriAf, "gujAAb 
e THiceAb t)0 ctnp 1 gceAnn pitib ceAcc cujac." 

beijAC £eA|A. 

103. 

*Oo fcitnitujeA-o nA fojcA u*o 6'n T>UeAitiAi]A "j t/a 
x>eAfCAib pn bi nA KoitiAnAij ^ac pie bti&*6Ain Ap ci 
CAbAipc pe 6ipmn 1 i ciifA i?e coij\ bio-6 f e niite t?eAii 
jnnt)ue 1 n-OiteAn ttlonA aja ajait) bemne 6a"oaiji Anonn 
6 btiAt)Ain 50 btiAT>Ain A5 -peiceAiti be n-A ctntteA*6 
CAbApcA cun 6-ijieAnn "oo jjAbAit, acc bi cip nA 
TloitiAnAc aja t?tiAi-o An x)OTtiAin pio-fAippmg le n-A 
cofAinc, i ni jAAib ye 1 gcumAf nA tloitiAn^c Apm tAi*oijA 
a t)6cAin x>o bAitiu§A*6 te h-AJAit> 6ipeAnn vo cup ye 
ftriAcc. beAt) yAicciof opuA CAbAipc t?uia te h-AfAm 
beAg. £1115 nA TlotriAn&ig 50 rriAic cat) kvo An fA§Af 
peA|A cogAiD nA feAnA-JAetbit u*o. ^eA]A Af 6i]\mn, fe 

* o^ teAu. f or f poiffeAX) or mbAinjreA-o AtnAc. Future 

tense might also be used. 103 

riiAji A'oeip nA HotriAnAij;, *oo b'eA*6 An cAoifeAc ut> 50 
•ocujait) pAO 5^5^ ct, r A1 1 A *°° corh|\Aic 1 n-A§Ai"6 
AjpicotA fAn AbbAin. *Oei]A 5 1 bbon 'nA fCAi]A 51111 
b'e JTionn 1TIac CumAitL e, acc if t)6ca tiom-fA 51111 
b'e ConALt CeAjAriAC e, ttia]\ ni t^jAt) £ionn 50 ceAtin 
bjAeif if ceAt) bt,iAt)Ain 'ha -oiaii) fut), ■] AijAmijeAnn An 
ufeAnA-fCAi|A 50 mbioo ConAbb CeA^nAc 50 mime ca]a 

LeAf\ A^ U|A01*0. 

ConAn ITlAot. 

104. 

bi cuicim tiA h-oit)ce Ann. t3i CojnnAC •] a mtnnciii 
gAn -pitteAt). bi cui*o *oe nA *oAomib •o'imcij beo, Ajtif 
nA|A ireAt) coimeAt) yuAf teo, aj ueAcu caia n-Aif 1 
n-oiAit) a ceibe. Cinx) aca '£a jaat) 50 yiAib beifAce aja 
nA biceAtrinAig (-nACAib) Ajtif cino aca 'ja |\a*6 nA 

|AAlb. bi 5Af]AA ACA bAltljte AjA tA|A An boUAIjA A|A 
AJA1T) C1ge > 6lAfAmi1'0A AtTIAC. 1ao aj AigneAf b^uy A5 
AiceAiti A|\ a ceite. . . . PjieAb SeA*onA Af a mAccnAm. 
"A 'OiAjAmtn'o," a]a -peifeAn, " t)un An t)O^A i p yo im 
*6iAit) Ajiif 'OAin^m-o 50 rriAic e" ; A^tif put) aitiac e, 
A^tif 1-pceAC 1 bAjA nA mumcuie a bi A5 CAinc. l< A\\ 
11115 at> ojaua?" aii feifeAn. !"Oo pugAt)," aia^a t)time. 
"VH011 iui^a-d," ai^a t)tiine eile. " 'S T)6, T>eiiiiiri 5mA 
inigAT)," A|AfA 'n ceA*o T)ume. "Ha t^eACAii) mo t)A ftnb 
Iaiti CopmAic A]A fCopnAij An fijA moitA ut) a bi A5 
pubAt An AonAig in*om 1 -oceAnnuA SA*6b X)iA]Amu , OA? 
An e |aat>aiic mo fub t)o meAffA bAinc 'oicm?" 
"T)aIua An f^eib," AfifA 'n ciii'mAT) "oume, " ni ireAOAjA 
cax) *oo bei|A SA*6b T)iAiimii*OA A5 pubAb An AonAig 'nA 
ceAnncA." "tli T?eAt)A|\-fA ac com beAj teAC," A|\^a 
'n ceAt^AmAt) -oume, iC nA ni £eA*OAti ca*o t)o beip A5 cij 
l^iApmuoA 1 n-Aon cop ia*o." 

An c-Acaiii peAT)Aii. 104 

105. 

Sub a *oc^ini5 An "opoc-fAog&t, bi An bAite A55 
peireAp eAcopcA, p&Ap da bo a 5 An *oume acu, ac 
nion nomneAt) An bAibe niAih. bi An bAite 'nA 
pAi]\ceAnnA inopA, -j ir ArhtAit) biot) iue An a cion 
pem *oo'n mnbeAp A5 j;ac nt)ume, -] a cion 
pern Ai^e *oe j;ac Aon p&ipc a biot) cupuA — t>eic 
n-iom&ipe no Ap pom 50 pee iotnAipe *oo pei]\ mei*o tiA 
pAipce. Tli nAib a bAC a]a emne ppAUAi no coince 
no 'pe nit) bA itiaic teip a cup 'nA cuit) pern "oo'n pAipc. 
biot) chit) *oe'n bAibe 'nA iriompeAp 5^6 Aon btiAt)Ain 
acu, •] ip AthtAit) bAinit)ip An peAp te CAb&ip a ceite, 1 
pommt)ip be ceibe e nuAip biot) pe ciptn 'nA pcuACAnAib 
acu. b'e ceApu $ac nt)ume La pA upeAcciiiAm t)o beic 
Aige Ap cApAittin a biot) acu, ac niop cuaLai-6 nA 
coir^npAm niAm An *o&pA pocAb eAuoncA rn&p §eAtt Aip. 
tli 5 An a cuipne obnA -j a uuipne bin -j a bpo beA$ a 
biot) 5A6 Aon beAn cige fAn Airnpip pin. SniotiiAi*oip 
a jcuit) bneit>e pern, -j nieibit)ip a gcuit) coipce, An 
melt) a biot) uaua t>e, •} ce nAp riiop e pAgAbc&p 5A6 
emne, niAinit)ir 50 pApcA, mAp nA CAicci oipeAt) 
Ain^it) mp nA piop&ib -] CAiuceAp Anoip. 

Ac bi m<NUi|ic pceib A5 nA t)Aoimb boccA nuAip 

rrieAu nA ppACAi onuA. bA §eApp 50 pAib nA "OAome 

Ag itnueAcc, 1 50 pAib peipmeACA 1 n-&ipt>e uaLL *j 

Abu p. 'O'iniuij cuit) acu 50 bAibuib eibe; -j a cuibteAt) 

acu c&p p Aibe, 50 t)ci nA pAib Ann &cc An t)& cij $An 

beic potAtri. 

peApjup pnnbeib. 

106. 

CtiAit) pi A5 cpiAbb Ap a *6eA|Ab]AAUAipeACAib be n-A 
n-oinneAp. tluAip a bi An beite CAicce aca niop b'e a IOj 

•oe&]\TTnyo An c-ubAtt *oo CAffAC 6tnci -j cug ri *oo'n 
•oeA]\b|\AUAi]\ bA pine e. TD'^eAC re Ain -j *o'inpuc re 
50 mAiu e. "tr neAtri-coicceAncA An c-ubAtl e fin," 
A|\ reireAn, " ca bruAinif e?" " puAineAr 6m teAf- 
riiACAin §." An pre. " fAnAit) 50 roit Anoir," An 
peireAn, "50 n-oeAnr A*o-fA ceicne ceAunAirmA t)e'n 
tibAtt ro. UAbA|^fAit) me mo ceAunAitiA rem 'oo'n 
5AT)An aca Annro, 1 mAnA nt)eAnf Ait) re emnit) teir An 
n^A-oAn nit bAc onAib-re bun jcion rem *oe t)'ice." 
T)em re mAn rm teir. Uu^ re a ceAcnAmA rem Wn 
5A*6a|\ 1 ir no-geAnn a bi re icce Ai$e ntiAin a *6ini5 r e 
An beic aj cnocAt) nA gcor, 1 fin re riAn *] r uAin re 
bAr. " 'SeAT> Anoir," Anr An *oeAnbnACAin, " nAc -oeAr 
a beimir t>a n-icimir An c-ubAtt rom ; *] CAim 'a nA*6 
teAc/' An reireAn beir An n*oeinbfiAin, " reACAmc 
Am 6,6 "oot) teAf-mACAif , mAn ua ri An ci rmn x>o mAnbA*6 
16 "oiogbAtA 615m *oo -oeAnAm -oumn." 

ConcubAn O T)eArmumnA. 107. 

"Ua An c-tnrce AnA-fUAn, a SeAJAm;" AnrA mire. 
11 tli bnAiam-re ruAn e, A^tir *oa mb'Ait teAC teimeA*6 
ir ce6,c mAn mire, ni beAt> rtiAcc one." " Ca An pott 
n6-*6oimm, a SeAJAm," "1r one aua ati eA^tA. ^eAC 
onm-fA." AmAc be SeA^An An An bponc. U115 re 
rcmi]vo neAUA A^nr do beim irceAc 1 tAn An puitb. 
*0'6ini5 re 1 n-Ain*oe An bA]\n An tnrce mAn eineocAT) 
Laca. U115 re cuptA btubbe -j bi re 'tia fear Am An An 
ngAifbeAb 1 n-Aice tiom. Cmn re reo mirneAC opn-r a. 
AmAc tiom An An bponc. Oi eAjtA onm yuu. T)o 
tenne^f ifceAc, ac, nuAin a f UAi]\eAf An c-tnrce A5 "oub 
ifueAc mi ffom -] 1m ftntib (fvnte), niof cuifeAf cun 100 

piAim, ac bior a$ cun mo coy j:um. bi An aiu "001111111 
50 teon; bi An c-uir^e fUAf com h-A|vo tern fmeijin 
^S^f ^ Atl SAijtbeAi A5 -pteAitiniiJAt) 6m cofAib. 
UAimg fCAnnnAt) onm nuAin a bnAiceAf An u-uifce 
60m AjrougAt) fUAf -| A5 "out irceAc 1m beAt. *Oo 
pcjieA'OAf cun SeAJAin Aj;ur connAC e A5 ceAcc cujaiii, 
<sc ni cuimm tiom a cuitteAt). 'O'mntr SeAJAn "oom ah 
cum eite "oe'n -pceAt. 1f x>6ca 50 nuj&r-r a j^eim An 
oume bAi*6ce Ain, Aguf 50 mbeimir Aj\Aon bAi"6ce, ac 
jun b'e coil *Oe 50 nAib SeAmAf ITlAon A5 gAbAit 
AnuAf 1 n-Aice nA h-AbnA Agur cuaLa ye An beic vo 

CU1lieAf-f A AfAHl. 

beinc peAji, 

108. 

UnAcnonA TDomnAig cimceAtt btiA*6n& if pee 6 
fom, bi gAf]AA "oe biiACAitib bAnnA An j^ eArmA bAit- 
ijue 1 t)-ceAnncA a ceite 1 nlnre tlonA Leice cum bAine 
tannine, bi tlojiA niAnb te ceA*o 615m btiAt)An noime 
fin. b'i 1nre tlonA Leice i An a fon-fAn. Hion 
ctiAtAf-fA niAiii a iiiAbAinc t)'Ainm uinui. 

te CAob nA hinfe ca cAnnAig A]ro cAot-f a*oa, Afi a 
nglAo'c-CAtt CAnn&' nA Scoite, niAn if 1 gcnuicin ye bun 
tia CAipn^e pn, *oo biot) tTluinci beA$, 50 n-*oeinit> T)ia 
gnAfOA Ain, aj CAf at) te beAfitA *oo mumeAt)^ -put aji 
cuineAt) An fgoit SAf AnnAc An bun. tTlA'r F 10 P pceAt, 
bi An beA]\tA gAnn 50 teon A5 ITluinci beAj f em, niAn 
'f e *oeineAT) f e teir nA fgot&inib nuAin buAiteA*6 y ocaL 
fA"OA cnuAi*6 umpA y a teAbAn : " TIa bACAi*6 teif rm, a 
teAnbAib, j:ocAt LAi*one ir eA*6 e." 

1f *oeA]ibcA nAn UAimg te tttuinci beAg pumn t)e'n 
beAntA *oo mumeAT), mA]\ ni |iAib pocAt "oe t)'a tAbAi]\c 
fAn mre An cnAcnonA ut), nA cunhneAm Aip. 107 

"SeAt>, a btiACAili, ' ApfA Conn 6, " tii peAftnmif 
niop piA 1 n-Ap gcomti-pocA Annpo. Ua An bAppA- 
teACAp a^ ceAcc Ap mo meApAnnA-fA ceAnA jrem. An 
pAJAit) nA CpopcAipi§ be mumncip eite An 5^ eArm <N 
in*oiu, no An cbtncce cpi n-A ceite if jreApp teo?" 

St^^S^c An UobAip. 109, 

" A SeAtDnA," Ap peipeAn, " ni jat) *6tnt: Aon eAj;bA 
•oo beic ope pottiAm-pA. tlitim Ap ci "oo tnojjbAtA. bA 
miAn biom cAipbe ei^m a "oeAnAtri -ouic, *oa njjbAccA mo 
corhAipte. T)o cboipeAf cu, Anoip beAg, ja pA*6 50 
pAbAip gAn biA"6, ^An "oeoc, $An AipjjeAt). UAbAp- 
£Ainn-pe AipjeAT) "oo *66cAin *ouic Ap Aon comjpbt beAj; 
AitiAin." " Aguf gpeADAt) cjie t£p x>o pcAipc ! " AppA 
SeAXDnA, Aguf uAimg a cAinnc *oo ; " nA £eA*opA An meit) 
pm *oo p<vo gAn *ouine *oo mitbeAX) bet> cuit) gbmneAmnA, 
pe h-e cu f em? " " 1p cumA *6tnc ce h-e me, ac beApj?A*o 
An oi]\eAX) Aipgit) t)tnc Anoip A^up ceAnnocAit) An oipeA*o 
beACAip Agiif 6oimeA*opAi*6 A5 obAip cu 50 ceAnn cpi 
mbbiAt)An n-oeAg, Ap An jjcomjpbl peo — 50 *ocioci?Aip 
biotn An uAin fin." "Aguf ttia pei-dci£im teAC, ca pA§- 
Aimi-o An tiAip pm?" " Ca beAg T)uic An ceipc pm t>o 
cup niiAip a belt) &n beACAp voitjce 1 beimi*o A5 gbuAip- 
eAcc ? ,: " Uai}\ ^e-Ap-cuipeAc. biot) ajac. peiceAin 
An u-AipjeA-o." "UAip-pe geAp-cuipeAc. peAC ! " — 
•oo ctnp pe a Iaiti 'nA pocA -| cAppAing pe AmAC ppApAn 
mop Agtif Af An ppA|\An -oo teig pe aidac Ap a bAip 
CApn beAj t^'op bpeAg btn-oe. 

An c-AcAip peAtDAp. io8 110 *Oa mbeAt) emne A5 ceApiiit 6m m&uAip le* -out 
50 t)ci bAibe An tfltnbmn .... a *o'iAppAit> beAc- 
ctoc (31) pAtAmn An t& a be^vo pi A5 cup une Ap pAtAnn, 
niopb* peApp biom jmo a beAt) AgAm ha beic 1m ueAcc- 
Aipe -j geAtbAnn *6ib n& bioi) Aon -oeAbAt) AbAite opm. 

TtlAi'oin eAppAig no pAtripAi-d, nu&ip a bioip 50 
gnocAc A5 cup fit -j A5 cpeAbA*6 -j aj puippeA-Q b'pemip 
50 Jjcuippi mipe 50 t)ui An ceAp"ocAin teip An gCAp&tl 
. . . . biot) ptnb A5 m'AUAip Liom AbAite 1 j^cionn UAipe 
An 6U115 no rnAp pm. 'Oa bpeicpmn-pe emne eite A|\ 
An mbocAp A5 CAppAc cun nA ceAp-ocAn nio|\ bAOJAt 50 
mbemn-pe poime. tli pAib emnio *oo b'peApp biom nA 
beic A5 peitjeAt) nA mboLg -oo'n n^AbA -j A5 eipceAcc 
beip pern 1 n& pip eibe A5 cAinnc -) Ag cup An cpAogAit 
upe 'nA ceite. ''Cat) a commb com pAT>A cu ?" At)eAp- 
pA*6 m'ACAin tiom. i( 6 ! bi pe peo no e pu^t pom Am -j 
bi m6]\An be *oeAnAiti Aijje." 

beipc peAp. 

111. ' 

X)o t)em tTloipin com itiaic -j cAmAtt pAp a *0UAini5 pi 
'nA pAX)Apc, bi puit 1 n-Aipt)e Ap ^ac emne, peACAmc An 
•ociocpAt) An beAn UApAt a bi Ann An SACApn poime 
pin. . . . bA gAipit) t)6ib 50 bpeACMDAp cuca, A5 
-oeAnAtti Ap An ngeACA .... beAn u&pAb An cSACAipn 
poime pm "j "oo tug pi cuppA pAipc An AonAig ipceAc. 
.... TluAip a bi pi A5 -oeAnMTi Ap An njeAUA cAp 
n-Aip . . . x)0 *6em An *oume UApAb 65 An *oeitneAp bA 
1116 -o'peAt) pe, cun ceAcc puAptei, cun Aicne niop peApp 

* or cun. 

■f Note this as a good example of the uses of conjunctive and 
disjunctive pronouns. Gram. § 209. 109 
A cup tnpci,* ac bA beAg ah cAbAip t)0 e: ni nAib Aon 

p&g&lt A1je Ap U6ACC fUAp Lei. 

UAinij ITIoinin &bAite -j b& gAipiD An nioitt tnpci e, 
niAyi f bi co§a ha cop<\6 aici ctnge.* *Oo bi (a ttiAUAip) 
poimpi -j *oo C05 pi Leici An CApAtb -j An cuLaic eAT)&it; 
mAn a "oem An SAUApn poithe pm. *OubAipc pi te 
tYloipin gAn Aon nit) LeigeAnc uipci ac comAinc tei A5 
t>6AnAtri a gnocA ~\ "out pe n-A "oeiti pern Apip *oe 
h-Aome a bi cuca. 

ConcubAn 6 T)eApriiurhn&. 112. 

tli nAib x>e ctomn A5 Uat)^ 5&bA ^ Aori injeAr, 
ArriAin. 11i pib pi acu 'nA j;eAppcAile A5 "oul An fcoiL 
nuAip "oo bi e-oJAn 'n^ ppincipe-^c A5 a h-AUAip. bi pi 
AnA-ceAnAiriAiL An CojAn -j monb Aon longnAt) e. 
buACAiVl jnAtnriAp, pubAitceAc T)o bi Ann; J niopb 
'peApp Leip beic 'me^pg bu&cAiVli eite mAn e pern nA 
beic 1 t^n f^ACA pAipt)i -] gteo aca *oo ctnppeA > 6 
AU,Ait>in one, tTlAp jeAtt Ain peo, ni nAib teAnb 
^A'bAiLe ^An beic ce<\nAtriAiL An An n^AbA§ 65, -j biot)An 
50 Lein 50 Vi-An-nAigneAc nuAip 'o'p^S pe Ua-oj Ha 
bpom. b& trio An c-tiAijneAp t)o bi An tleitli big An 
jAbA nA An emne eite nu&ip 'o'imcij 6og<\n -j cAomtt fi 
50 pmjeAc 'nA t)i<M , 6. 

beipe £eAp. * It is not a matter of much consequence whether these clauses 
follow the order given in the English or not. The Irish follows the 
more natural order. 

■f If this clause is inverted use 6 for mAf\. 

J or "oo b'eAT) e. 

§ or ^AbAinn. 5 ad a is generally uninflected in singular in Munster. 

ttorgoit." no 

113. 

" Ca*o "oo b'&it teAU AnnrAn ? no mi 0615 teAr 50 
bruit Aon ni-6 le -oeAnArh Aj^Ainne, acc beic A5 CAinnc 
ie^u?" t€ flit AOti-nix) UAnn," ^ppA pAroin, 4< acc bA 
ttiaic tioin beic a$ peAC&inc Ap n^ peApAib aj bAinc, 
mA]i biop fern La, acu -o'lmuij f An popAoin ! " " Seo, 
reo," App An buACAitt, "nA rAijrnip a uuitte -be 
peArcA, acc 5|AeA"o ojtc 50 rneAp . . . . tiiAji *oa fAit) 
•o'pAnpAip* Annro, pm a beio -o'a bApp ajac" " Hi 
^AbAt) t)uic An -ooiceAtb . . . . , a T)Aituin," AjtrA 
p^iDin ; " nitim-pe A5 iap|aai-6 pioc ope, -] b'freit)i]i no. 
pint ptnnn pAJAtcAip ajau, 1 n-Aon cop, ctin beic Ag 
CAiceArh mo boccAine pA cfuit opi f ? acc," Ann' 
eireAn, Ag tAf a"6 te peipg, u CAim-pe corn rriAic "o'peAjA 
teAu : nA cunrmirh J acc 50 bfuitim/' .... " SeA*6, 

bACAC T»1A]A CUfA COTTI T11A1C -o'peAp llOm-pA JJcLoifCI 

Aip reo, a cAi|At)e ! " " SeA*6, peAt)," AprA pAi*oin, 
" -j ^ac Aon puAinne teir, -j 'rpeAnpAinn § *otnc e A|A 
nonneAC, "oa mbeAt) peAp "oeAncA cipc ajatti, rnAp aca 
AjAU-pA cimceAtt ojac:" T)ubAi]Ac An peipmeoip 50 
peApAtriAit, AmbApA, 50 n'oeAnrA'd pe pern ceApc -j coip 
t)o, -j jAn Aon eA^bA beic aija, 'nA cAob pAn *oe. 

Pa"0|aai5 6 1/AojAipe. 

114. 

CiiAit) pe or corhAi|\ An pi -| *oubAi|AC gup ceApctn j 
uai"6 a mjessn t)'peicpinc 50 teijeApA'6 pe i. "1p beAg 

* 'oo is often thus used in Monster before the present and future 
tenses, as well as before the past, imperfect and conditional. 

f A£ cAr-AT) mo bocuAine Viom. 

% Note that many verbs of second conjugation whose verbal noun 
ends in -A-m, make -itri in 2nd pers. sing, imperative and 3rd sing, 
past indie: e.g. AijieAiti, T)'Air\itri re; cmihneAih, -oo cmriimrii re ; 
l/ear-Am, "oo feArAnii pe. 

§ teAfpAmpnn, cAirbeAtip^inn, Ill 

&n bjtig "otnc beic lei," Anr An ni, "Aj;ur 50 n'oeAJAi-of 
fAti *oe jniom* 50 *oeo *oe *6occuinib ceAnA; *oo 
jeobAin-re t)o foit, Am; acu munA niti"6 teAuJ bAin- 
ye&)\ An ceAnn 6'n jcotAinn *oioc mAn *oo •oemeA'u te 
cac eile noihAu." " Uaitti p&jxA," Ajtf An -ooccuin •] 
b'orclAt; "conur reompA m jine An ni *66. T)o bi fi 'nA 
luije V.a leAbM-o, beA^ nAC le beAtAib bAif. *0'o]VO- 
ui£ re An aic -o'f^jAiric fe f em -] *oo ^tajat). X)o £65 
pe AmAc ah ttnb AnnrAn, *oe beinb 1, 1 tug uAppAC nA 
ce utpci 1 AnnrAn cut; cuit) "oe'n mrce 'nA mbei|AbeAD 
i -oo'n mnAoi bneoire. tli cuirce bi oIua aici nA bi p 
'nA f Ann^c§ Apir -j cuAit> pe 5c ping tt ^ ViACAin 7 50 
•oeimm ni mo An u-AUAf *oo bi tiipci rem nA Aip-reAn. 
X)o ^Iaoi-q ye An t)occuip cuije tAicpeAC bonn. 

pA*onAi5 6 t^AojAipe. 

115. 

tnAi*om eibe, bfo-6 cmneAf cmn opm ....•] bAt> 
t)6ij teAC 50 pAbAr 50 b-AnA-olc An y a*o 50 -ocAim^ 
An (| t)eic a ctoj no mAp fin. An mAi"om 50 moc binn 
$An joibe, acc binn mopAn nior pe^pp An An || *oeic a 
ctoj -j 1 gcionn LeAc-iiAipe 'nA *6iai*6 fAn ni bio*6 pioc 
opm. 

ui mo mAUAin bocc 50 h-AnA-boj; biom nuAip 4 
biot) An cmneA-p onm, mAn '"oeAt). Oio"6 pi aj ueif)eA*6 
beAmnAccA -oom, *j, nuAip ni binn A5 pAJAit fcnr, biot) 
ctnpin UAe aici *6om. 

1r 'ooig Viom Anoif 50 mbio"6 AmpAf A5 m'ACAip nA 
nAbAf com -oonA -j x>o beigmn onm a beic. 1r po-mAic 

* T)e §niom might be omitted, fAti -oe gniotfj = that feat, 
■f Of course ueip a^\ might be used; this common and very 
idiomatic rendering should be noted, 

I or eij\i£i-6 teAU — last note, § or -pe flAince. 

ft or 50 -oci. JJ or a. 112 

ip ctnmm biom nuiDin bA 1T1a|\ca 116, pAib mo ceAcca 
AgAtn 1 biop 50 *ootu 50 *oci 50 ]\m1d An rii&ipin nac 
mop CAicue. Oi m'AUAip ipceAc 'p ahiac a t/iAppAit) 
beic tAbb 'p 1 fefur mAp bA griACAe beir. uuc\il re 
irceAC -7 rrnpe pA cipt>m aj ice ApAin ir bAinne. 
" Optnb An piAn imcijce?" App eireAn 50 bog cneAjTA* 
" Ua, a ACAip," A]\rA mire." " VluAip a beit> *oo 6111*0 
bi-6 cAiuce ajjac, buAib ope piop -j bio*6 ptnb ajac 1 
n*oiAit) nA mbo -j ppioc * nA rmon-cbocA Ap bun nA 
pAipce cAoibe. Ua An peAp A5 ceAcu puAr Anoip, -j ip 
micit> nA rmon-ctocA a fspiocA-o Ap." "TTIbei-o emne 
biom?' 5 A]\rA mire, "tli beio 50 poibb." AppA 
m'ACAin. Anoip ni pAib Aon obAip bA buJA biom-pA t 
nA An obAin peo. tli be At) An pceAb com *oonA *oa 
mbeAt) emne eibe bem coip, acc X)o b'e An "oonAp 50 
beip me beic 1m AonAp. 

beijtc £eAp. 

116. 

Di ctnnm nA h-oit>ce Ann ntiAip a CAimj re cun An 
dje AOijeAT). 1 n-Affitpp $eini|\i"6 Ab eAt> e, -j bi An 
Aimpip 50 n-obc mAp be h-Aimrip geimjtio rem. 1 
jcAiteAtti An bAe, bi re A5 peApuAmn CAm^bb Agup 
aj rneAcrA-6 UAmAbb Agur A5 pei-oeA-6 coicciAncA, 1 
-ouneo 50 pib a piACAbA [a^ 'oeAnAm ceoib An geAp- 
Ajtnpu *oo] Ag biiAbA*6 A|\ a ceibe 50 bpeAJ bAlDip, 
niiAin a cuAit) re irceAc rA ppeAbAn pobAm nje. bi 
An -oonAf Ap T)iAn-beAUA*6 Agup a§ai"6 An cpin ipceAc 
Ann Agup An jaou aj pei-oeA*6 nA pop mop-cimpAb An 
upbAip. t)o pcA-o re A^up -o'peuc re 'nA cimp&L. 
TDeAppAT) Aomne 51m ceApc nA beAt) Aige ac mib ^o 
•oci An mAimptip Agup e pem do cup 1 n-itnb Agup 50 

* or pioc, t or ojAm-fA. "3 

gctippAi An tnte fAJAp crojt&c Aip g&n pmnn moiUle. 
tlioji cuai*6. Hi h-e fin a bi umt), bi 'pop Aije pem 
50 mAtc cat) a bi u&vo. *0'peuc f'e 'ha cimpAt peuc- 
Ainc ca jv&ib An teAbAit). puAip fe i. If AmtAit) a bi 
An meit) eAt)Aij VeApcAn a bi tnpci pttce 50 cjuiait) 1 
n-Aon ceipclm Am Am Ap Lan nA teApuAn. 'O'o^jAit 
fe Am ac iAt). Hi pAbADAp 'jAO-jtAn Ajuf ni bAOJAl 50 
]AAbAt)An po ceic. tliop b'piop CAt> e aai pAit) a biot)A]A 
mAfi pm fittce A|A a ceibe jAn jaou nA ceme UAbAipc 
•061b. Socajaihj fe a|a An leAb^it) iAt) com ttiaic A^tip 
•o'peAt) fe e, Agup ctiAit) pe pucA pA beAbAit) cun 
co-oIaca. tliop ctnc puAn nA cot)tvV6 Aip, nit) nAp 
b'longnAt). 

An c-AcAip peAt)Ap. 

117. 

HtiAip a fjpib Seon Sinpu An pjeAt puLcmAp ud 
Ap U115 pe 6AccpA jutibep mAp Amm vo, meAp ^ac 
Aomne gup attiac Ap a inciteAcc Agup Ap a eipim pem 
a ceAp pe An pgeAt. bi "oeApttiAt) a|a -oAome aitiuac. 
1p AmtAit) a juit) pe An pgeA^. CeAnn t>e peAnA 
pgeAtcAib 6ipeAnn ipeAt) e. bi a Lan t)Aome 1 mbAite 
Aua CLiac te tmn Stnpc ^gup bi JgAeLumn bpeA§ AC f u 
Ajup eolup Ap a LAn *oep nA peAnA pgeAtcA a biot) -o'a 
n-inpmc 1 n6ipmn 1 gcAiueAm nA jceAt)CA btiAn ponmp 
pin. Hi peAt>pAt) Suipc gAn ceACu cpopt>A, 6 Am 5c 
h-Am, Ap cuit) t)ep nA peAnt)Aome pm, *oipeAc mAp a 
cAimg Aiccmpon cpopt)A Ap SeAJAn pteimion. tliop 
beAg t>o *6ume t)e p^JAp Stnpu bAttnc An pgeit 
-o'pAgAiL. TTIupA pAib eotup Ap An nJjAeUnnn Aige 
pem ni p^ib Aige ac teAC-copom a CAbAipc *oo peAn- 
•oinne bocc eigm a cAbApfAt) bunup An pjeib t>o 1 
mbeAptA. UAimg pe puAp teip An pgeAt pe'n 6i]\mn ii4 

e. T)o Ltib fe e Ajuf 00 cAf fe e Ajjtif cuj fe a 
inpnc fein Aif 3 ajuj% 50 t>eiihin Ajup 50 "oeAiibcA, hi 
peAOAr a cuait) ah An fjjeAL Leif ah LubAo Ajjuf Leif 

AH 5 CAf At). 

An c-Acai]\ peAOAf. 

118. 

UajiLa 50 ]\Aib Cohhaccac bocc fAn A|tm Sahahac. 
Caitmj opiA 'ha cnonoe aj pnAOineAo "oo aj\ ah ft>e a 
bi 1 gcoin ha rnumncine tfcig. ConnAecAii; ^juf 
CAicibicice a VeA*6 iat), Ajjtif niojt beAjj Leif pn wiAf 
cunrAib caha'daih beo. UaIHI^ TieifCin AJJUf Hei]\bceAH 
aih huaih a bjwvic fe A f Alb *oe f Amnc etui mAfbtnsfe 
Af An fLiiAj; 'ha cnnceAbb. Ac cad a bi be T>eAnAiii 
Aije, 1 fAi5*oiui|ii *f ^ac UAob ve? Iliof b'fenoif Leif 
eA^uJAt) -j niojA b'fei'Oif Leif ha cofA *oo bneic uaca 
•oe bAfif hcaca, pAf iia foi|i. Hi fAib bojA-6 nA 
f AiceA-6 Aije ac bA ctiifce Leif a bAf fein nA fuiL a 

CAH^T) A bdC A1|ij 

^CineAc Ajiif An fLuAj aj *oeijilu AlflAC Clin CeACC 
mon-cimceAUl nA coiLLe 3 "o'Aivoiiijj An Cohhaccac beAb 
a juhha 1 *oo fCApiL fe An c-uhcah fAn Aen. 'O'fjieAj- 
Aijt An nu\c Abb a 6*n genoe e. T)o pjieAb a jtAib 
D 9 eAnbAitib fA coibb, Agiif o'eipjjeA'OAf fA fpeiji aj 
fcneA'OAij. T)'iompinj ha SAfAtiAig ah a fAiL An 
pneAb nA ftiL, ajuh cuifteAOAf An beALAc ceAonA yo\]\ 
■oiob, gAn fttijieAc be h-onoujAt) 6 n-A jCApcAen. )-in 
'nA jecobAt) a bi uaua An oi-oce pn, -j ni pji 'ha 
nt>uifeAcc. bi 5|ieim aji fcojinAij a|\ An gConnAccAc 
bocc, Agiif ■OAjteAg fAigomijii 5 a fCjtAoiLeAO leo. 

YlllAlf A biO"OAH fCAUAfh 6'h JCOlbb *00 C|tOCA*OAf All 

ConnAccAC Af jeij cjiAmn Ajjiif JAbADAn oe piLeAjtAib 

'tlA CO|\p AgUf e Af CJtOCAO. 

FeAfguf finnbetL. n5 

119. 

Ca*o eite cat) a trieAppiTnp ? .tliop inpif T)6ib c<vo 
a ctig cu cun cAinue Leo. T)'inpip -061b $up iAp An 
•ooccuip ope *out Agup tAbAipc teo 'n-A p<Mpu. HuAip 
a bi An tneit) pm inpce a^ac "061b ceApATDAp, ni*6 nAc 
lonjnA, gup cun t^bAipc 'n-A p&ipc a cAinip. bi ACAp 
mop opcA e beic be pAo acu leAC 50 n*oeAnpiT)ip 50 
ponAriiAp An pirn a ™eApAT>Ap a bi ajau be h-iApAiT) 
opcA a -oeAnAiri. Cat) eite beAt) uaic, a *6ume ! beiT) 
fiA*o A5 CAmc teip An n*ooccuip pern pAp a 5 pAT)A. 
'tleoppiT) piA*o *oo $up cuj<yoAp a n^uc 'n-A pAipc. 
TDeAppiT) piAT) teip 50 bpeAg gpAotriAp : "5° *oeirtnn, a 
•oocuuip, ni pAib Aon §a Aj^c-pA be *OoncAt) cup A5 
cpiAt opAinne cun tAbApcA tmn Agup cun a lApAit) 
opMnn jAn *out At) commb. Hi't *oume Ag&mn nA 
pAib tAn-ceApAice Ap a juc A CAbAipU 1 bfAbAp *ouic 
pAp Ap tAbAip "OoncAt) tmn 1 n-Aon cop." CAiupiT) 
piAt) An meit) pm a pAo Ap beAptA coip^ gAn Aon 
pocAt 5 Ae ^ tliririe ^ e1 ^ A 5 ^ rrooccuip. bei*6 caoi acu 
Ap a cAipbeAinc t)6 50 bpuit a T>6icin-pm beAptA acu. 
AnpAn tAbAppit) An -ooccuip A^up *oeAppiT) pe teo, Ap 
beAptA, " Uaitti AnA bui-oeAC *oib, a CAipt)e. bi cuAipim 
AgATn pern 6 cupAc 50 pAib ciaI Agup bpeiceAiriAncAp 
ni b'peAp AjAib 'nA "ooccuip tnAic a cup UAib gAn Aon 
cuip eite ac coipg $An Aon poc&t J^^umne ^ e1 ^ A1 5 e - 

An c-AcAip peAt)Ap. 

120. 

biorriAp 50 moc Ia'p n-A bAipeAc cpummjce a$ 
oopAp nA pcoite. bi T)orimAtt 6 Cpoinin, -] a -opom 
leip An n-oopAp, a$ CAnAT) teAC-beAnn *oe fAgAp *OAin. 
Sciob -oume 615m a bAipeAt) t)e X)oirinAlt ; buAtt n6 

•otnne rpeAc An An- tnbAipeAt) -j "oemeAtnAn tiAC|\6it) 
coipe -oe 50 UApAit). 11io|\ cAicmg pn te *OorimAtt, 

1 1 Atl 5 V^ An cut ^ lr,n oi 1111 "^ 5° f^^1^5^c. " bog 
•oioni," An wire, "tli bogrAt), 50 mb^AnpAin rArAin 
•corn," An re. bi longnAt) onm, rriAn *oo nei-ocijeAr-rA 
1 *OorimAtt te ceite 50 *oiah-itimu 1 gcoiiintn'oe, ac An 
con ro biornAn Ag r Anncu-gAt) a ceite 50 riocriiAn, niAn 
•oo bi tiA gAnrum eite t)'An ngniorAt). CotimAoir *oob' 
eAt) pnn. ^e *6eineAt) t)o buAiteAtriAn a ceite 50 
ceAnn, ac 1 tin An AcnAmn ce nocrAt) caja cumne fiA 
rcoite onAinn ac ITliceAt tiA ITIeine. ting re An bAnn 
ctuAire onm-rA -j An T)orimAtt, Agur t)0 renin re rmn 
50 nuj. " Ueijit) a bAite Anoir," An r e. s< tlei-ouijit) 
te n-A ceite ; ha ctoirnn 50 inbei-6 Aon cnoit) eAt>nAib, 
no bAinreA*o An cnoiceAnn -o'peAn nA bnui jne mr ah 
creAccriiAin reo cnJAinn." T)'£eAc "OoirmAtt 50 h-eAf- 
uniAit eArAonuAc onm-rA, ir "o'peACAr Ain mr An nioct 
ceAtmA ; ac t)0 cuin An iriAijiran rcuAb 1111 tAnri, Agur 
•oubAinc re tiom An tuAicneAt) ir An "oeAnnAc t>o 
rcuAbAt) AiriAc, 1 gCAr (1 t)C|\eo) nAC mbeAt) AiujneAy 
AgAm rem Agur Ag *OorimAtt. 

ConAn fflAot. 

121. 

Sa j^eAnn 5 A T^ T eA "° corimuijeAtD Peij. 'Se rm 
te nAt), gun Ann *oo biot) r i t)e to ; acx bA nut) eite 
cun rior An ca gcAiueAt) pi ah oit)ce. *Oo pei|\ a CAmce 
rem, b'pAt>A ruAn e a uAir*oeAt. tluAi|i connAc-r a i, 
bi pi 'nA reAn-iimAOi big cnomcA, Agup "6a biop-puit 
t)ubA 1 brio|i-Accoim]\eAcc a ceite 'n-A h-eAt)An. bi 
nut) eigm bun-op-cionn Ag bAmc te ptntib peig, mAn 
•oa mbeiteA Ag reACAmc tnnci 50 tiAUf At) t>o ceAtm, ni ii7 

ciocfxvo teAC eAn-bAbb eite T)a bAtiAib beAuAt) *oo 
uAb<Mf\c f e n*oeAnA acc ia*o. tli ctiAtA emne niAm aj; 
fiAti An nAib ctiiAr ha rnon ha mAtA aj\ Peig no nA 

]AAlb. Tli CtJAtA Ag CJAACC A|A A COf Alb nA Att A tAtTlAlb 

iat) ; acc ni't La g&bAt) conm nA ctoirmn T)ume 615m 
Ag cAgAipc "oo f uitib *oubA Pei^. 

g^tiA^Ac An UobAip. 

122. 

" Ca b^tnt teiceit) tflAine 5 e ^TM* A Le V AgAit ? beAn 
bneAg "OACATTiAit UArAt. beAn ciAUliriAn cmrgionAC 

•oeAJ-CAbA^CA fUAf, JO bfUlt bocC AJUf rA1"6bin 

btn-oeAc *oi. beAn t>iat)a *6eAj-f omplAc gun jreAnn-'oe 
An pobAb 'nA n-eirceAnn p AipneAnn Ann. Ua unAim 
a$ otc Ajtif aj ttiaic •61, *Oa mbeAt) beinc bAn A5 
cnoit) Agtir 50 bpeicp-oir Ag ue&cc i, "oo ruAT)rAi-oir 50 
mbeA*6 ri ^AbuA CAnfA, com mAic Agur t>a mb'e An 
fAgAnu a beAt) Ann." "Hi £e<yoAn/ ? Anf A'n mAUAip, 
" *oa mbeAt) SAt)b A5 cnoit) An An mbocAn, An rcA"0|:AT) 
-pi t>a b^eicyeA"6 p tTlAine Ag ceAcc." <c> 06niAire, 
Am bpACAn* moiDe, a mACA!]*," a]a reireAn, " 50 
bpeACAit) mo *6a fvnt i '§a -oeAnAm A^ur nAn cui}\ Aon 
nut) 1 Am a teiceit) -o'ionj;n<y6 onm, peuc ! bio^ A5 
•out V 01 ^ 5° C1 S 11A mbuncAc be ceAcueAineAcc. Huaij\ 
a bior A5 *oeAnAm An C15 T)iApnu'0A *o'Aipj;eAr SAt)b 
A5 c^bbAipeAcc, AJAit) nA muc Agiif nA niA*onAi aici 
•o'a CAbAinc An coriiAnrAin 615m. Ce jeAbAt) Anoin 
*oe tig An ctnnne ac TTlAine geAnnA. Hi cuir^e a 
conAic SA*6b i 'nA *oo rcAt) An CAVlAineAcc. X>o c]\om 
-pi a ceAnn, Agur 'o'imcij p ijxeAc AbAite 50 nijm." 

An c-Acai|\ peAX)A]\. 

* Gr. § 150 {0) n8 

123. 

1r ttiaic if ctnirnn tiotn c^ActionA geAjt, 5A|0& 

50 nAbAf aj coirit)eACC A}\ lAn mo t>icitt ye *6em 
T)noicit) &x\ R105. ui a pof AjAm -oa jcAittpnn 
noimix) 50 jCAitbpnn An qAAen -7 *oa jcAitbpnn An 
cnAen gun ^a-oa yuAn An yeiue^tri beA*6 onm fAn a 
bftnjmn ceAnn eite. Acc pvinion! *oo CAitteAr noirrnt), 
*6a nonTiit>, cpi n6itnit>, ^jur, nit) nAC longnAt), An 
qAAen. 

Afi feAt) cni La jAoitri An cn^cnonA ceA-onA nion 
fCAt) An §aoc nA An cbAgAnnAC, acc rneAccA*6 if 
bAirceAc A5 nic 1 n-Ain*oe An a ceite 6 rriAit)in 50 
hoit)ce. T)a bpij fin bi jac AbAinn 1 n6inmn A5 
bnuccui^eAt 6 CAob CAob, Ajjur nA cneAn-ctntce aj 
miJCAt) n& momceAn, A5 bACAt) nA rnbeACAit>eAc, Ajur 
aj -pgiiAbAt) rubrcAince nA nt)AOine 50 t)ci An trmin 
niop 6 5 ac Ant) 1 n6inmn. Hi mo An cneACAt) a nmneAt) 
1 n-eAn-bAtt 'nA An bpiiAc nA b/ipe. ui ucc nA 
hAbAnn *oub -OAicce be beActifoij bAi*6ce 1 bAnnAi, 
A^ur ni nAib *onoiceAt) 1 inbAite Aca CUac $An fttiAg 
t)Aome aj j?Aijie An An nAic -j An cub^ifoe *o<n j^eAt)At) 
ca|a bn^jAit). T)]AeAtn aca ro ctnji An 5eAnp-cor5 
biom-rA, t>o cAibb An cn^en ontn A|1 t)cuir; acc nio|\ 
b'f-A'OA jun imcij cn&en eile ^jur mife 50 cocaIIac 
An bo]vo. 

Sceit^ nA Sceot. 

124. 

"t)^ib 6 T)1A A]A An obAi]i, An bftnt beAn An cije 
aj bAibe ? " An beAn f mbAb beir nA cAibinib. Leir 
fiti t)o CAimj beAn An LeArA attiac f An •oonAf. ^O'^eAc 
fi An An mnAoi pubAit, teig An uittpeifc con be n-A 


H9 

coip ArriAfCAp tAn-jtopAc Aipci, cuip pi cotj; uipui pern, 
if -o'eipij An pionnpAt) Ap a rnumeAt. " p^ot ! tuijj 
piop 50 -oeA*6Ap/' Ap beAn An LeApA. tliop cuip Atl 
cu puirn mnci, -j teij pi gtAm eite Airci. " tui§ piop, 
A*oei]\im teAC ! 11a bicm eAjlA opr, a beAn bocc." 
tliop beij An cu uipci gup cuaLai*6 -pi i. Cuip beAn ah 
LeAf a a Latti 'tiA bpoVlAc, UAppAing -pi uipUp cemeAt) 
Am ac Ap, -J pcAOit -pi pibeAjA upe cpoi-oe nA con, " ITIuin- 
peA-o-pA -otnc An neArh-puirn *oo cup 1m cui*o Aigmp ! " 
buAib pi plAicin pe n-A h-ApcAitt 1 "oceAnncA An 
teAbAin -| buAit fi attiac pe'n gcnoc 50 tnin mAntA, 
rriAn bA gnACAc, 51*6 50 pAib c]\at> cpoit>e uipui jAn 
piop. Di An beAn bAinne An bAitlicpic. " SeA*6 
Anoip, nAC *oeAp An beAn 65 i ! " An cAiUn nA gceApc. 
" *Oa|i fo '511 f put)," An An beAn bAinne, " ni h-ionn- 
UAOib beic 'nA ctn-oeACUA; a Leiceirj pm *oe jniotti ni 
pACAUAp niAth ! ScemnpeAt) Ap An C15 peo LAicpeAC." 

ConAn THaoU 125. 

'OVipijeAp ^un cpocAt) -oume .... pAn eAgcoin 
cia|a 1 n-Aice An Kaca TTI6ip r a*o6, nuAip a bpipeA"0Ap 
nA buACAiVli bAnA An coipoe 1 itiApbA-o. \\ An peAp a 

bi 'nA JAnt)A Aip 1f attiLait) a ceApA'OAn 50 

p\Aib pAipeup aj peAp An coir'oe Agup ^ac Aomne a bi 
'nA ceAnn An buACAiUlib b^nA 50 pAib a Aimm pA 
pAipeun pAn, Ajup nuAip a paja*6 An coip*oe 50 UpAig- 
l/i 50 gcunrAi AptnAit attiac Agup Aon peAp 50 nAib a 
Ainm pA pAipeup 50 rnbeAppAi Aip Agup 50 gcpocpAi e. 
1pe pu*o a beApcuijeA*0Ap nA ceAcc poirrnp An jcoipce 
Ajup An pAipeup a bAinc attiac Ap Aip no Ap eijm. 
VluAip iAnAT)An An pAipeup, ipe put) a *6em An peAp a 120 

bi 'nA gAfOA, 'nA cAiceAtri Leo. bi Afm ueme Acu-f An 
com mAic A^uf bi Aige-feAn, Ajjuf *oo CAiueAT)Afi leif 
A^tif "oo cine f e rriApb Af An tnbocAf . Ap wait) in tAp 
nA tiiAifeAc "oo btiAil attiac Ap\ ah rnbocAyt feAn'otnne 
bocc a biot) A5 Ae-ofieAcc 1 5C61T15AP riA h-Aice, Aguf 
nuAip a conAic fe An *oinne triAfb x>o fCA*o fe A5 
f eACAinc Aip A^uf f5Apo Via ftntib. t,e n-A tmn fin 
*oo cAimg An c-Aprn *oeAf5 fUAf, Ajuf x>o pu^At) 
Ap An feAn-oume bocc Aguf *oo cuipeA*d fUAf cpoc 
tAicpeAc ctm a cpoccA. . . . *0'iAp fe An fAj;Apc A 

CAbA1]\C cinje A£Uf t)0 CU^AT). HtlAip A bi A fA01ft)in 

t)eAncA Ai^e Aguf ia-o '§a bpeic fUAf cun ha choice, bi 
fe A5 ctncnn 1 gceAnn a cof be fgAnnpAt). Hi f eAt)- 
fAt> fe pubAt nA feAfAtri. AnfAn *oo tAbAip An 
fAjApc teif, Aguf "oubAipc -pe, u fti fiu -6uic a teicei-o 
fin 'o'eAjbA beic ope," Apf eifeAn. "Hi uuipje x>o 
fgApifAii) AnAm te cobAinn ajac Ap An ^cpoic 'm 
beit) AOibneAf nA bptACAf ajjac tAicpeAc." — " An 
n*oeipeAnn cu biom e?" Apf a 'n feAn'otnne bocc« — 
" T)eipim gAn ArhpAf," ApfA 'n fAgApc. " Ua lofA 
Cpiopc Agup tTltnpe ttlACAip Anftm cuAf A5 feiceArii 
teAc." UAimg neApc A^tif mifneAc tAicpeAc vo. 
'"OptnTnj UAim A'diAc/' Ap peipeAn teo. Ctnp fe An 
*op eirmpe f UAf *oe gAn congnAth Agtif *oo cpocAt) e. Di 
fe ceicpe f 161-0. 

An c-AcAip peA*0Ap. 126. 

tliiAif a connAic nA *OAome boccA iu pAib Aon 
cf&f&m te f AJAib aca 6 SAf aha ac *otije, "J ha p Alb 
Aon liiAiceAf *ooib beic A5 bpAC Ap CAip-oe 'f ajaiI 6 
nA cijeApnAib, -oubAifC fiA-o V^.o f em nA \\ Aib Aon nix) 121 

eite nompA A.noif ac -oonAf ^E U Y 5^>CAp, tiu|\<s 
triVf-eiDijA beo cun be n-A ceibe -j 10,-0 pern *oo copAinc. 

11i nAib Aon cajLa An itliceAb SeAniAip ; bi LeAf 
Aij;e -] nuo t)ob' peAn|\ nA LeAf, bi An ciof Aij;e. Ace 
rriAn fin pern, if e bi Ag obAin 50 T)iceALLAc An CAob 
nA nt)AOine tnbocu. U115 fe cotriAinbe ttiaic *o'a 
coriiunfAnAib. 

An feifeAn : "1TIa cuipceAn *oume bocc Af a feibb 
50 h-eA^copAc, tiA biot) bAmc A5 einne A^Aib Leif ah 
aic, -j itia cA^Ann Aon fpponnboigin 6 Aon aic eibe -j 
An aic t)o cojAinc, nA biot) bAinc A^&ib teif pn ac 
com beAg. bio-6 An caLa™ A5 An mAijifcin, rriA'f itiaic 
Leif e, ac jeAtbAini-fe "bib, ttia teAnAnn pfa ino 
corriAinbe-fe, ^un fA*OA bei*6 fe 5 An ciof. belt) An 
caLaiti Aige ac bei*6 a pocAi p oLatti, A^tip," An feifeAn r 
" bAin bAnnA nA cbuAife T)iorn-fA nAc fAt>A 50 rnbeit) 
ceipe nA CAtiriAn pocAip AgAinn, Agtif ^An buiT)eACAf 
•oo -mtnnnon SAfAnA." 

*Oo §Lac nA X)Aome An coiriAinte feo, ni h-AtriAin 1 
^CiAjAjAAi-oe ac An p uai*o nA h-6-ipeAnn. bi nA ageAn- 
nAi A]\ btnbe* bi -OAome bocuA tj'a jcup aitiac Af 
peibb, coi]\, ciA]i, caLL, -j 1 bptip, ac ni nAib Aon ttiaiu 
Ann, ni nAib An ciop -o'a x>iot. 

beipc peAn. 

127. 

3 Mf *o6ca gun ciiAbAbAtt cnAcu An T)iAnmui-o T)ub 
An cuAip. Ua p e pee bbiAt>An 6 pom ; cuniinijitn 50 
•oiAn-triAic A|\ An oi-oce u*o x)o ctnpeA*6 Af a p eibb e ; bi 
a beAn 'nA Ltnje nuAin *oo cAngAtnAn ijxeAC. ' Ctnn 
umAC *oo ctux) eADAij, a beAn/ AjtpA rrnpe, ' ceApcocAit) 
fiAT) nAiu ; ca pion -j -oomeAnn bApmm j. 5 ^1^15 p 1 
vo beic fi, mA]\ if gn^cAc be tnriAQi. bi *oac -oub Liac 122 

Ap T)iApmui , o T)ub. ITIeApAim 5UJ1 meAp pe poJA *oo 
•oeAnAm futiij cuai*6 pe com fADA Le bAjjAipc opAinn, 
ac biomAp ubtAm -66, attiuac, mAp bi mop-peipeAp 
AjAinn Ann. bi An beAn Ap bAiVlic|\ic. CAp peipeAn 
An peAn-eA*OAC leApuA tnpci -j roj Ap a bACAtAmn 1. 
*OubApcAp gup bAitij pe 'oijiLteAbAp -j pionnA-mom 
cun teAbAit) *oo -oeAnAm *oi -j gup nAimg pAnnuAip 
tnpci. pe 1 n-€hpmn e, cuAbAmAp po-OAp 1 n«Ap 
nDiAit) — bi *o6 no C|ti t)e cuAipcib eile cAbApcA AgAinn 
— 1 ce beA*6 Ann ac *OiApmui > o *Oub, pAgAipc 'tiA p uiUb 
1 A St^^B ,t1A r eA r At ^* t^AbAip pe 'tiA pcopnAig : 
6 Ocon, mo beAn ! ocon, mo teAnb ! CAibtce, CAiLtce ! 
A t3AjvoAn, a bAp"OAn, ca bpuitip ? ' ( Ha caja 1m 
gcnpe, a -oume buite, no tAmocA*o uu,' Ap bAp"OAn. ac 

"00 CUg *OlA]\mU1T) piOUA*6 Aip." 

ConAn ITlAot. 

128. 

tluAip a bi An t)A peipe bpog cpiocnuijce Aige, biot> 
\\ tiA pAib An Iuac pumu *oe teACAp itngue, 'o'imcij \ e 
1 cug -pe teip Iaiac *6a punc, Agup AnpAn luac ceiupe 
bpunu. AnpAn vo tug pe teip beipu gpeApAitiue eite 
Ap a bpAJ tAe, -j pe ceAnn CAmAiLi beipc eite. bA 
po-jeApp 50 pAib a Ainm 1 n-Aip-oe pA "oucaij te 
peAbAp -] te pAoipe a bpog, Agup ip cuige a caja-o iia 
cesN]\x)Aii)ce *oob' peApp, mAp ip e ip peApp a cocuijeAf) 

AJUp A -OIoLa-O 1AT). 1p AJ UpiAtt Aip A CAgAT) tiA "OAOine 

bA pAit)bpe Agup *oob' UAipte aj ceAnnAc bpog, mAp ip 
1 n-A bpojAib a biot) An miAnAc t)ob' peApp •] if opcA 
biot) An t)6AnAm bA -oeipe. 1p A5 uplAtt Aip a cajat) 
nA -oAome boccA tiA biot) AipgeAt) riA mbpog oipeAmnAC 
aca, mAp *oo cuja-o fe CAip-oe bpeAJ pA*OA -661b, -j nuAip 
a cajat) An CAip*oe -j nA "oiotui nA pu\CA ni biot) pe 
•oiAn pAn eiteAm. 1p mime a uajax) jpeApAi-oce Ag ^3 

tniAtt Ain riA biotr Ai]\jeAt) aca ctm teAUAip a ceAnnAC, 

■] 50 n-1AnnA1t)ir A1]\ ]\OinnC Ain^lT) A CAbAipC An 1AfACC 

061b, lontif 50 rnbeAT) neAnc *ooib beic aj obAin ^jur 
aj utntteAtri nu*0A 1 n-meAT) beiu rguncA T)iotri^oin. 
Hi bAoJAt j^un cug re An c-eiceACAr "o'Aomne acu 
juaiti. 

An c-AcAin peAT)An. 

129. 

T)'eir bAif a n-AUAn x)o c|\tiAit) An ^aojaL An An 
tnbeint: bionAnAc * -j a niAUAin -j *oo cuai*6 f e com t)occ 
rAn oncA £;tin glArf 'o'freA'OA'OAn a bpACA '-oiot, 5 An 
ceAcc uAtt An gcior 1 n-Aon con. T)o bi An ci jeAnnA 
CAtAirri J aj bAjAinu onuA ttaxd j^ac n-oinit>,§ acc ni 
mome cAimg beocA Aon jniom *oo t)eAnAiti teir. 1 
nt)eineAt) ciAn caIL *oo ctnn An cijeAnnA An rinniArn -\ 
a luce teAnArimA UA1-6 cum cij nA nT)AtAc -oo teA^At). 
An 1a f An a T)UAn5AT)An, 'oo ctnn SeAJAn -j pAi*oin a 
5ConiAi|\te pe ceite, -j rAn ^CAinnc *ooib T>ubnAT)An jun 
ceAnc 'ooib cu\\ 1 n-iutt vo piA biceATrmAigib 50 nAib 
An rpneAc ionnu&. bi caiL nA niACAncAccA Arntnj 
ontA. UAimj nA nApAini 50 *oeAj--moc ctm eintij, niA]\ 
bA beAr *ooib. T)o cuA'OAn 50 tein irceAc niAn *oo bi 
nA *ooinre An •oeAn^-leAUA'd, "j ^An 505 nA 5105 Ar emne 
leAircij. X)o bi nA *OaIai5 1 btrotAc iraj, atticac, -j 
corn ttiAc 1 *oo t:iiAnA , OAn iax) An ttax) pe *6ion cije, -oo 
teimeAt)A|A ruAr tomtAicneAc ~\ x>o cAnnAijeA^An attiac 
a 5cboit)triue -] 'o'irnin beAUA nA n-eAgft An Lucu a tein- 
rctnr, acc rAn jcoitrieArcAn x)6ib, *oo ctnneAt) piteAn 1 
genovoe SeAJAin Hi T)aIaij. 

Pa-o^ai^ 6 l^AojAine. 

* btiACAiVl. f a]a ei£ir». J caLitiaii. § n-f-Ait), the n is a survival 
of a neuter termination, cf. toe ti-eACAc. -f-f more simply DAf. 124 

ISO. 

Uan eir a cni btiAT>An riciT) t)6 'riA ce&nn aji 
Bfpmri, -oo biiAit ah rpbAnnc T)Aici [ai\ tri6n-£i|i nA 
h6oj\pA] caUI coir nA nAtp. tlion pAj a fAn-pn 'nA 
rmiAi"6 Ann] v tm e. U65 a ttiac Atri&bjAi-o. An c-Ajnn rA 
n-A pciunuJAt) pern, "7 co3at)A|a teo Ap cpocAp copp a 
nAifvo-Tlioj. bi pAi5"oiuipi TloiriAnACA cimceAbt opuA 
aj pAipeAt) opfrA, acc vo etnp *0aici a teiceit) pm *oe 
pcAnnpAf) opcA An peAt) a beACA, 50 pAib pAicciop opcA 
ponti a copp ; beipeAt) e An ceAnn a pliiAj cpeApnA nA 
^nAinnce pe rriAp *oo beA*6 re 'tta beACAit). Utij nA 
RoriiAnAi j pucA haoi no "oeic uAipe An An *ocupAp, acc 
jAb AniAbjAit) 1 a 6"ineAnnAi§ *oe copAib lonncA pe 
mAn "oo §Ab a auai|a noirmr. 

UAirbeAncAn irroiu uaij T)aici rA § Abb An -oeApj; 1 
gCnuACATi ConnAcc rriAp a brtnb An bAinpioJAn TDeA-ob 
'nA ccobAt), 1 ni mnreAnn Aon pcAip gun buAib Aon 
Aipo-flij e-ij^eAnn 1 n*oiAit) An T)Aici reo cac a]a irion- 
ti\\ ha h6onpA }\iatti 6 pom. 

Con An HIaoU 1 

131. 

1nr ah Atn ro bi ceipc tiA CAbiriAtt 1 mbeAb jac 
Aomne. bi An pce-Ab 50 h-otc aj ha peijuneoipib. 
Hi h-e AtriAin gun theAc riA ppACAi onuA, ac emni-6 bi 
be t)iob aca, bi re pAO]i, Ajjup jac puo a bi opcA a 
ceAnnAC, bi re *oaoja. bi nA ojeAnnAi caUi'iah aj 
geA]AAn nuAi|\ nA pAib An cior a$ ceAcc irceAc cuca, -j 
ni nAib An ciop aj nA *o^omib boccA 'cAbAipc *ooib. 
Oi nA mAitprcipi aj bA^Ai]\c An x)bije a|a nA oononcAib 
A^nr *oo CAvceAt) attiac Ar peibb peAp bocc Annro Agup 
Armrtm. Di -opoc-obAip Ag bpucc^Aib. T^'iApp rei^ini 125 

tia h-6ipeAnn An r.iA^AbrACAf Sa^aha jAn ceA*o a 
CAbAi]\c t/aou mAijpron tiuine bocu a CAiueAm ahiac 
a]\ An mbouAjA mAn geAbb aij\ da nAib a cior -oiobcA? 
nuAin a bi por a$ An -pAOJAt mon nA nAib All 
c-AipgeAt) aj An breAn mbocu. 

bA no-beAg An iriAic beic Ag CAinnc. 'Se An rneA^nA 
ruAin riA-o gun b'e rm An *obije -j nA nAib bei jeAr Ain. 
t)A bem An ci jeAnnA An caIatti -j nuAin nA nAib An cior 
be rA^Aib Ai^e 50 gcAicpeAf) re An caIaiti *oo beiu Aije. 
Ace b'peroin 1 gcionn bbiAtmA no mAn rm 50 mbeA*6 
Atri aca nu*o e^m -oo -oeAnAm. 

beinc peA|\. 

132. 

11uAin fA^Af An coibb, buAibe<vp An cnoc ruAr gun 
fnoiceAr An muUlAc -j -oo fineAr CAnm 1 n-Aice cup- 
coije. bi An Cum An m'AJAro Anonn -j Loc ua 
h-6onnAn 'nA ccvotAt) 50 r Am 'nA Ian irui j. t)A niAm- 
jaac a bi An jniAn a$ CAitneAm aj\ An boc -j bA*6 *66i5 
be x)uine 50 nAib AiceAf 1 *ouAob jijpbc nA ^neme Aip, 
niAn bi nA mibbium neAlcA aj; einge &f An uirce Ap 
nor rpneACA Ainjix) ac AiriAin 50 fiAib pbucAtnAr beAg 
rA CAob ci<yp *oe mAn a nAib rcAib JTAibbe X)uibe An 
I^oca of a cionn -j n<\ conncA beA^A A5 nnceAcc irceAc 
mr ua cu&rAib be g^ii^-gWg, S^ug-gbAjj, mAn a bei-oir 
A5 mionnAbA]\ 1 *ocAob pbeineAccA ua ^neme rA CAob 

C1An. 

TTlAtt ir gnAUAc be x)uine 1m cav, 6 beic a^ reACAinc 
An An boc, *oo cnoiriAr An mAcunAm An An *ocin rem — 
beir ua ciAncAib rbA*ocA a$ 5^^^P U1C : funmon a 
clomne imcijce be rAn au crAogAib : An *onioT)An 
lAnmAfAin o'f An mnn aj jbeo ir aj coimeAfCAn ir A5 
AC]\Ann be ceibe ; ua ri|\ caUita "o'eiju^ ru^r mnn 'oo 126 

cii5 1 aca Ag CAbAipc a f AojAit -j a pt<Mnce 50 neAm- 
btn-oeAC a|a a "pon. Af ah rnAccnAtri po ni putAijt jjuji 
cinceAp im co'otA'o, rriAp\ ni ctiimin tiom a ctntteAt). 

S^ua^ac An UobAip. 

133. 

• 

*Oa|\ pu'o, a true 6, ac ca An ceApc r*A meit) pm 
&$ac, pe'n 6i]Amn e. tli't Aon p\u*o if p*eAppi a cAicneAn 
teip An 5A*6a]a 50 mbion An cnAtri 'n-A be&t Aije 'nA 
nA 5Ai"6i|\ eite 'o'pAnttiAmc pc-CAipi A511P a teo^Anc x>6 
An cnAtn t>o piocA*6 Ap a fiiAineAp*. Hiopi f eAnAip An 
Cpei-oeATTi, An eA*6 ? Cat) e An 'oeippiigeAcc ip *ooic 
LeAC-f a aca i*oip An Cpei*oeArii 'oo f eAnA*6 A^up pAi|\c a 
jAbAib te nAttiAi-o An Cf\ei*oiiri ? CAiciticfoe if eAt> cu, 
T)A]A teAC. 'SeA*6, A^up t)a fAAineoc' 50 mbei-opA ad 
AonA]\ 1 5Cin*oeACCAin PpouepcuncAc -o'iopf a feoit *Oe 
h-Aome te VieAgtA 50 n-oeAppi gup bijoc CAicitici-6e 
cu ! bi An p^eAt Api -00 fiiAineAp ajac An pAi*o nA 
jAAib Aomne A5 peucAinc a*o' *6iai5. bi An -oa f piAing 
A]i "oo boJA a^ac. bi CAiciticice nA h-6ipeAn d'a 
pobAit Ajup *o'a ^cpeACAX) Agiif bip-pe A5 tucAit 1 
lACAip nA mbiceAtrmAC aj bp&c Aipi 50 ^CAicpi bttnpe 
beAj 'oe'n biA bf\AT)Ac Anoip A'p Apip cu jac. bA triAic 
LeAC Anoip 50 bpAgp' jac Aon ywo mAp aca p e. 5° 
mbea/6 pioccAin A^up puAineAp Agup CApcAnAcc AgAmn 
50 teip 1 n-6-ipmn. Ua 50 bpeA§. 1p peApb An pipmne, 
a trnpeep. Ac 'oeipim teAC jup geApi nA belt) Aon *out 
uaici 1 n-Oipmn. Ua potup nA gAetumne A5 ceAcc 50 
ciut. bA ttiaic teip An mbiceAtrmAC, Agup te n-A tucc 
teAnAtrinA, nA ciocp'AT) An potup. Ap\ An "ooipceAcc 
a bion a feAfATft. £e fjAc nA "ooipceAccA ipeAt) 
oeimx) -piAX) a ngno. Ac eipigeAn An jpiAn -o'a 127 

n-Airrmeom. UA^An An p otup 50 bpeAg tAimp geAt. 
Uei-oe&n An poburirueAC mr nA poinrib 'ooncA. AnpAn 
ifeAt) bion nti'OAi gpAnA a "o'lApAii) "out 1 bpotAc Agup 
e Ag ceip ope a; 

An c-AcAip peA-oAp. 

134. 

Hi 5AbA*6 Annpo, Agup *oa rnbAt) gAOAt) niopb'peiTnp, 
monAn cpACUA -oo *6eAnAtri An nA rcpiobnoipib cAp 
conhneATri "oo pu^At) •ouinn 6 CoprnAc ITIac Aipc 50 
ConrriAC TDac CuibteAnAm, 6 Se&cnAbt 5 April ac Pat)- 
IAA15 50 THac 1^ia^ oUIatti b]\iAin, 6'n peAn-pte Uopno. 
6ijeAf Agup tucc a pe AniAp 50 -oui An UAin bponAc 
nuAin b'eigmc x)'6ojAn TIua-6 a pA-6 : 

Sm e An pibe 50 pAnn 

ttuAip cuiueAnn An peAnn Ap a Iaitti. 

Ac pe cpeopAt) a gcoriiAipte 50 teip -j pe op*ou5At) a 
n-eoiAir 1 bfAppAT) pom cuAit) oiteAtriAmu ~\ leigeAnn 
corii mop cun cmn nA nAib Aon pcotAipi eite 1 tlomn 
nA h-6oppA cupjrAi 1 gcomopcAp be ^ACoeAtAib tnite 
btiAT)Ain 6 pom. T)Ap mDoig, mp nA tneA*6on-Aoirib 
nuAip nAn f-eAX) SeAptup THaoI oipeA*o ip *oume "o'^aj- 
Ail 6 cAob CAob nA h-CoppA 50 pAib peoi*o eobAir Aige 
An 5t^ 1 5 l n caic f^ lT 10 r *°° ctl T* A T* ^ olri cun pcpibmne 
"Chontnp •o'AcnugA'o t)o. bi 5T^ 1 5 1 f ^ ^ wumeAT) pAn 
Aimrin pm 1 njAc triAmircip -] pcoit 1 n-6ipmn ; -j 1 
n-Amx)eom cpeAccA nA n-eAccpAnnAc bi Ap pinpeAp 
com pA"OA cun cmn 1 n-oiteAriiAmc -j 1 n-mcteAcc bpeir 
An Aon cmeAt) eite 'nA t>cimceAtt gup bAifceAT) OiteAn 
nA n-OtlATri Ap a n"oucAij pA *oeipeA*6. Hi gAn pAc 
bAirceAf) mAp peo i. 

X)e peip Spemrip puAip no. SApAnAig Aibjicip 6 128 iiiuinnci|\ n& h-ei]\eAnn An "octnp, -j T>eA]\bin§e<Nnn <sv, 
CeiueAnn^c -o^ ve&y cAib -peo " nA nAib piop tic]\i"deAccA 
A]\ bic aj tia SAfAnACAib 50 bpu AineAT)An 6 CineAnnAc- 
Aib i." X)e nei]\ *OAinmpceicin, "if i ticnit)eAcc tiA 
gCeitce^c," pinpeAn ha n^Ae-oeAt, "An eocAin opctAnn 
An "ooiiuti 5^ e ^ e ^^c 5° Lein." 1p coin *oo jac ojAnAc 
1 n-6ipmn tAn-eotAr *oo cup An An Licp'ixteAct rom. 
tllA ctnnceAn eotAp cnuinn tn^ue ni peroin $An meAf 
•oo beic An feAnc^p, gAn 5 nit) T)o beic An fc^in tiA 
cine aca. 

Sceitj nA Sceot. 

13S. 

1r mime At)ubA]ACAp liom 50 nAib &n beAnt^ aiv 
CAipbeAC t>6ib -peo *oo cuai-6 1 gcein — 50 hAimei]\iocA 
ip 50 b&ttAib eite: 5 A0 ^ 1 f eA ^ A ^ n 'o '™ cAinc 
fin, ip eiceAc ir eAt) & cuitAeA*6 t)e. IrnngeAnn nA 
fltiAigce cAn tnpce Ar rionuAib nA h-eonpA if $An 
t:ocAb beAnW 'n^ bptuc -j nion cuksIa niAtri 6 emne' 50 
]\Aib Cine^nnAij An tieAtitA niop feApc&ini'oe caIL 'nA 
IpnAnncMg ir IcoAibi j, ip mAn pm -ooib. T)o gnfoeAf 
Ai]AeArh An 1a pe -oeipeAt) Ar be&bpAib ctjncmp Aimei]i- 
ioca t:eACAinc conur -oo bi An f AO^At A5 einje teir nA 
h6ineAnnAib caII -j 'ja ^cun 1 ^comonc&p be JeAnniAn- 
Aib 'fA cin pm. tliop b'pei*oin biom AineAtii cnumn *oo 
•oeAnAtn, coipc nA t:uib beAbAip Ainigue cuj\ca 1 jcbo 
A]\ An x)CAob -peo "o'tiifje ; acc An rheix) Ainirh *oo 
jni"6eAp, truAipeAp ahiac 50 bptnb mAom fAojAtcA 
n& nJeAjuriAnAC uaVI \e UAine niop mo nA rn&om n& 
n^ineAnnAc. 1TI& ca An c-AipeArii rom cntnnn ip -poc 
biom e, m&\\ ip beAj e An n&cAtrmAp *oo cui|i a jctnx) 
beA]\b<x An n^ be-i]\e^nn^ib. Congbuijit) nA J 6 ^™^- 
A15 5|\eini *oocu aj\ a -oue&ngAin -] a nopAib pem ; ni 129 

hAib beo Aicnir *oo T>eAnAm An cac; Ua re cexvo 
pAipeAn nuAt)AccA 1 gcbo 1 n^e^nmAinir aca 1 nAimein- 
ioca. 1r beAg e a mbeAnn An An mfaeAnbA, ce 50 
broj;buimi*o riAt> An oineA*o *oe ir bionn urAit)eAc "061b, 
rriA cAnbinjeAnn 50 mbionn Aon-jno aca be T)eAnAm be 
f eAn t)eAnbACAir ; acu ir i An 5eAf\mAtiAif ceAngA a 
gcpoi-oe, ceAngA a 5CAi*onim, ceAn^A a "ocinceAn. 

Con An TTlAob. 

136 

*'tr cneire Af\ An triAic tiA Afi An ntnobAib," A]i pre. 
"Ir cneire An t>iobAib An bAe in*oiu," An reireAn, "nA 
An An rriAic 50 bein." " Conur e pn ? " An f if e. " *Oa 
n*oeininn-re mo jno An bA tit) beir An rabbin^ pn -j 
beir An *oa ceAnn eibe a bi AgAm 'nA ueAnncA," An 
reireAn, " ni ctnmneocAmn pAm An ttlAine 5 e ^W A > ^ 
i onm. tli ctnnpnn Aicne An biiAinc (biiAT>Ainu) An 
bAe itrom. tli beA*6 mo cnoii)e 'n<s cboic 1 mo ceAnn 
'ha ceo 1 m'Ai^ne 'nA cub^c ceA|vocAn mAn aca. tli 
beA*6 mo f AogAb geAjincA ahiac An cni bbiA-onAib ^eug, 
Ajtir a beAc fAn rem imajce Anoir." " TpeAC, a 
SeA'onA," An fife, Agur t/orcAib ri An bAm eibe bei, 
Ajuf "oo cAirbeAn ri *6o, &]\ cnoit)e a *oeAnnAn, biAu- 
noi-oin glome. Agur if AmbAi"6 bi An biAcnoiT)in pn 
Ajiir 1 com robArmAn Agur n& reAt)|pA peACAmc t)ineAc 
tnnci no vo t)AbbrAt> ri cu. A^ur t)o bi cAicnini 
robAir A5 imceAcc Aifci mon-nmceAbb, mAn beAt> a| 
An gnem. bi cpor beAg oin tnnui, Agur rbAbnA oin 
Af An jcpop * Ca*o e An pro e pn ? " AnrA SeAtmA, 
Ajtif e a "o'lAnnAit) reACAinc A]\ An biAcnoi-o, Agur 
neAnc An crobAir A5 bAinc nA rub aj\ "1rbeAC-p\ 
6," An r ire. 

An c-AtAip peAt)An. 130 

137. 

Crom nA n-eAntAice &ji St^S^^S Amuic rA 
brAinnje ; corning nA rcAniAitt An gttiAireAcc 'nA 
jcnocAnAib -ooncA cnAfnA nA ppeineAc tAirciAn. 
UAinig rnonjA bAnA 1 brur ir CAtt An An tnrce Aj;ur 
bnir An c-tnrce pti te ^tug 5^5 fUAr 1 gcommb nA 
gcAinngeACA *oubA, rteAriiAine, aca mAn cin-corAncA 
An nA h-oiteAnAib 1 mbe^t Cmnm&nA. 

TTpeAc bnijit) Hi StntteAbAin, An c-Aon T)einbfiun 
AtTiAin t)o bi Ag ITIac pinjin X)tib, aitiac re'n rpein 6 
cij mon An T)oinin. UAimg ri 6 n-A C15 rem 1 njgteAnn 
pteirce te rt^n vo cAbAinc t>'a T)eAnbnACAin -put a 
n-imueocA*6 re An a cunur 50 cin mon nA h-ConpA. 
bi An bAirceAC Ag ctnam An nor inrce une cniAUAn, 
bi nA CAiri bAnA A5 noriiAn une curriAnAib nA jcnoc 
Agiif nA connuACA monA gtArA aj niu An a cede 
Amine rA brAinnje 'r A5 pteAfCA*6 1 gcommb nA 
uionAc te rounAtn. TD'putAmg nA h-OiteAin bim- 
•OAingeAnA Annrut) An btorc-buAtAf> ceAtmA teir n& 
trntce btiAt)An A^ur ca niAn An coriinAic pn oncA, mAn 
ca An ctoc-jAinbitje Ajjur An ctoc-jneme 'nA jjctiAu- 
AnAib "oubA pottc* te r tnnneAtrt nA •oconn. 

ConAn ttlAot. 

138. 

tliop b'Amtait) AtriAin nA ruAin Ctnge TTIumAn Aon 
CAbAin, acu, nit) bA meAfA nA rom, cAbntnj cui*o triAiu 
*oe UAoireACAib LAijeAn te LoctAnnAib mAn bi cteAm- 
nAf eAcon]\A ir bAi-6 aca te ceite, -j bi An bAit> 6eA*onA 
Ag ceAUAin no ctnj ve UAoireACAib nA ITIumAn rem 
leir An nAniAit) gun rciob ct&i*6eAm bniAin nA cmn 
•oiob. bA^Ain fe An i*oe ceApnA An ftij 1/AigeAn ; acc 13* 

bA beAg e cojaat) ah jaioj fin aaji gup bjAif f e ifceAC 
n& cuige ^ah ceAt) ^ah coinne, -j cAf fe a|a LoctAHHAib 
if aja t^Aignib fin^ce coif fioif ttlic UpeoiH. J A ^ f^ 
CfuocA, if fCAip pe ia*o, -J, ttia|a bA jhauac teif 1 gc&c, 
teAn f e 50 *oiah aja ah bftngteAC. " ScaoaI uaiu ha 
l/Mjmj, acc fCAoit aja ha t,octA^^A15, ,, -j ceApAim Af 
fom gup 501VI fe aija 5 Ae ^ e ^ ^r AOri ctnge *oo 
triAjAbAt). . 

Hi jAAlb t>JA1AH 'HA AOHA]A 1 fapVO *HA 'OlAI'O fUT) TTIAJA 

•o'eijMg ah f eAfi bA 5|\AX)ihAi]Ae te h-a Uhh ttiaja cAbAijA 
x)6 — TDAebfeActAiHH 65 ha tTli-oe. 

"tTltmAjA fei*oifi biHH ah beici*6eAc aIIca fO HA 
tTltiTHAn *oo cup fA coif beiD ah tfli-oe A5AIHH 50 
Vi-AijAijce/' A*oeijA L06I/AHHA15 Aca CUac, acc cinp 

tTlAetfeActAIHH AH |A1C OJACA. UfUAtX AH LoctAHHAC 
X>AH AJ1 A§A1t) Aflif, ATTI, til Of CJAeifO 'HA JA1A1TI. *6fAU1*0 

TtlAetf eAcbAiHH uai*6 aia gcut ; 'ojAin'o beip 50 cUacah 
Cninc ha UeAtri^Ac -j t)'i?AH Minfu-o teo. "A cIahh ha 
tTli*6e," A*oeip fe, " cuittihiji-o a|a bti|A pnnfeAjA potriAib; 

HA CJAeiglt) AH CAC, ACC CeApAIT) JJO bptllt HA CeAt)CA jAI 
*00 ftlfO A|A UeATTIA1]A Ag f eACAIHC OJAAlb in-OAtl." 

Con ah TTIaoI. 139. 

tli file me, ac huai|a cAicneAnn jui*o tiom, bionn a 

f10f AJAttt. Tli't obA11A AfA AH CAtATT) fO 1f DeACfAA X)0 
•OeAHAttl HA fltl"6eACC 1TIA1C. tli't obAIJA A|\ AH CaIaTTI 
fO If UfA be 'OeAHAtH HA T)JA01C-t:ibl'6eACC. tli'b, A]A 
CUA1JA"0 tlCeAJAt)ACCA, AjAA 1f TtteAf A 'HA T)fAOC-t;itlT)eACC. 

1f e btJAi-6 ah tnbc, toe pojwriiAiceAfA. Ah hid tf 
yeA^jA HUAip if rriAic e, if e if meAf a huai|a if ole e. 

Hi fACA fOf fUAW flblT)eACC 1 H*01A1T) AOH pbe 132 

nuA, 6'n T)occuif THac lleit 50 dci a bfuil te fif- 
•oeitjeAnAije, nAf cuif fe^fS onm -j feifbueAn, 50 
ufom. *Oo cui^eAt) mVigneAt) 50 njofuuijeAt) An 
uiptif An tAm -j tia biot) An obAif *oa -oeAnAm. 

OifeAnn *oumn Af njAexntg *oo coimeAt) beo. Ua 
50 ttiaic. 1f te n-A f AocpuJAt) 1 ticeAfoAcc aca cufUA 
fomAmn AgAinn fom t>o *6eAnAm. 1TlA ? feAt>, ni futAip 
•oumn An ticeAfoAcc fom *oo uAcugAt) Af An gCAinc 
aca beo f 6f 1 mbeAtAib "OAome. 

Hi't Aon cftn'oeAtTi ticeAfOAccA if feAff ctnge fin 
nA ticeAfoAcc mion-cAince. 1f *o6i§ tiom 50 bftnt 
cuit> -©'Af fgotiifitnb, -j ^tin Ia^ beo mion-cAinc -oo 
fgfiobAt). *Oob' uAifte teo beic A5 veAnAm fituj- 
eAccA. Of^Ait Shakespeare fern •] cax> t>o cffif ? 
Cipf An mion-CAinu mr nA f AnnAib if bpiogriiMue t)Af 
cum fe. An cAinc if mionA if i if cveife. An cAinr 
if mo cAifbeAnAnn f AOCAf , if i if tAige. 1f itiaic i An 
fibiteAcc, 'ha hAtn -j 'nA Viaic fern, mA'f ptmeACC 
1TIA1C i. Ace ni't 1 bpti*6eACU, *oa fe<sb>Af i, ac 
6f n Ait). 1f i bbAC nA ceAnjAn i. Hi be Am nA jxtoc 
mbtnnn Am nA b6fnAit)e. tli be Am An cp'otcuip* atti 
nA mbtAc *oo bAinc. 

An c-AuAif peA*OAf. 

140. 

Ctnf Steibce *OubA CeACAinn a gCAipini opcA 1 
gcoip nA b-oit)ce 6 Sei*o An jaoc jtAn-fUAf eAffAig 
Cf AfnA An ^AbAitin mAf a f e bun An T)oipin. 

1f beAg nA f Alb ctnuimin nA h-oit>ce Ann, ac bi An 
u&m jeAb Aguf coff An j;eAtAije mf An -ooriiAn ctAf. 
T)'eAbtii5 An CAoroe 50 focAif Af JAimm nA up a^a 
Aguf fnAim fi tei fiiAf 1 gcownib An AfOAin ; cAppAinj; 
fi 1 noiAtt) a cuit Af if te h-ofnA; teig puicin gAoice 133 

}*e<vo Airti Ag feit>eAT> ipreAc cne cuirmib f oIattia An 
CAifleAin Aguf cAf ri An n-Aif be h-ocon ; 'o'eiceAtt 
jobADAn Anior on gciiAn, teAC fe a fciAUAin -a^ur fin 
ye a cofA 1 ngionjiAcc flAice 'o'fAn'oonAf An ureAn- 
cAifteAin An ui cu]\ ye Ann, ac -o'eiceAtt ye f An Ae}\ be 
Uug Aguf ahiac Ajvif pe'n gcuAn. 

Con Ati TTlAot. 
141. 

" An ce bei-6 a^ bf\Ac An An bjreAn uaIX ctm a §nouA 'oo -oeAnAni 
bei-6 An ^no ^An -oeAnAtn Aige." 

1f eAgnAi-oe Agiif ir CAi]\beAC A^uf ir jrobbAin An 

CeAJAfC ACA A|A 10mpA|A 1f nA fOcb&lb pil. 1f 1Tl6]A X)0 

^ajat) cun focAin *oo iriuincin n& cine feo bj\ij nA 
TnumeAt) fin do CAig-oe attiac Agtif cnitrmeAtri innci 50 
cjuiinn Ajur 50 h-AifieAc. CotiiAinbe a beAf a ir eA*6 i, 
oin if e jrocAb ir coiccioncA bionn 1 mbeub An gCAinDe 
Agtif An n-eAfCAip-oe corii ttiaic nA 50 bptnb An beipge 
An An ngAbAn ^y tno aca cuncA 1 n-AcjiAn 1 rnuinon 
nA h6-ineAn 1*01 n 65 A^ur cnionA Diob ; Aguf trmnA 
mbeA-6 yuv eigmc 1 bftnnrn p'nmne do beic 1 n-A 
pAicib-puD, ni y eAD^AD An cuAinim pn beic btiAibce 
irceAC 1 gctuAir &j;ur 1 n-Aigne jjac Aonne coth DAing- 
eAn A^tif ca. Adttiui git) nA -OAome jrem 50 bfinb An 
ceA|\c Acu-rux) cuca, Aguf 'nA diai§ -pom cad if jad 
oumti a ctnbbeAD pnmce? An rhuinan aca ftiAf 
Anoir, A^uf 50 mon-rrion An c-Aor 65, pMriLui jceAn 
•oorhrA 50 bpunb jneim diuid Do-rgAoibce A5 An 
jcnATri-'oioTriAOinceAr oncA 1 gcoicceAncA. 5 A ^ A 1 A 
neAncriiAn Do-cbAoice ireAD e pn, a^uja tArmtnc -oe'n 
olACAn 'f e An HAiiiAix) ir TnApbrAi^e AjAinn e. 

LiA^An LuAimneAC. 134 

1$2. 

1r b^eAJ An nuT) An mirneAC. 1r bneAj An nut) 
mtnnjm Apvmn pern. II ion ctnn T)Aome Aon jno cun 
cmn p&m 5 An mumgm t>o beic ac& AfCA rem, ni mo 
ha piAin cnoit>e meAccA An biiAit) niAm. X) y & nein pn 
ir coin Ajur if oineAmnAc -oo mtimnan nA 5^ e "° 1 ^5 e 
•oocAf *oo beic aca ArcA rem. Hi ctnneAnn rom nA 50 
mAccnocAimif aji An cpobtoiT) Ajur An An t)uat> aca 
f omAmn, An An mbocAn §Anb aca AjAinn be cpAtt ; 

Ap nA CA1]V0lb ACA A|A A|l *OCAob, A]A nA nA1TTIt)lb aca 

'nAn 5Commb, An neAnc An jcAijroe if a]\ cuhiacc An 
tiAinroe. 

tltiAin *oo bnir nA 5t^ A 5 A1 5 ft&bn&i An UuncAig 

A bi JA -OCACCAt) IT JA mUCAT) An reAT) nA ^CeA^CA 

bbiAt)An, bi An jneijpf beA$ nAC CAibtce, Ajtir An meit) 
t)0 bi A5 nA 5t^ A 5^ 1 ^ w j ^ 1 P cpuAitt/igce ir meAr- 
ctnjce be foctAib UuncAir if StAbonAir. bi pn 
eobACA 1 meArc nA «5l A ^ A 5 Ari uai]a f^% tnAn aca mAn 
'o'eAt) 'nAn meAfc uioiu, A-oubAi|\c teo — '* Caicto tiAib 
An 5l A ^ 1 5 1 f T 1T1 ^oir, n * f 111 ^ iwnci ac CAinnc gAn 
eireAcc; bi p' 50 mAic, 1a, ac ir rAT)A 6 fom e, Aj;ur nit 
Aon-rriAiceAr *oib-re mnci m"oiti. StAbonAij T)o nein 
•ouccAir 'f^* Ari chit) if mo A^Aib Anoir, cteAccAiT) An 
cStAbonAif bneAJ ro cAbAnrAif) cumAr ir ceAnnAr T)ib 
1 meArc nA fltiip'neAC mr An ImpineACc cum&ccAij pn 
nA bruit a ieiceit) An -onuim CAtmAn int)iti, if ha nAib niAm." ConAn ITlAot. 143. 1)einim-re beAC-fA nAn b'feiTUn fobuiT) aV feAnn 
a *6'£AJAib An pnmne mo cAmce-re 'nA nA -OAncA 
bneAgcA f ah a T)ein Davis A5iif a luce teAnAmnA An *35 

uAipi pn. bi tiA "oaiica 50 ri-Atmnn, ac pt/meAcc 
beAjVlA a bi ioncA. bi "OAoine Anfo A^uf Anftm at\ 
put) nA h-6i^e^n An tiAiji pn A^tif ctujeAXxyp ah 
ptit)eAcc. b'pei*oifi jut* pig An pti*6eAcc 5^eim Api 
cr\oit>e aja ctnt) acu fAn Aguf ^uyi copui j -pi a 50111*0 
potA. Ac conuf a bi An fgeAt Ag poibitit)eAcc nA 
h-6-ipeAn An uai|a pn ? 1 n-AJAi-6 An Aon *oinne AriiAin 
a £1115 An pti-oeAcc beArttA fAn bi nA ceA*ocA ha)i 
ring An cAinc nA An pti*6eAcc. bi nA milce t)o CU15 
An CAinc mAic 50 teopt, b'-pei-oipt, ac nAp\ C1115 An pti*6- 
eAcc 1 *ocr\eo 50 bpeA*opA*6 p Aon jpeirn a beic Apt 
cr\oi*6e 0]aca nA Aon corunje a bAinu Af a 50111*0 -potA. 
Ctnr\pA*6 ceAnn *o'Abr\AnAib 66 JAm TIiiait), nu *o , AbpAn- 
Aib SeAJAin CIa^aij, a 50111*0 f oIa a$ pucAij *oof nA 
•OAoine pn Ajtif A5 jttiAipeAcc z\\e n-A rnbAttAib 
beAUA 'n-A CAip'b Apt btnte. Anp* An i*peA*6 ciocf a*6 An 
-pumneAiti f a cjAoi-oe, Agtif An neA-pc, Agu-p An *OAf acc. 
AnpAn ipeA*6 a *6eAnp' An gnioni *oa mbeA*6 An caoi Ann 
Api An ngriiorii a *6eAnArh. 

An t-AuAift peAt)A|t. 

15i. 

tli h-eot *ouinn gupi eir\i§ nA -oAome pArh aitiac 1 
•gcommb An Aipvo tlioj te n-A *ouoib pern acc Aon iiAipt 
AniAin. Hi pio-cpimn aca ctmncAf An eir\j;e attiac p)m 
AihAin. X)o cine -pe aitiac mp* An jceAt) Aoip* a]\ 
-oUijeA^nA. *Oeir\ceApt jtipi b'lAt) Uuauaij nA h-6ir\e- 
Ann *o'eip5 1 n-Aj-Aif> nA n-tiAifle, -] ni't Aon ArhpiAf nA 
50 p\Aib cuip aca teip rriAr\ if mop* teif An OipieAnnAc 
An *ouine tiAfAt. T)o bi nA h-UAifte A5 ctq\ o^ca -j 
niojA priAccuij no ni pAib -pe 1 jcurriAf An Airt*o tlioj 
cope *oo cu|\ tei-p nA h-tiAiptib, -j vo SPgeA-o nA cuacaij 136 

5 up ceApA'OAp 1 ^cotriAipte pottnjcig te ceite nA 
h-UAipbe tm t)o cup cum bAip. fai mcmn §&Ap -65 pe 
t)uine -oo paupuij iat>, rnAp coimeA'OA'OAp a pun 50 
itiaic. " CeAnn Caic"-oo cu^at) triAp teAp-Aintn Ap a 
pciu]Acoip, -] ni cbop -oumn ce'p *oiob e, acc peAp ca^i 
bApp -oo b'exvo e, mAp 51-6 gup peAp cuAice *oo bi Ann, 
bi An mncbeAcc Aige *oo piApuigeAnn *0A0ine, -j *oo 
ttiumeAnn, -j t>o cuipeAnn D % piACAib opcA pu*o *oo t>eAn- 
Atii Aip. 13a peip pm -oo bAibig pe pbeAt) -] peAp ca be 
'oua'o ip be copcAp, -j tug pe cuipeAT) t)op nA h-UAipbib 
50 beip ceAcc 'nA cuibpeAnn, -j tli nA UeAtripAc Ap a 
jceAnn, 

ConAn UlAob. 

14& 

Ce biAt) An r>peAm ip mo beAftnj An •oorriAn piAiti, 
no *6m peipbip *oi ? An ia*o An bucc caic a n-Aimpip aj 
pubcAt) a fpA|\An ■] nAp eipig a pmAomce niop Aovjvoe 
piArft 'nA An c-6p bi aca pA mbAnc ? 

Ace ce An riiAiceAp beic A5 CAiceAtft Aunpipe Ap 
An gceifc pm. bionn CApcuipne Ap mopAn, pre a 
mbeACAt), -j x)inueAp bAocpA to'ob CAp eip a mbAip. 

Uaviti copcA unAir>ce 6 beic Ag eipceAcc beip An 
geeipe: "Ce An ttiaic ueAngAnA Ti6ipeAnn -o'pogbuim?" 
"An n-oiotpA-6 pe *othne Ap a pAOCAp ? " — mAp ip n&n 
ctupeAt) pA upAojAb pmn be hem-peit)m eibe poriiAinn; 
acc Aip^eAt) vo pobAcpugAt). *Oa rnb'e pm cuppoip 
An -otnne ni beAt> pAn cpAogAb po Ap pA*o acc pgAibe 
upgpAnnA. 

Ua bucc Ann nA ctnppeAt) em-memn ™aic 1 beic 
An t)ume, -j pAtiibuijeAnn gup mAp mAiceAp vo pern 
x>ineAnn *oume jac nit). i37 

ttl&p tiom-fA t)e, ca mtnjjtn ip peApp 'ha pom a^aiti 
a^ An gcinexs*6 '6Aon*OA -] Vote An pAOJAt e 'n-A £Caic- 
pmip pupmop Ap pe Ap topg pti je-beACAT) mupA 
mbeAt) a rtntteA*6 pomAmn. 

An file. 

156. 

t)iouAp a^ pAtjAit An peApcA pom uttAm Ap peA"6 
btiAtmA, 1 niop cwp emne co^Ap 1 gctuAif ha n-UAipte 
ca*o t>o bi 'tia jrcemAip peACAp bit) $up ptn-6 An ttiac- 
ftuAg Aip*o-peimeAc u*o cum bthrvo, -] 1 tAp An Aoibmp 
■do ppeAb CeAnn Caic -j a feAp^ ctAitnm opcA -j niop 
^aja-oaja Aicix) aca beo acc Aon teAnb AtriAin x>o *oeAp- 
rriAt)At) Ap UeAtriAi|\. tlmneAt) pi *oe CeAnn Caic *] 
pciobA*6 te bAnAbcpAin 615m An teAnb pio§AmAit cAp 
p Aite. T)eip Uoxicup gup buAit pponnpA 65 6 Cipmn 
be AgpcotA, CAoipeAc nA tlomAtiAc, pAit) *oo bi An 
TloniAnAc pom 50 CAiupeimeAC 1 n-x\tbAin 1 n-oeipeA-d 
An ceAt) AOif Ap -oUijeApnA, 7 jjup lApp p e congnAm Ap 
An UoniAnAc cum piogAC*: nA h-6ipeAnn *oo bAmc T)6. 
*Oeip An pcp'bneoip pm, UACinup, 50 pAib niop mo 
Aicne Ag An n*ooriiAin An uAip pin Ap CAtA*6-popuAib nA 
h-6hpeAnn nA mAp bi Ap cAtA*6-po|iuAib nA bpeACAine, 
-j 50 n*oubAipc An ppionnpA 6ipeAnnAc nA ceApcocAt) 
UA1-6 acc Aon teijiun AmAin *oo p Ai5*omipib TtomAnACA 
cun 6i|ieAnn t>o ctAoi-6e. UingceAp Ap pom 50 pAib 
6i]\e Ia^ An UAip pm -j 50 pAib An ppionnpA uv x>o bi 
A|\ ueiceA*6 aijti Ap ci i '-6iot teip nA TtomAnACAib, acc 
ni mAp pm *oo bi 1 n-Aon cop, X)o Ve pponnpA UT) 
UtiAUAb UeAccmAp X)o bi 'nA pig cuitiaccac, 5pA*6mAp 1 
-oUeAtriAip 'nA -oiaix) put), -] nuAip *oo bi pe at)' lAppAit) 
con^AnuA Ap AgpicolA bi pop Aige cat) *oo bi A5 cuicim 
AmAc 1 n-eipmn, mAj\ ni cuipjqe piiAip nA Uuauaij An buAio nA gup jjAb AicpeACAf cult) aca -j cpomA*oAp Ap 
tnrce j:a caLa™ t>o -oeAnAm 1 n-AJAi-6 Cmn Caic -j aj; 
guroe 50 bptlpeA'o UuacaI cun a cot)a pern. 

CoriAn THac-I. 147. 

tli't peAp gup pu yeAp t)o CAbAipc triAp Amm aij\ 
nA ^tACAnn bp6t> Agur AUAf a$ peAc^mc piAp x>6 Ap 
tiiop-jniotriApcAib a feAn A^ur a fmnreAp. Ctnpit) a 
■ocpeiue uAiple-reAn nurneAc Aip ctin a beACA pern *oo 
piAjtuJAt) 50 pojjAncAc puncAc, A^ur cu^aix) eobAf 
•oo conur e pern T)'iomcup Ap a imceAcc cpit) An 

rAOJAt. 

Ua t)aIca An T)tnne tripeAC An An nAiriun. CipeAp 
1 jcottmtn'oe 50 bprnt eolAf cpumn aj mumnap tia 
cipe aca ftAn tAit)in, An nA T)Aomib x>o uAimg pornpA, 
Ap An rAOJAt bi aca, An An jcun-An-AgAit) 'oo cugA-oAp 
•oo'n cribiAtcAcc, An nA ^niotriApcAib *oo pmneA-oAp, An 
An cpoi*o Agur An cAipimipc An Veigm T)6ib mib cpiocA 
Ap ron a *ocipe, a gcpeioiTri Agur a n*ouccAip p 6m. 

Hi pei*oip t)'peAp beic m' peAp gAn ppiopAit) Ajup 
rrnpneAc pip vo beic Ann, Ajur ^An meAp fi|i -oo 
beic Ai$e Ain pern, Ajur ni peitnp *oo tip beit 'nA 
nAiritin gAn ppiopAi*o -j AnAtn nAirii3m "oo beit mnci, 
Ajjup jAn uppAiin Agup onoip belt aici Ap nA *OAomib 
•oo CU5 -oi Ap An jceAt) La An curriAp cun nAipiun -oc 
CAbAipc mAp Ainm uipci fern. 

pA-opAig ITIac Sinbne. 

148. 

1r e btiAit) piUoeAccA ueAngA triAic tAitnp -outcAip 
•oo beic lAirciAp *oi. tliiAip ciceAp An cumA 1 n-A 139 

n-AbA]\cAfi ntm f a* ceAn^Ain coiccmn, 7 Annfom, nuAm 
ciceAjA An ca^at) cui]\eAnn An pbe y a -pmAomeAtti •] f a 
cAinc, -| An "oei^e oint>einc a ctnneAnn y e oncA, bionn 
longnAt) 1 aca^ a|\ nA *OAomib a cloireAnn An pti"6e- 
acc. Ac inunA mbionn eotAr rriAic Ag nA *oAomib pn 
An An ceAnjAin coiccmn aca bAifOAn x)e'n pbi-oeAcc, 
ni jrei-oin *ooib buAit) nA t)eire nA cbirceAcc nA pti'oe- 
acca T)o rhocu JAi). 

Cinig irceAc 1 fj;oit 50 bpnt pnAmncifOA mumeA*6 

mnci, -] eirc be fgobAine Ag beijeAT) pbi*6eACCA TpnAmn- 

cire. An bjreA'OAnn fe Aon bbAj* pbi-oeAccA *oo cup 

•otnc An An ntm aca a$ ceAcc Af a beVl? 5° "oeitrun 

ni £eAT)Ann. Hi'b T)eipniT)eAcc An bic -66-fAn it)in 

pti*6eAcc •] CAinc rguncA. Coin {tatja •] ceijeAnn An 

beijceoin fin, ni't cuAinirg An f AocAn ah pbe nA An a 

cuto eAtAT)An, nA An a cbirceAcc, ha aji An einim UAf At 

"oo 6uin a Amm 1 n-Ai^vce 6 CAob cAob "oe'n PfiAinnc. 

Ca*o j?e-nx)eAn -pom? 5 AT1 eotAr *oo beic a$ An teij- 

ceoin rm aj\ pnAmncir beo coiccmn. Cinn An teig- 

ceoin rm Anonn f a b^nAmnc 50 ceAnn CU15 rnbtiAT)An, 

50 mbeit) eotAr nAmqroA Ai^e aja An b£nAinncir, 7 

AnnfAm ctnn An teAbAn ceAWiA 1 n-A tAiih, -j gAbAim- 

re ontn 50 5Conn6cAi*6 a cui*o rotA ! TIuAin bi An 

£nAmncir rojtAmcA fA* bAite, An An f5oib, Aige, t)o 

tieAnrAt) re pern riti*6eAcc pnAmncire com iriAic, An 

curriA, -j -oeAn^A-o Corneille, "OAn teir. Ace ca|\ eir nA 

5CU15 mbtiA*0An ! 5 eA ^^ 1tTI "ouic nAc bAOJAt 50 

•ocitibnAt) re re. 

An bruit Aon £eAn beo Anoir 'o'f eA*orA*6 ritit)eAcc 
l>Ai-one X)o "oeAnAih ? 5 Ari -&ronAr c ^ 1, ° *o^ome •o'^eAT)- 
rAt> Hexameters -oo cun te ceite, acc *oa mbeA*6 Vergi] 
Ag eirceAcc beo, caix)6 An meAr *oo beAt) Aige aja a 
^aocaj\ ? 140 

159. 

Tii yubAiy t)tmln yo-mne -j jj&ytAcc An t>iib)Ain yAbb& 
t>o beic AgAinn nuAiy a byiyceAy if yeAbcAy a neA*o iy 
cyornAnn -pi Ayiy Ay i Aic*6eAnAi>. TteAbAt) iy ycAipeAt) 
nA h€hyeAnnAi§ 50 mime, acc nioy byiyeAt) yiArii ia*o. 
'UAimi-o corn ceAnn iy cotti t)An mx)iti iy biomAiy yiAtii. 
Ua Ay -oceAnjjA yem iy Ay noyA yem A^Ainn. TTIa 
caiVI An yeomin ytiAyAc ia*o yo, bio*6 Aiy yeiti. Hi 
bmn 1 n-Aon-coy e. *Oo fiobytng yeiyeAn Ay nA *OAoy- 
ctAnnAib bi Annyo 1 n6iymn niAy giobbAi CApAbb iy 
Aot)Aiye muc A5 Ay n-AicyeACAib. UtigArriAy coaii^a 
UAyAb 1061b yiu*o, iy yAoiyyeAcc ye -oeiyeAt). tlion 
b'yiu 1A*0 An XDUAb^Ar yom t)o byonnA*6 oycA. Hi yAib 

yioy A bllAC ACA "J CA1CeA'OA|\ UACA 1A*0 bAIUyeAC. Ua1D 

yiA"o rn'oiu ^5 Aicyiy An An byeAy CAbb yA niAy tdo 
gm-oeAnn ApA be n-A triAijiyciy. tii Ay An ycuAinne 
rrn t)o -oeAnyAy yiy iy mnA -oo beit) yeAyAtriAib iy 
bAnAtiiAib iy btJAi)CAc, acc Ay fiot]\Aic nA f Aoy-cbAnn 
n&y £eibb yoy niAtti. Ua yAoy-cbAnn& 1 ^ConnyA-o 
nA 5 Ae ^ 1 ^5 e 1 5 1 ^ 5° ^>fuib An bocAy aca yompA 
cyom ctnyyeAtriAib, ni bAOJAb, be congnAtii T)e, 50 
meAcyAit) yiA*o. Ua ye yiAccAnAC oyAinn beic CAy- 
tAnnAc be jac T)tnne aca aj oibyiugAt) Ay yon nA 
h€hyeAnn, bi*oiy bAymtnc x>e ConnyA-6 nA gAe^ib^e no 
mnui. t)io*6 a 'ouyo-m Ay yon nA UAbtiiAn, An ron 
•oeAncuy nA ciye, An ron ceoib irnorAnn nA n5^et)eAb, 
A|\ ron TneArAjvc-AccA 1 meArc nA bpobAb, ctnbbi*o riAt) 
tube 50 beiy An ^CAbAiy iy Ay gcongnAtri, niAy if i An 
ceAngA cyoit>e An cmi*6, -j ye mAn *oo tAoycAnn cyoioe 
An 'otnne An ytub eye ctnybeAnnAib ly yeiceAnnAib An 
coiyp, mA]A An gceA-onA cui]\eAnn cyoioe An emit), I4i 

fe fin A -oceAn^A vutcMy, pnnneAm 'nA mbAttAib, 
mcteAcu 'tiA n-mcmn, jjtAineACc 'nA n-Aigne, -j mon- 
•oaIacc 'nA mem. 

ConAn tTlAot. 150. 

A mAiue -j a mop tiAirte gAo^At, — Ua eiprice A^An? 
50 qitnrm te n-A bftnt nAi"6ce An ron p'occAnA, 1r 
mop m'unAim -oo'n minnutn a tAbAin ■] *oeAnfAt) An 
mei-o reo 'OAnAi'oeACCA ojaca. TDeAnfAt) teo, -] ir p'on 
e, nA -pmL Aon *otnne acu if mo *otnt 1 poccAin nA mire. 
Uaitti A|\ Aon jrocAt 1 An Aon Aigne te $ac t)iiine •o'aja 
t&bAin, com fAt)A -j a cei*6eAnn obc An cojaid -j UAipbe 
nA poucAnA. Ac ca p'occAin -j p'occAin Ann, Ua *otnt 
1 p'occAin AjjAtn, ac ni mAic tiom p'occAin bneA^AC. 
IDeipim, -j if "oeirnm tiom e, nA coimeA*of ai*o An nAtriAit) 
An cp'oucAin reo ac An £ai*o ir mAic teo pern i 601m- 
eAt). Hit rA crioccAin reo ac ptucin. Hit uaca ac 
Aimpn a -o'fAJAit cun 50 b^eA-opAi-oif 5fiAUAin -oe 
ftoi^irg cacajaac btm-otnn x>o CAbAinc teo An&tt "] *oo 
-p5AOiteA*6 rA bnAiceAt onAinn 1 t^n nA p'occAnA. Ua 
•otjit rA urioccAin AjAm ac ni h-e pn An fA§Ar p'ou- 
CAnA a cAiuneAnn tiom. b'treAnn tiom An cojad bA 
geine 'nA p'occAin T)e'n crojro rAn. "Ac," A"oeAnpAit) 
*ouine, " b'trei-oin 50 n'oeAnpAi'oir An cp'occAin *oo 
coimeA*o. b'fei'oin 50 bfintix) pAT> com concA *oe'n 
co^At) -j AUAimixD-ne." 6i|xtt> tiom. An cuirhin te 
b-Aomne aca rtiAr Aon 6cai*o niAm An An t>ein An Aicme 
pn p'occAin $An treAtt a -6-eAnAm ha *6iai"6 y&r\ -j 
bpreA-6 cne n-A ngeAttAmnA com Uiac -j fiiA|\A"OA]\ 
ia"o fern tAix)i]\ a nt)6cAin ctnje ? An t?ei"oi]t a meAr 
50 n-oeAnpAit) p<vo Anoir ceAnc nAn ■6emeA , OA]t piAiti 142 

yoy ? U<yp eif a bptnt •o'^icne cu]\ca AjAmn o]t^A te 
n-AjA gcmitine *j te ctnnine &y f mn-peAi\ An ceA]Ac -otnnn 
ccrotAT) Aft An jctiiAif pn ? TT)a -oemceA]\ An cp'oc- 
cAin feo ca*o a ciocfAit) Af *otnnn? SjAippeA^ aja 
gcongnAtti. TDa fgAipceAfi iAt) ni cjAUinneoccAfA AjAif 
ia*o. 'OeAnpAi'o Ap nAtriAit) rmofjAif eAiD^Ainn ttia^a 
•oemeA'OAfA -piAtti. fltiAijA a beimi-o pice, fgAipce, 
DiYgeoccA^ tAtm 1 niDi^i-o a ceite. 11i h-eA*6, a cAii\-oe 
1 a iiAifte 5^°*°^ A ft-iocc ConAitt ^ 6o§Ain, a 
ctAnnA ttliteAt) 6Af pAinne ! Ac ctnyvitnip te ceite, 
ciAtnnnijmif aja neA|\c, ^tuctngrnip aja ^CAiiA'OAp, fjAfi- 
Aimif te h-aja peAnA-trnop^Aip pern, coirneA'OAitnip aja 
n-Aigne uaca, ctijAitnip a n*otije pern 'ooib, bAitigmi^ 
aja ptoitjce. tltnuimip puuA 50 ViobAnn nuAip ip tuJA 
a bei*6 coinne acu tmn. Uu^Aitnip Aon jtAn-pjjtJAbAT) 
AitiAin ojaca a* CAtAih nA h6ipeAnn attiac, i*oip copp 
ceApu ! AnnpAn ipeAt) belt) An cp ioucAin A^Ainn. 

An u-Auai|a peA*0A|\. Date Due 
1 ! 
i 


■ 
<i> 

BOSTON COLLEGE 3 9031 01172834 2 205799